STRONE PROWADZI
SIEĆ OBYWATELSKA
WATCHDOG POLSKA

biuro@siecobywatelska.pl
UL. URSYNOWSKA 22/2
02-605 WARSZAWA
DESIGN: RZECZYOBRAZKOWE.PL

Regulamin

Rozdział 1

§ 1
Podstawowe definicje:

Portal/serwis – strona internetowa dostępna pod adresem www.watchdogportal.pl.

Użytkownik – każda osoba fizyczna i/lub reprezentant/reprezentantka organizacji pozarządowej, która korzysta z zasobów portalu www.watchdog.org.pl, w tym zwłaszcza osoba, która publikuje treści w serwisie.

Użytkownik Zarejestrowany – każda osoba fizyczna, osoba prawna i/lub reprezentant/reprezentantka organizacji pozarządowej typu „watchdog” posiadająca Konto/Profil Użytkownika w serwisie www.watchdogportal.pl. Osoba taka dokonuje Rejestracji Konta przy pomocy Formularza Rejestracji znajdującego się na stronie.

Użytkownik Anonimowy – każda osoba fizyczna i/lub reprezentant/reprezentantka organizacji pozarządowej, która korzysta z zasobów serwisu www.watchdogportal.pl, która publikuje treści w serwisie korzystając z opcji anonimowego przesyłania treści umożliwiającej przesłanie tekstu bez konieczności rejestracji w serwisie.

Konto/Profil Użytkownika – dostępne/y tylko Użytkownikom Zarejestrowanym, indywidualny adres internetowy w domenie www.watchdogportal.pl, zawierający podstawowe informacje o Użytkowniku podane w trakcie Rejestracji;

Rejestracja – dobrowolny proces, którego celem utworzenia konta użytkownika.

Formularz Rejestracji – formularz, który wykorzystywany jest w procesie Rejestracji. Może zawierać dane z mechanizmów społecznościowych.

Formularz kontaktowy – formularz, który służy do komunikacji z redakcją serwisu.

Treści – wszystkie dane wprowadzone do bazy serwisu m.in. artykuły oraz komentarze, wpisy w Bazie Inicjatyw Strażniczych.

Redakcja portalu – osoby zajmujące się administracją Serwisu oraz moderacją Treści.

Rozdział 2
Warunki korzystania z serwisu www.watchdogportal.pl

§ 1

Właścicielem i administratorem serwisu www.watchdogportal.pl (dawniej www.watchdog.org.pl) jest Stowarzyszenie Sieć Obywatelska – Watchdog Polska, ul. Ursynowska 22/2, 02 – 605 Warszawa, zarejestrowane w rejestrze stowarzyszeń, innych organizacji społecznych i zawodowych, fundacji i publicznych zakładów opieki zdrowotnej Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000181348, NIP: 526 284 28 72, REGON: 015690020.

§ 2

Serwis www.watchdogportal.pl służy informowaniu o działalności stowarzyszeń i fundacji oraz podmiotów typu „watchdog”, których działalność związana jest z sektorem pozarządowym i inicjatywami obywatelskimi.

§ 3

Wszelkie elementy serwisu www.watchdogportal.pl, łącznie z układem graficznym oraz zawartością merytoryczną dostępne są na licencji Creative Commons Uznanie Autorstwa 3.0 Polska (CC BY-SA 3.0), chyba że zaznaczono inaczej.

§ 4

Treści prezentowane w serwisie www.watchdogportal.pl mogą być wykorzystywane z pewnymi ograniczeniami. Każdy Użytkownik zamierzający korzystać z serwisu www.watchdogportal.pl zobowiązany jest do stosowania poniższych zasad:

 1. Użytkownik ma prawo do wykorzystania informacji zamieszczonych w serwisie www.watchdogportal.pl.
 2. Informacje prezentowane w serwisie www.watchdogportal.pl mogą być publicznie udostępniane na licencji Creative Commons Uznanie Autorstwa 3.0 Polska.
 3. Dostępność w serwisie www.watchdogportal.pl danych teleadresowych do organizacji i instytucji nie jest równoznaczna z wyrażeniem przez nie zgody na otrzymywanie niezamówionej korespondencji. Dane zamieszczone w serwisie www.watchdogportal.pl nie mogą być wykorzystane do składania ofert handlowych poprzez tradycyjną lub e-mailową korespondencję seryjną.
 4. Niedozwolone są działania celowo obciążające serwis www.watchdogportal.pl

§ 5

Działania naruszające powyższe zasady korzystania z serwisu www.watchdogportal.pl mogą skutować zablokowaniem dostępu Użytkownikowi do serwisu oraz konsekwencjami prawnymi.

§ 6

Stowarzyszenie Sieć Obywatelska – Watchdog Polska nie ponosi odpowiedzialności za działania podmiotów prezentowanych w serwisie www.watchdogportal.pl

§ 7

Inne postanowienia:

 1. Korzystanie z serwisu oznacza bezwzględną akceptację niniejszego regulaminu.
 2. Korzystanie z serwisu jest bezpłatne.
 3. Strona wykorzystuje pliki cookies. Ich ustawienia możesz zmienić w opcjach przeglądarki.

Rozdział 3
Dodawanie treści w serwisie www.watchdogportal.pl

§ 1

Kto może publikować treści w serwisie www.watchdogportal.pl?
Każda organizacja pozarządowa, grupa nieformalna, osoba indywidualna lub instytucja może dodać treść do serwisu www.watchdogportal.pl. Treści publikowane są bezpłatnie.

§ 2

Jakie treści publikowane są w serwisie www.watchdogportal.pl?

 1. Podstawowym warunkiem opublikowania informacji jest jej związek z działaniami strażniczymi organizacji pozarządowych, inicjatyw obywatelskich, instytucji, osób i grup nieformalnych.
 2. Rodzaje publikowanych treści, w szczególności:
  • Aktualności – informacje o bieżących działaniach strażniczych;
  • Zaproszenia: na szkolenia/warsztaty, konferencje/seminaria i inne wydarzenia;
  • Informacje o realizowanych projektach, akcjach, kampaniach;
  • Informacje o konkursach (w tym, grantowych) dla organizacji/inicjatyw strażniczych;
  • Informacje o finansowaniu działań strażniczych;
  • Artykuły, eseje, recenzje, wizytówki organizacji i osób prowadzących działania strażnicze;
  • Relacje z wydarzeń;
  • Wywiady;
  • Informacje o zmianach w prawie;
  • Przegląd artykułów prasowych poświęconych prawom człowieka i działaniom strażniczym;

§ 3

Archiwizacja treści zamieszczanych w serwisie www.watchdogportal.pl
Treści dodane do portalu tworzą archiwum działalności strażników obywatelskich (watchdogów) w Polsce, dlatego nie usuwamy ich, w tym także zaproszeń, nawet jeżeli wydarzenie już się odbyło. Takie treści zostają w portalu i są opatrzone etykietką “Wiadomość archiwalna”.

Usuwane są jedynie wiadomości dodane wielokrotnie.

§ 4

Jakich wiadomości NIE publikować w serwisie www.watchdogportal.pl?
Na stronach portalu www.watchdogportal.pl nie publikujemy:

 • informacji niezwiązanych z działalnością organizacji/inicjatyw strażniczych, prawami człowieka i kontrolą obywatelską;
 • informacji nawołujących do nienawiści (rasistowskich, faszyzujących, seksistowskich itp.)
 • informacji politycznych, służących propagowaniu danej opcji politycznej;
 • informacji komercyjnych;
 • informacji łamiących ustawę o ochronie danych osobowych;
 • informacji skopiowanych ze stron gazet, portali itp., jeśli nadawca nie ma do nich praw autorskich (wyjątkiem są informacje publiczne);
 • informacji naruszających dobra osobiste, obraźliwych i wulgarnych;
 • informacji nieaktualnych;

Wiadomości niezgodne z Regulaminem będą usuwane z serwisu przez Redakcję;
REDAKCJA SERWISU WWW.WATCHDOGPORTAL.PL ZASTRZEGA SOBIE PRAWO DO NIEOPUBLIKOWANIA PRZYSŁANEJ INFORMACJI BEZ PODANIA PRZYCZYNY.

§ 5

Jak szybko treść ukaże się w serwisie www.watchdogportal.pl?
Wszystkie nadesłane na stronę treści są moderowane i redagowane przez Redakcję serwisu www.watchdogportal.pl w ciągu 3 – 5 dni roboczych od dnia otrzymania. Redakcja zastrzega sobie w takim przypadku prawo do skracania, redagowania bądź niepublikowania nadesłanych anonimowo tekstów. Dobrowolne przysłanie tekstu do publikacji oznacza przeniesienie praw autorskich na redakcję portalu, co oznacza, że ma ona prawo do publikowania tekstu na stronach portalu www.watchdogportal.pl na licencji Creative Commons Uznanie Autorstwa 3.0.

Rozdział 4
Użytkownik serwisu www.watchdog.org.pl

§ 1

Typy Użytkowników – definicje:

Użytkownik – każda osoba fizyczna i/lub reprezentant/reprezentantka organizacji pozarządowej, która korzysta z zasobów portalu www.watchdogportal.pl, w tym zwłaszcza osoba, która publikuje treści w serwisie.

Użytkownik Anonimowy – każda osoba fizyczna i/lub reprezentant/reprezentantka organizacji pozarządowej, która korzysta z zasobów serwisu www.watchdogportal.pl, która publikuje treści w serwisie korzystając z opcji anonimowego przesyłania treści umożliwiającej przesłanie tekstu bez konieczności rejestracji w serwisie.

Użytkownik Zarejestrowany – każda osoba fizyczna i/lub reprezentant/reprezentantka organizacji pozarządowej typu „watchdog” posiadająca Konto Użytkownika w serwisie www.watchdogportal.pl. Osoba taka dokonuje Rejestracji Konta przy pomocy Formularza Rejestracji znajdującego się na stronie.

§ 2
Prawa i obowiązki Użytkownika – zamieszczanie treści w Portalu

 1. Każda osoba fizyczna i/lub reprezentant/reprezentantka organizacji pozarządowej typu „watchdog” i/lub grupy nieformalnej prowadzącej działania strażnicze może założyć w serwisie www.watchdogportal.pl własne Konto i zamieszczać na stronie informacje związane z prowadzoną przez siebie działalnością strażniczą.Wszystkie treści zamieszczane przez Użytkowników Zarejestrowanych w na stronie www.watchdogportal.pl dostępne są na licencji Creative Commons Uznanie Autorstwa 3.0 Polska.
 2. Dodanie Konta organizacji/osoby fizycznej/grupy nieformalnej w serwisie www.watchdogportal.pl odbywa się za pośrednictwem Formularza Rejestracji i jest bezpłatne. Podlega jednak ocenie Redakcji serwisu, która ma prawo zwrócić się z prośbą o korektę wprowadzonych danych lub też w uzasadnionych przypadkach usunąć bezpowrotnie konto lub wprowadzone przez Użytkownika informacje.
  Usunięciu może podlegać konto organizacji/osoby/grupy, która nie stosuje się do zapisów § 4 Rodz. 3 Regulaminu, w tym w szczególności :
  – Działa na niekorzyść portalu publikując informacje przygotowanie niestarannie i nieczytelnie.
  – Publikuje informacje o charakterze spamu.
  – Publikuje informacje niezgodne z charakterem serwisu.
  – Publikuje informacje o charakterze obraźliwym, nieetycznym, rasistowskim lub obrażającym inną grupę osób. W szczególności będą usuwane wszelkie informacje i profile nawołujących do nienawiści.
  – Publikuje informacje niezgodne z powszechnie przyjętymi normami współżycia społecznego.
  – Publikuje informacje związane z partiami politycznymi.
  – Publikuje informacje uznane przez Redakcję serwisu za niewłaściwe.Redakcja serwisu zastrzega sobie prawo do usunięcia jakichkolwiek informacji bez podania przyczyny.Wszelkie wprowadzone informacje wyrażają pogląd osoby, która je wprowadziła. Redakcja serwisu nie ponosi jakiejkolwiek odpowiedzialności za wprowadzone treści.
 3. Dodanie treści w serwisie www.watchdogportal.pl możliwe jest również dla Użytkowników Anonimowych. Publikacja treści odbywa się wówczas poprzez przesłanie ich za pomocą specjalnego Formularza Kontaktowego dostępnego na stronach serwisu. Wszystkie nadesłane w ten sposób treści są moderowane i redagowane przez Redakcję serwisu www.watchdogportal.pl w ciągu 3-5 dni roboczych od dnia otrzymania. Redakcja zastrzega sobie w takim przypadku prawo do skracania, redagowania bądź niepublikowania nadesłanych anonimowo tekstów. Dobrowolne przysłanie tekstu do publikacji oznacza przeniesienie praw autorskich na redakcję portalu, zgodę na publikację tekstu na stronach portalu www.watchdogportal.pl na licencji Creative Commons Uznanie Autorstwa 3.0. Polska.
Strażnicze kursy online:
 • otwarty kurs internetowy “Na straży”
 • praktyczna edukacja prawna w szkole
 • System Analizy Orzeczeń Sądowych
Poznaj przedmioty inspirowane watchdogami!

Wesprzyj kampanię “Dbamy o lepszą codzienność”.

Monitoruj, kontroluj, działaj!

Sprawdź naszą ofertę edukacyjną.

Baza Inicjatyw Strażniczych

Poznaj polskie projekty, osoby i organizacje watchdogowe.

Strona używa ciasteczek. Polityka prywatności