STRONE PROWADZI
SIEĆ OBYWATELSKA
WATCHDOG POLSKA

biuro@siecobywatelska.pl
UL. URSYNOWSKA 22/2
02-605 WARSZAWA
DESIGN: RZECZYOBRAZKOWE.PL

Jacenty

Czytaj wiecej

Stowarzyszenie Inicjatyw Lokalnych Parasolka

Organizacja prowadzi działania na rzecz podnoszenia świadomości prawnej, obrony praworządności, ochrony równości, wolności i praw człowieka, swobód obywatelskich, przeciwdziałania wykluczeniu społecznemu i dyskryminacji, jawności i przejrzystości życia publicznego poprzez m.in. aktywizację lokalnej społeczności, włączanie się w procesy partycypacji, udzielanie pomocy prawnej, monitoring instytucji publicznych, rozwój społeczeństwa obywatelskiego.

Czytaj wiecej

Stowarzyszenie CIVIS

Czytaj wiecej

Fundacja Miasto Obywatelskie Lubartów

Czytaj wiecej

Magdalena Krukowska

Czytaj wiecej

FUNDACJA TOGATUS PRO BONO

Fundacja Togatus PRO BONO, od pięciu lat zajmuje się między innymi kontrolą prawidłowości oraz racjonalności wydatkowania środków publicznych, upowszechnianiem oraz ochroną wolności praw człowieka oraz swobód obywatelskich, a także działaniami wspomagającymi rozwój demokracji. Fundacja realizuje swoje cele poprzez prowadzanie poradnictwa obywatelskiego, w postaci niezależnych usług wspierających samodzielność obywateli, współpracę z władzami samorządowymi, rządowymi jak również organizacjami pozarządowymi .

Czytaj wiecej

Radosław Struczyński

Czytaj wiecej

Fundacja Lokalsi

Fundacja Lokalsi to organizacja powołana do życia w marcu 2016 roku, choć osoby nią kierujące współpracują i działają ze sobą już od wielu lat. Grupa ta prowadzi działania wspomagające rozwój wspólnot i społeczności lokalnych Beskidu Śląskiego i Śląska Cieszyńskiego, m.in. wydając lokalny portal informacyjny (gazetacodzienna.pl Śląsk Cieszyński on-line), a poprzez to dostarczając bieżących informacji z życia regionu, promując działania lokalnych społeczności, współpracując z samorządami i włączając się w rozwiązywanie lokalnych problemów społecznych. Główną misją Fundacji Lokalsi jest dalsza integracja społeczności ww. regionu, aktywizacja mieszkańców do współuczestniczenia w życiu swoich wspólnot i upowszechnianie postawy obywatelskiej, a także rozwiązywanie problemów społecznych poprzez współpracę z mieszkańcami i samorządem. Jednym z podstawowych celów statutowych Fundacji Lokalsi jest prowadzenie działalności strażniczej wśród samorządów Śląska Cieszyńskiego i jego okolic.

Czytaj wiecej

Adam Dobrawy

Czytaj wiecej

Zagłębiowskie Wodne Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe

Celem działalności ZAGŁĘBIOWSKIEGO WODNEGO OCHOTNICZEGO POGOTOWIA RATUNKOWEGO jest działalność pożytku publicznego, społecznie użyteczna, w zakresie ochrony ludności, bezpieczeństwa publicznego, ratownictwa, kultury fizycznej i sportu, ochrony zdrowia, działalności naukowo-technicznej, oświatowej, ochrony środowiska, prowadzona na rzecz bezpieczeństwa i jego popularyzacji w społeczności lokalnej, ze szczególnym uwzględnieniem bezpieczeństwa na obszarach wodnych i terenach przyległych.

Czytaj wiecej

Fundacja Zielony Przylądek

Wizja: Organizacja dąży do bycia rozpoznawalną formacją działającą lokalnie i inspirującą do rozwoju społeczeństwa obywatelskiego oraz motywującą do poszanowania człowieka, tradycji i natury.

Misja: Chcemy działać jak powiew wiatru i przynosić dobre, trwałe zmiany dla ludzi, natury i III sektora.

Czytaj wiecej

Łódzka Kolalicja Na Rzecz Jawności

Łódzka Koalicja Na Rzecz Jawności jest grupą osób świadomie angażujących się w działania strażnicze. Naszą misją jest doprowadzenie do jawności i przejrzystości wszystkich działań finansowanych z pieniędzy publicznych na terenie województwa łódzkiego. Jeśli:
- jest Ci bliska jawność
- działasz dla dobra wspólnego
- możesz angażować swój czas i wiedzę, aby wspierać lokalnych liderów
- sprawy społeczne są dla Ciebie ważniejsze niż interes własny
To DOŁĄCZ DO NAS!

Czytaj wiecej

Zielone Mazowsze

Stowarzyszenie Zielone Mazowsze powstało w 1994 r. Jest niezależną organizacją ekologiczną, dążącą do poprawy jakości życia mieszkańców, w szczególności osób niezmotoryzowanych i pragnących mieszkać w zdrowym i przyjaznym człowiekowi otoczeniu.

Swoją misję realizuje przez:

- Promocję transportu publicznego, w tym kolejowego;
- Promocję ruchu rowerowego i działania na rzecz poprawy warunków jazdy na rowerze;
- Działania na rzecz respektowania praw pieszych;
- Działania zmierzające do ograniczenia ruchu samochodowego;
- Wspieranie mieszkańców we współdecydowaniu o własnym otoczeniu i wzmacnianie kontroli społecznej;
- Budowanie świadomości ekologicznej społeczeństwa;
- Działania zmierzające do redukcji odpadów u źródła i odzysku surowców wtórnych;
- Ochronę terenów zieleni i miejsc przyrodniczo cennych.

Terenem działań Stowarzyszenia jest Warszawa i Mazowsze, ale organizacja stara się również wspierać inicjatywy zbieżne z jej misją w innych regionach Polski.

Czytaj wiecej

Jawny Elbląg

Jawny Elbląg to nieformalna inicjatywa obywatelska mająca na celu działanie na rzecz zwiększenia jawności lokalnego samorządu.

Czytaj wiecej

Społeczny Komitet ds. AIDS

Społeczny Komitet ds. AIDS został powołany i formalnie zarejestrowany w lutym 1993 roku z inicjatywy osób od szeregu lat związanych z problematyką zapobiegania zakażeniom HIV, opieką nad osobami Żyjącymi z HIV i Chorymi na AIDS.
Wsparcia udzielił Komitet Helsiński oraz Biuro Interwencji Kancelarii Senatu.

Jego misją od początku działalności Stowarzyszenia jest rozwijanie informacji, edukacji, poradnictwa i opieki w związku z epidemią HIV/AIDS, a w związku z tym – ograniczanie indywidualnych i społecznych skutków epidemii.

Podstawowym zaś celem - kształtowanie racjonalnych zachowań indywidualnych i społecznych wobec epidemii HIV/AIDS oraz wobec Osób Żyjących z HIV/AIDS.
Podstawą jego działalności jest edukacja skierowana do określonych grup społecznych i zawodowych, samorządów lokalnych oraz kręgów opiniotwórczych a także rozpowszechnianie informacji dotyczących zagrożenia zakażeniem HIV i sposobu jego uniknięcia oraz psychospołecznego wymiaru epidemii ze szczególnym uwzględnieniem promocji praw człowieka w sferze związanej ze społecznym, prawnym i kulturowym aspektem HIV/AIDS.

Zespół Komitetu opracował wiele projektów szkoleniowych dotyczących medycznych i psychospołecznych aspektów epidemii HIV/AIDS dla różnych grup zawodowych - między innymi dla lekarzy, pielęgniarek, nauczycieli, psychologów, pedagogów, pracowników oświaty zdrowotnej a także wolontariuszy opiekujących się osobami zakażonymi HIV lub chorymi na AIDS a także opiekującymi się bliskimi tych osób (partnerami, członkami rodzin). Wśród tych projektów są także szkolenia certyfikacyjne, uprawniające do prowadzenia edukacji lub poradnictwa w zakresie HIV/AIDS.
Proponuje Interaktywne podejście do edukacji. Bardzo istotne jest przekazanie kompetentnej, aktualnej wiedzy, ale ważne jest także zrozumienie, zmiana postaw i zachowań. Istotne jest uczenie się poprzez intelekt (zdobywanie i przyswojenie określonej wiedzy), ale zmiany postaw i zachowań dokonują się poprzez emocje, możliwość osobistego doświadczenia a także możliwość wpływania na proces uczenia się, osobiste zaangażowanie w ten proces.
Proponowane przez Komitet programy edukacyjne zawierają wiedzę teoretyczną (fakty medyczne i psychospołeczne, etyczne, prawne, epidemiologiczne) oraz umiejętności praktyczne, możliwość konfrontacji z własnymi postawami i emocjami – niezbędne do przekazywania wiedzy na temat różnych aspektów HIV/AIDS, a także motywację i wsparcie - aby umiejętności i wiedzę właściwie zastosować w praktyce. Bardzo ważne jest też poznanie potrzeb osób żyjących z HIV/AIDS poprzez osobistą relację życia z HIV/AIDS.
Edukacja młodzieży
powód: ta grupa ma największy wpływ na zahamowanie rozprzestrzeniania się epidemii oraz na zmianę postaw i zachowań, to od niej zależy przyszłość, jest najbardziej dotkniętą epidemią grupą wiekową na świecie
Służby oświatowe
powód: działają w środowisku szkolnym, mają duży wpływ na umieszczenie w programach szkolnych problematyki dotyczącej HIV/AIDS; program:3 książki: Zapobieganie HIV/AIDS i chorobom przenoszonym drogą płciową. Edukacja młodzieży szkolnej. Propozycje tematyczne dla twórców programów edukacyjnych, podręcznik dla nauczycieli i ćwiczenia dla uczniów (adaptacja publikacji napisanej przez ekspertów WHO I UNESCO)
Służby medyczne: lekarze, pielęgniarki i pielęgniarze, pracownicy laboratoriów
powód: narażenie na ekspozycję zawodową na HIV, działania profilaktyczne, właściwa opieka i wsparcie
Poradnictwo
powód: klucz do właściwej opieki i skutecznych działań profilaktycznych oraz wsparcia; praca w Punktach Diagnostyczno Konsultacyjnych wykonujących badania w kierunku zakażenia HIV w Warszawie, opracowanie i realizacja projektów szkoleniowych dla doradców

Prewencja HIV/AIDS i STI w środowisku osób świadczących usługi seksualne (wspólnie z warszawskim programem TADA) – osoby małoletnie oraz dorośli (profilaktyka, wsparcie, opieka).

Edukacja młodzieży
powód: ta grupa ma największy wpływ na zahamowanie rozprzestrzeniania się epidemii oraz na zmianę postaw i zachowań, to od niej zależy przyszłość, jest najbardziej dotkniętą epidemią grupą wiekową na świecie
Służby oświatowe
powód: działają w środowisku szkolnym, mają duży wpływ na umieszczenie w programach szkolnych problematyki dotyczącej HIV/AIDS; program:3 książki: Zapobieganie HIV/AIDS i chorobom przenoszonym drogą płciową. Edukacja młodzieży szkolnej. Propozycje tematyczne dla twórców programów edukacyjnych, podręcznik dla nauczycieli i ćwiczenia dla uczniów (adaptacja publikacji napisanej przez ekspertów WHO I UNESCO)
Służby medyczne: lekarze, pielęgniarki i pielęgniarze, pracownicy laboratoriów
powód: narażenie na ekspozycję zawodową na HIV, działania profilaktyczne, właściwa opieka i wsparcie
Poradnictwo
powód: klucz do właściwej opieki i skutecznych działań profilaktycznych oraz wsparcia; praca w Punktach Diagnostyczno Konsultacyjnych wykonujących badania w kierunku zakażenia HIV w Warszawie, opracowanie i realizacja projektów szkoleniowych dla doradców

Prewencja HIV/AIDS i STI w środowisku osób świadczących usługi seksualne (wspólnie z warszawskim programem TADA) – osoby małoletnie oraz dorośli (profilaktyka, wsparcie, opieka).

Czytaj wiecej

Fundacja SOS Odpowiedzialne Szkoły Jazdy

Ruch drogowy, to skomplikowany organizm, którego kształt i dynamika zależy od bardzo wielu czynników. Wielość podmiotów uczestniczących w ruchu oraz bezpośrednio ich postawia ma wpływ na stan bezpieczeństwa na drogach w takim samym - jak nie większym zakresie - jak infrastruktura tych dróg. Ani jednak najnowocześniejsze rozwiązania architektoniczne, ani wysokorozwinięte systemy techniczne w pojazdach, nie zapewnią bezpieczeństwa, jeżeli zachowania uczestników ruchu nie będą właściwe. Aby postępowanie kierowców - głównych uczestników ruchu - było adekwatne do sytuacji, w pierwszej kolejności należy dobrze przygotować ich do uczestnictwa w przestrzeni drogowej.

Statutowym celem Fundacji jest między innymi promowanie najwyższej jakości kształcenia kandydatów na kierowców oraz konsultacja prawna dla kursantów szkół jazdy, jak i konsultacje aktów prawnych dla ośrodków szkolenia.

Fundacja prowadzi również prace nad tworzeniem dobrego prawa regulującego system kształcenia kandydatów na kierowców i kierowców. Wszystkie te działania, poszerzone o promocję zasad udzielania pomocy medycznej, zmierzają do poprawy bezpieczeństwa w ruchu drogowym.

Czytaj wiecej

Fundacja alter eko

Fundacja alter eko została założona w 2012 r. przez społeczników związanych od lat z organizacjami pozarządowymi. Założycielom organizacji od samego początku przyświecały wartości takie jak: zrównoważony rozwój, świadomość ekologiczna, ekoaktywność obywatelska. Celem, do którego dążyy, jest państwo i społeczeństwo zorganizowane wokół idei zrównoważonego rozwoju.

Zadania, które stawia przed sobą to przede wszystkim:

rozbudzanie świadomości ekologicznej i zaangażowania obywateli w dbanie o dobro wspólne,
kształtowanie, rozwijanie i promowanie postaw proekologicznych,
ochrona różnorodności biologicznej i dzikiej przyrody,
aktywna edukacja ekologiczna na wszystkich poziomach,
zapobieganie przyczynom problemów środowiskowych zamiast naprawiania ich skutków,
autentyczny rozwój, tj. rozwój zrównoważony - oparty nie na wskaźnikach ekonomicznych a na wskaźnikach ekologiczno-społecznych.

Stara się równoważyć „powagę” idei ekologicznych łącząc je z dobrą zabawą i aktywnym spędzaniem czasu nakierowanym na pobudzaniu do działania na rzecz przyrody. W tym celu organizuje ekowolontariat pracowniczy, współorganizuje akcje okolicznościowe w stylu eko, organizuje ekoquesty, prowadzi szkolenia i warsztaty o tematyce przyrodniczo-ekologicznej, zakłada ogródki i dbamy o zieleń, wydaje publikacje i pakiety ekoedukacyjne.

Inspiracją dla jej działań jest spuścizna wielu działaczy ekologicznych i "duchowych matek i ojców" ochrony przyrody. Wzorami do naśladowania są dla niej takie postacie jak: Jan Gwalbert Pawlikowski, Rachel Carson, Władysław Szafer.

Czytaj wiecej

Towarzystwo Benderowskie

Celami Towarzystwa są:
1) rozwój świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej, w tym prawnej,
2) ochrona i promocja zdrowia,
3) wspieranie i wyrównywanie szans rodzin, osób niepełnosprawnych, osób w wieku emerytalnym, osób zagrożonych wykluczeniem społecznym, osób pozostających bez pracy i zagrożonych zwolnieniem z pracy i osób w trudnej sytuacji życiowej,
4) wspieranie rozwoju gospodarczego, w tym rozwoju przedsiębiorczości,
5) rozwój techniki, wynalazczości i innowacyjności oraz rozpowszechnianie i wdrażanie
nowych rozwiązań technicznych w praktyce gospodarczej, w szczególności na polu transportu,
6) rozwój wspólnot i społeczności lokalnych,
7) rozwój nauki, szkolnictwa wyższego, edukacji, oświaty i wychowania,
8) wspieranie wypoczynku dzieci i młodzieży,
9) rozwój kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego, w szczególności dorobku architektonicznego,
10) wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej,
11) wspieranie ekologii i ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego,
12) wspieranie turystyki i krajoznawstwa,
13) upowszechnianie i ochrona wolności i praw człowieka, swobód obywatelskich oraz praw konsumentów, wspomaganie rozwoju demokracji,
14) integracja europejska oraz rozwijanie kontaktów i współpracy między społeczeństwami,
15) promocja i organizacja wolontariatu,
16) przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społecznym,
17) działalność na rzecz innych organizacji pozarządowych objętych celami Towarzystwa.

Czytaj wiecej

Grupa Zagranica

Grupa Zagranica jest stowarzyszeniem polskich organizacji pozarządowych zaangażowanych w międzynarodową współpracę rozwojową, wspieranie demokracji, pomoc humanitarną oraz edukację globalną.

Nadrzędnym celem Grupy Zagranica jest budowanie sprawnego i kompetentnego sektora polskich NGO działających w tych obszarach, w sposób efektywny przyczyniającego się do rozwoju krajów uboższych, stabilnego instytucjonalnie i finansowo, rozpoznawanego i traktowanego jako ważny element polityki zagranicznej i społecznej państwa.

Do Grupy Zagranica należy obecnie 61 organizacji, w tym 59 to członkowie zwyczajni, a 2 członkowie wspierający.

Czytaj wiecej

Ogólnopolska Sieć Organizacji Streetworkerskich OSOS

OSOS to inicjatywa polskich streetworkerów. Sieć funkcjonuje jako związek organizacji skupiający stowarzyszenia społeczne prowadzące programy streetworkerskie.
Streetwork to metoda pracy o charakterze pomocowym i interwencyjnym stosowana w działaniach skierowanych do grup marginalizowanych, wykluczonych lub zagrożonych wykluczeniem społecznym.
Wsparcie merytoryczne – odpowiadając na potrzeby polskich streetworkerów Sieć OSOS organizuje różnego rodzaju szkolenia, warsztaty i superwizje. Tematyka szkoleń dotyczy zarówno zagadnień związanych ze zwiększeniem praktycznych kompetencji streetworkerów (np. szkolenia metodyczne z pracy metodą pedagogiki ulicy, warsztaty dotyczące profilaktyki uzależnień), jak i z rozwojem instytucjonalnym organizacji streetworkerskich (np. szkolenia z kontaktów z mediami i komunikacji społecznej, szkolenia dotyczące pozyskiwania funduszy). Sieć OSOS również wydaje i udostępnia merytoryczne publikacje z zakresu pracy metodą streetworkingu.

Sieciowanie i współpraca krajowa – w ramach działalności Sieci OSOS organizowane są regularne zjazdy organizacji członkowskich, podczas których możliwa jest wymiana doświadczeń i nawiązywanie współpracy między organizacjami streetworkerskimi. Wspólne inicjatywy i wydarzenia wpływają na rozwój poszczególnych organizacji jak i zwiększenie potencjału środowiska polskich streetworkerów.

Rzecznictwo i promocja streetworkingu – Sieć OSOS organizuje i uczestniczy w różnego rodzaju konferencjach, seminariach i spotkaniach promujących metodę streetworkingu. Ważnym adresatem i partnerem przy tych inicjatywach są przedstawiciele innych organizacji społecznych i administracji publicznej, ze szczególnym uwzględnieniem samorządów, które odpowiadają za kształt lokalnej polityki społecznej. Działania rzecznicze mają służyć rozwojowi i profesjonalizacji streetworkingu w Polsce – wypracowywaniu wysokich standardów metodycznych i organizacyjnych oraz stwarzaniu podstaw strukturalnych do ich wdrażania. Wśród ważnych inicjatyw z tego obszaru można wskazać międzynarodową konferencję „Streetworking – wczoraj, dziś, jutro” zorganizowaną w 2011 roku w Warszawie oraz realizowany w 2015 roku projekt „Monitoring realizacji streetworkingu w ramach współpracy międzysektorowej”.

Współpraca międzynarodowa – przedstawiciele Sieci OSOS aktywnie uczestniczą w działaniach Dynamo International. Sieć OSOS aktywnie włącza się w tworzenie dokumentów programowych, publikacji, tłumaczeń, bierze udział w konferencjach, spotkaniach, badaniach i szkoleniach oraz promuje metodę streetworkingu w perspektywie międzynarodowej. W ramach współpracy międzynarodowej organizowane są również wizyty studyjne i wymiany z organizacjami streetworkerskimi z innych krajów.

Czytaj wiecej

Retina AMD Polska

Stowarzyszenie zostało założone w grudniu 1998 roku z inicjatywy osób tracących wzrok z powodu schorzeń siatkówki pod nazwą Polskie Stowarzyszenie Retinitis Pigmentosa. W 2006 r. zmieniło nazwę na RETINA AMD POLSKA.
Stowarzyszenie Zrzesza:

osoby chore na zwyrodnienie barwnikowe siatkówki (retinitis pigmentosa), AMD (degeneracja plamki żółtej związana z wiekiem), zespół Stargardta i inne schorzenia siatkówki o podłożu genetycznym.
ich krewnych i bliskich oraz
wszystkich zainteresowanych tą problematyką.

Cele Stowarzyszenia to:

gromadzenie i upowszechnianie wiedzy na temat schorzeń siatkówki: etiologii, przebiegu oraz możliwości leczenia i rehabilitacji,
informowanie opinii publicznej o problemach osób tracących wzrok z powodu schorzeń siatkówki,
zabieganie o wczesną wykrywalność tych schorzeń,
lobbowanie o dostęp do nowoczesnych metod leczenia i rehabilitacji
promowanie badań naukowych nad znalezieniem skutecznej terapii
udzielanie porad i wsparcia chorym i ich bliskim poprzez dzielenie się własnymi doświadczeniami w walce z chorobami siatkówki,
świadczenie własnym przykładem, że mimo pogarszającego się wzroku można żyć w sposób wartościowy, interesujący, godny a więc szczęśliwy.

Działalność

Stowarzyszenie organizuje:

spotkania informacyjne dla członków,
seminaria dla pacjentów z udziałem lekarzy okulistów i specjalistów rehabilitacji,
wystawy sprzętu optycznego i specjalistycznego oprogramowania komputerowego.
kampanie społeczne w tym w szczególności kampanie edukacyjne w ramach Retina Week – Światowego Tygodnia Siatkówki.

Czytaj wiecej

06-400.pl

Dziennikarstwo obywatelskie

Czytaj wiecej

Stowarzyszenie – Pełnoprawni Obywatele KWIRYTA

Misją Stowarzyszenia Pełnoprawni Obywatele Kwiryta jest podejmowanie działań na rzecz zrównoważonego rozwoju społecznego respektującego zarówno indywidualne, jak i wspólnotowe prawa obywateli, a w szczególności działalność wspomagająca rozwój społeczności lokalnych.

Czytaj wiecej

Fundacja Wspierania Rozwoju Wspinaczki “Wspinka”

Fundacja WSPINKA działa od 2009 roku, głównie w zakresie tworzenia nowych dróg wspinaczkowych, poprawy bezpieczeństwa na już istniejących drogach, tworzenia małej infrastruktury na terenach wspinaczkowych w województwach: podkarpackim, małopolskim, dolnośląskim oraz śląskim. Przeważająca większość działań prowadzona jest w ramach autorskich programów. Adresatami działań Fundacji są osoby uprawiające turystykę i wspinaczkę z Polski a także z poza granic kraju.

Pod koniec 2014 roku powołany został program "obywatelska WSPINKA". W jego ramach planowane są różnorodne działania zmierzające do rozwoju społeczeństwa obywatelskiego w Polsce oraz umacniania postaw społecznych i obywatelskich. Główną formą jego realizacji będą społeczne projekty strażnicze, mające za zadanie kontrolę prawidłowości wydatkowania środków publicznych w turystyce i sporcie a także udostępniania informacji publicznych.

Program "obywatelska WSPINKA" ma na celu realizowanie projektów społecznych dotyczących:
* Prowadzenia działań strażniczych związanych z wydatkowaniem środków publicznych przez organizacje pozarządowe, jednostki samorządu terytorialnego oraz instytucje publiczne.
* Prowadzenia działań edukacyjnych i kampanii informacyjnych dotyczących wybranych aspektów obywatelskich.
* Propagowania dobrych praktyk dotyczących udostępniania informacji publicznych przez organizacje pozarządowe i podmioty ekonomii społecznej.

WSPINKA jako pierwsza organizacja wspinaczkowa uruchomiła i prowadzi Biuletyn Informacji Publicznych. Propagujemy w ten sposób dobre praktyki w zakresie przejrzystości prowadzonej działalności oraz wydatkowania środków publicznych.

Czytaj wiecej

Zbigniew Bąkowski

Czytaj wiecej

Natural Forest Foundation

Fundacja Las Naturalny powstała, jako odpowiedź na rosnącą potrzebę angażowania społeczeństwa w działania służące przemianom społecznym i kulturowym dla poprawy stanu środowiska naturalnego.

Czytaj wiecej

Akcja Miasto

Stowarzyszenie Akcja Miasto powstało w 2014 r. Działa na rzecz Wrocławia i jego mieszkańców. Chce, aby Wrocław był bardziej przyjaznym miejscem do życia, pracy i wypoczynku.

Czytaj wiecej

Polski Klub Ekologiczny Okręg Mazowiecki

Polski Klub Ekologiczny (PKE) jest ogólnopolską organizacją pozarządową istniejąca od 1981 roku, której misją jest promowanie zrównoważonego rozwoju jako podstawy polityki społeczno-gospodarczej Polski. Jednym z głównych celów działania PKE jest poprawa stanu środowiska naturalnego w naszym kraju oraz kształtowanie w społeczeństwie świadomości, że jakość życia zależy od racjonalnego gospodarowania zasobami naturalnymi i zachowaniem równowagi między środowiskiem a rozwojem cywilizacji. Jest stowarzyszeniem zarejestrowanym i posiadającym osobowość prawną, skupiającym w swoich kręgach ekspertów z poszczególnych dziedzin ochrony środowiska a także ludzi zainteresowanych ochroną i kształtowaniem środowiska przyrodniczego i kulturowego człowieka zgodnie z zasadami ekorozwoju.

Polski Klub Ekologiczny jest organizacją składającą się z 16 Okręgów regionalnych i kilkudziesięciu lokalnych kół; skupia około 3500 członków. Zarząd Główny PKE znajduje się w Krakowie, natomiast Zarząd Okręgu Mazowieckiego posiada siedzibę w Warszawie i swoim działaniem obejmuje obszar Warszawy i województwa mazowieckiego. Okręg Mazowiecki PKE istnieje od początku działalności PKE i posiada osobowość prawną. Posiada koła regionalne m.in. w Mławie, Nasielsku, Otwocku, Sulejówku.

Czytaj wiecej

Stowarzyszenie OPTA

Działa na rzecz osób znajdujących się w trudnej sytuacji życiowej, w szczególności rodzin przeżywających kryzysy związane między innymi z występowaniem w rodzinie przemocy lub współuzależnienia.

Jest organizacją pozarządową niedziałającą dla osiągnięcia zysku, zrzeszającą specjalistów w zakresie psychologii, prawa, współpracy z administracją publiczną; trenerów, szkoleniowców, konsultantów.
Celem jej działań jest dokonanie trwałej zmiany na poziomie indywidualnym i społecznym, warunkującej ograniczenie skali patologii w Polsce. Kierując kompleksową, nowatorską pomoc wspiera odbiorców jej działań w budowaniu zaufania do własnych decyzji i umiejętności skutecznego działania.
Poprzez indywidualną i grupową pomoc psychologiczną, szkolenia, warsztaty oraz specjalistyczne programy przeciwdzia, pomaga i uczy pomagać. W swojej pracy opiera się na wartościach humanistycznych, obywatelskich i proekologicznych, zachowując pełne przekonanie o wolności i godności drugiego człowieka.

Czytaj wiecej

Fundacja Rozwoju Metod Łączonych w Medycynie

Fundacja przyjmuje za swoje zadanie upowszechnianie wiedzy i wspieranie wymiany doświadczeń pomiędzy lekarzami, lekarzami stomatologami, pielęgniarkami, kosmetologami, psychologami z zakresów właściwych metod dla każdej ze specjalności. Fundacja będzie moderować wymianę doświadczeń pomiędzy przedstawicielami specjalności lekarskich i około medycznych, uświadamiając specjalistom w jaki sposób mogą skorzystać na współpracy pomiędzy, często odległymi, specjalnościami m.in. takim jak chirurgia, stomatologia, położnictwo, ortopedia, onkologia, psychologia, psychiatria, chirurgia plastyczna, medycyna estetyczna i innych.
Fundacja prowadzi działania w celu edukacji pacjentów i klientów zakładów leczniczych aby mieli świadomość różnorodności i wielości metod osiągania pożądanego efektu medycznego lub estetycznego, stanowiącego istotę metody łączonej.
Metodą łączoną w medycynie jest interdyscyplinarne podejście do Pacjenta, współpraca i współdziałanie specjalistów w wymiarze interdyscyplinarnym, w interesie Pacjenta i Klienta, której podstawą są dyscypliny łączone w profilaktyce, leczeniu, ochronie zdrowia oraz w dziedzinach pokrewnych. Tak rozumiana unitarystyka stosowana zmierza do osiągnięcia dobrostanu zdrowotnego człowieka.
Zadania Fundacja będzie realizować poprzez prowadzenie szkoleń, seminariów, patronowanie kursom i szkołom, organizację konferencji, programów edukacyjnych, prowadzonych metodami tradycyjnymi oraz on-line, a także wsparcie szkoleniowe, prawne, marketingowe i organizacyjne dla ośrodków leczniczych oferujących pacjentom interdyscyplinarne, holistyczne podejście do leczenia i procedur medycznych, zgodnie z celami Fundacji.

Czytaj wiecej

Stowarzyszenie Krakowski Alarm Smogowy

Krakowski Alarm Smogowy to ruch społeczny, który powstał w odpowiedzi na dramatyczną jakość powietrza w Krakowie. Od kilku lat docierały do nich informacje, że oddychamy najbardziej zanieczyszczonym powietrzem spośród miast europejskich, a także że ponadnormatywne stężenia są przekraczane w Krakowie przez ponad 200 dni w roku. Działania miasta w zakresie likwidacji niskiej emisji wydawały się niewystarczające, zaś środki finansowe przeznaczona na tę walkę nieadekwatne do skali problemu. Postanowili więc wziąć sprawy w swoje ręce i rozpocząć akcje budowania świadomości wśród mieszkańców. Zdawali sobie sprawę, że tylko presja obywateli skłoni władze miasta i województwa do podjęcia efektywnych działań...

Celem tej inicjatywy jest doprowadzenie jakości powietrza w Krakowie, w perspektywie kilkuletniej, do stanu zgodnego z prawem i bezpiecznego dla zdrowia mieszkańców Krakowa.

Po zapoznaniu się z odpowiednimi ekspertyzami sporządzonymi na zalecenie Urzędu Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego zorientowali się, że głównym źródłem smogu w Krakowie są indywidualne paleniska węglowe czyli emisja powierzchniowa. Dotychczasowe działania nie przyniosły oczekiwanego efektu poprawy jakości powietrza w skali odpowiadającym wymogom prawnym, a wykonane analizy i ekspertyzy wskazują, że tylko całkowity zakaz stosowania paliw stałych pozwoli przynieść wymagany efekt.

Chcą rozmawiać ze wszystkimi decydentami w celu wypracowania szybkich rozwiązań poprawy jakości powietrza. Chcą również współpracować z przedstawicielami różnych środowisk – naukowych, pozarządowych, artystycznych itd. – by podejmować wspólne wysiłki na rzecz osiągnięcia celu.

Czytaj wiecej

Fundacja Klinika Rządzenia

Fundacja Klinika Rządzenia powstała w lipcu 2014 roku z inicjatywy prawniczki i politologa krytycznie nastawionych do kondycji demokracji i jakości rządzenia . Powstała z przekonania, że jakość prawa i jakość rządzenia zależy od większej partycypacji obywateli, od ich udziału i aktywnego zaangażowania w proces stanowienia prawa i sprawowania władzy. Będzie to możliwe w sytuacji większego zaufania obywateli do rządzących. To z kolei wymaga większej transparentności i przejrzystości działania władzy, w szczególności swobodnego dostępu obywateli do informacji publicznej, a także przejrzystych reguł tworzenia prawa i rzeczywistych konsultacji społecznych. Zmiana obecnej sytuacji zależy od bardzo wielu czynników, takich jak dobre prawo, kompetencje urzędników i ich większa świadomość co do wartości i reguł nowoczesnego, demokratycznego państwa prawa.

Początkiem tej zmiany musi być dobre prawo, które bardziej precyzyjnie określać będzie prawa obywateli i obowiązki rządzących. Aktywność Fundacji lokuje się w ramach szeroko rozumianej sfery publicznej. Fundacja jest niezależna politycznie.

Strategicznym celem Fundacji Klinika Rządzenia jest wspieranie realizacji zasady demokratycznego państwa prawnego wyrażonej w art. 2 Konstytucji RP oraz zasady zwierzchnictwa Narodu, o której mowa w art. 4 Konstytucji RP. Fundacja działa również na rzecz skutecznego i efektywnego sprawowania władzy przez rządzących, w szczególności w zakresie stanowienia i stosowania prawa oraz na rzecz przejrzystości i rozliczalności rządzenia i rządzących. Celem Fundacji jest promowanie postaw obywatelskiej odpowiedzialności, propagowanie idei działania w interesie publicznym oraz otwartego społeczeństwa. Fundacja działa również na rzecz realizacji praw człowieka, ze szczególnym uwzględnieniem prawa do informacji oraz zwalczania dyskryminacji, a także na rzecz ochrony środowiska i praw zwierząt, w wymiarze jakości prawa i jakości rządzenia. Celem Fundacji jest także zwiększenie partycypacji obywatelskiej i powstanie relacji rządzący – współrządzący w miejsce relacji rządzący – rządzeni, w szczególności podnoszenie świadomości obywateli w zakresie ich udziału w procesie stanowienia prawa i innych procesach decyzyjnych rządzących. Fundacja przeciwdziała również patologiom w życiu publicznym, politycznym i społecznym.

Czytaj wiecej

Fundacja Vis Maior

Fundacja Vis Maior jest organizacją pozarządową, prowadzoną przez osoby niewidome i słabowidzące.

Celem Fundacji jest najogólniej pojęte wspieranie aktywności społecznej i zawodowej osób z dysfunkcją wzroku. Jednym ze środków realizacji tego celu są szkolenia, zarówno dla osób niewidomych, jak i widzących. Wśród tematów proponowanych przez nas szkoleń jest kilka, którymi pragniemy Państwa zainteresować.

Więcej: http://fundacjavismaior.pl/oferta/

Czytaj wiecej

Stowarzyszenie Ochrony Zwierząt EKOSTRAŻ

Statutowym celem działania EKOSTRAŻY jest ochrona zwierząt, a w szczególności podejmowanie wszelkich dopuszczalnych prawem interwencji na rzecz pomocy skrzywdzonym, bezdomnym i wolno bytującym zwierzętom domowym oraz zwierzętom dzikim, których wiek lub stan uniemożliwia samodzielne przetrwanie na wolności.

Więcej: http://ekostraz.pl/portal/my

Czytaj wiecej

Marcin Hałat

Czytaj wiecej

Andrzej Nowak, gminalipno.pl

Czytaj wiecej

Dariusz Jezierski, Info-Poster

Czytaj wiecej

Bartek Czernicki, Dobryurzednik.pl

Czytaj wiecej

Dariusz Mikulski, dip.opole.pl

Czytaj wiecej

Justyna Rosińska, MojeDopiewo.pl

Czytaj wiecej

Karol Górski, Lepszy Jarocin

Czytaj wiecej

Michał Stępniak, Fajslawice24.pl

Czytaj wiecej

Lech Michalski, tvszerzyny

Czytaj wiecej

Agnieszka Borowska, Społeczna Kontrola Władzy

Czytaj wiecej

Łukasz Siegieda, LLE24.pl

Czytaj wiecej

Kamil Niewiadowski, Jawny Parczew

Czytaj wiecej

Europejskie Stowarzyszenie Promocji Aktywności Ruchowej 50+

Czytaj wiecej

Federacja Organizacji Pozarządowych Miasta Białystok

Misją Federacji Organizacji Pozarządowych Miasta Białystok jest WSPÓLNY GŁOS TRZECIEGO SEKTORA SZANSĄ NA ROZWÓJ SPOŁECZNOŚCI LOKALNEJ.

Obecnie w skład Federacji wchodzi blisko sześćdzisiąt organizacji pozarządowych naszego miasta. Formuła Federacji jest otwarta i nadal mogą do niej włączać się kolejne organizacje.

Cele Federacji:

Wzmocnienie potencjału organizacji pozarządowych zrzeszonych w Federacji
Reprezentowanie interesów III sektora
Wzmocnienie udziału organizacji w kształtowaniu i realizacji polityk publicznych
Integracja środowiska i konsolidacja wokół problemów
Budowanie pozytywnego wizerunku organizacji pozarządowych

Źródło: http://federacjabialystok.pl/misja/

Czytaj wiecej

Fundacja Centrum Analiz Ekonomicznych, CenEA

CenEA, Centrum Analiz Ekonomicznych, jest niezależną fundacją naukowo-badawczą, której celem jest najwyższej jakości analiza efektów polityki społeczno-gospodarczej ze szczególnym uwzględnieniem Polski.

CenEA stara się wspierać efektywne rozwiązania poprzez próbę lepszego zrozumienia konsekwencji polityki społeczno-gospodarczej dla gospodarstw domowych, firm i całej gospodarki.

Celem naszym jest:

- dostarczanie najwyższej jakości badań efektów polityki społeczno-gospodarczej ze szczególnym uwzględnieniem Polski,
- wspieranie efektywnych rozwiązań opartych na danych społeczno-gospodarczych,
- promowanie niezależnego środowiska badawczego i współpracy z najzdolniejszymi polskimi ekonomistami pracującymi w Polsce i poza jej granicami,
- rozwój niezależnego, autorytatywnego głosu w debacie publicznej w Polsce.

Źródło: http://www.cenea.org.pl/Cele-i-obszar-dzialania/Cenea/Cenea/cele-obszar-dzialania/menu-id-29.html

Czytaj wiecej

Fundacja Czarna Owca Pana Kota

Fundacja Czarna Owca Pana Kota – Ratujemy – Edukujemy - Inspirujemy. Jesteśmy organizacją, która nie tylko zajmuje się bieżącą pomocą zwierzętom, ale również mówi o prawach zwierząt.

Co dokładnie robimy?

Ratujemy – codziennie ratujemy zwierzęta, nie dzielimy ich na lepsze i gorsze, każde zwierzę, które trafia do Fundacji otrzymuje pomoc i nasze zaangażowanie. Bez względu na to, jakiego jest gatunku.

Edukujemy – prowadzimy działania edukacyjne, promujemy wolontariat na rzecz zwierząt, organizujemy spotkania, warsztaty, szkolenia, wspieramy białoruskie, ukraińskie i polskie organizacje prozwierzęce wyposażając je w wiedzę, by efektywniej działały na rzecz zwierząt, opracowujemy raporty i publikacje książkowe, realizujemy filmy i spoty, by mówić o prawach zwierząt i kształtować pełen empatii i szacunku stosunek do wszystkich zwierząt.

Inspirujemy – zachęcamy ludzi do zmiany, mówimy o prawach zwierząt, diecie roślinnej wskazując, jaki nasze działania i decyzje mają wpływ na zwierzęta i ich życie.

Możesz nas znaleźć na:
www.czarnaowca.org,
www.wybieramzwierzeta.czarnaowca.org
https://www.facebook.com/CzarnaOwcaPanaKota/

Czytaj wiecej

Fundacja Europejskie Centrum Inicjatyw w Naukach Sądowych

Misją Fundacji EFIC jest realizowanie przedsięwzięć służących podnoszeniu kompetencji podmiotów odpowiedzialnych za wykorzystywanie współczesnych osiągnięć nauk sądowych.

Fundacja EFIC realizuje swoją misję poprzez inicjowanie, wspieranie i włączanie się w realizację różnego rodzaju projektów naukowo-badawczych, wdrożeniowych oraz koordynacyjnych w zakresie nauk sądowych. Pracownicy Fundacji EFIC to osoby z dużym doświadczeniem zawodowym w obszarze nauk sądowych oraz realizowaniu działań projektowych o różnej skali i charakterze. Fundacja współpracuje także z największymi ośrodkami uniwersyteckimi w dziedzinie prawa karnego i nauk sądowych oraz utrzymuje szerokie kontakty z europejskimi i światowymi środowiskami ekspertów z zakresu nauk sądowych i specjalistów techniki kryminalistycznej.

Fundacja EFIC podejmuje także działania popularyzatorskie dotyczące korzyści płynących z jak najszerszego stosowania współczesnych osiągnięć nauk sądowych przez organy ścigania i wymiaru sprawiedliwości. Działania realizowane przez Fundację w tym obszarze polegają przede wszystkim na organizowaniu konferencji, sympozjów, seminariów, warsztatów i wykładów.

Oprócz działalności badawczej i popularyzatorskiej Fundacja EFIC w ramach swej misji prowadzi również działania nakierowane na upowszechnianie dostępu do edukacji z zakresu nauk sądowych, a także wspieranie inicjatyw oświatowych oraz szkoleniowych. Fundacja EFIC ma w swej ofercie szeroką gamę szkoleń, zaś wykładowcy angażowani do prowadzenia zajęć to osoby z Polski i z zagranicy, legitymujące się najlepszymi kwalifikacjami merytorycznymi, potwierdzonymi wieloletnim doświadczeniem praktycznym, z udokumentowanym przygotowaniem teoretycznym.

Czytaj wiecej

Fundacja Greenmind

Fundacja Greenmind została utworzona przez czwórkę przyjaciół z długą historią pracy w ochronie przyrody, wywodzących się z różnych środowisk i mających indywidualny bagaż doświadczeń wynikający m.in. z aktywności w różnych ekologicznych organizacjach pozarządowych. Chcieliśmy wypełnić wciąż pustawą niszę „niepokornego ekologicznego społeczeństwa obywatelskiego”, a impulsem była wygrana batalia o Rospudę. Przemyśleliśmy również to i owo.

Lokując się w zielonej przestrzeni europejskiego społeczeństwa obywatelskiego zamierzamy w pierwszym rzędzie działać na rzecz wcielania w życie mechanizmów prawnych dających mieszkańcom Unii Europejskiej możliwość współdecydowania o jakości środowiska, w którym żyją i w którym my żyjemy. Chcemy oddziaływać na środowiskowy wymiar polityk, planów programów i projektów, które wpływają na jakość środowiska i jakość życia ludzi. Wiemy też z autopsji, że wiedza, determinacja i pasja pozwalają wpływać na kształt konkretnych decyzji dotyczących naszego otoczenia. Greenmind – włączamy zielone myślenie.

Źródło: http://greenmind.pl/o-nas/

Czytaj wiecej

Fundacja Inicjatyw Społecznych “Się Zrobi!”

Fundacja Inicjatyw Społecznych „Się Zrobi!” ustanowiona została aktem notarialnym 2 września 2010 roku, zaś 28 września 2010 została zarejestrowana w KRS pod numerem 0000366408.

Misją Fundacji jest wspieranie rozwoju równego, różnorodnego, tolerancyjnego społeczeństwa poprzez działania edukacyjne, kulturalne, badawcze i rzeczniczce.
Działamy w następujących obszarach:
– Promocja różnorodności i przeciwdziałanie dyskryminacji.
– Animacja i aktywizacja społeczności lokalnych.
– Wspieranie rozwoju organizacji pozarządowych.

Fundacja należy do Koalicji na Rzecz Równych Szans oraz Ogólnopolskiej Federacji Organizacji Pozarządowych.

Źródło: http://siezrobi.org/?page_id=240

Czytaj wiecej

Fundacja ITAKA – Centrum Poszukiwań Ludzi Zaginionych

Fundacja Itaka Centrum Poszukiwań Ludzi Zaginionych jest jedyną organizacją pozarządową w Polsce, która szuka zaginionych oraz wspiera ich rodziny.

Czytaj wiecej

Fundacja Ius Medicinae

Misja: Interes i dobro chorego człowieka przeważa nad wyłącznym interesem społeczeństwa lub nauki.

Aforyzm „Życie krótkie, sztuka długa, sposobność przemijająca, doświadczenie złudne, wyrokowanie trudne” (Hipokrates)

Fundacja Ius Medicinae została powołana w 2011 r. przez dr n. prawn. Dorotę Karkowską. Działalność Fundacji ukierunkowana jest na podejmowania inicjatyw w zakresie poszanowania i przestrzegania praw człowieka w sektorze opieki zdrowotnej w trzech obszarach.

Fundacja podejmuje inicjatywy naukowe i badawcze na rzecz rozwoju dobrego prawa – prawa medycznego. Dobre prawo medyczne musi odzwierciadlać wartości ważne dla społeczeństwa (jak godność, wspólne dobro, samorządność, interes, podmiotowość, solidarność, wolność, itp.). Fundacja swoją aktywność może przejawiać m.in. poprzez opiniowanie projektów i obowiązujących aktów prawnych, przedstawiać wnioski i własne propozycje rozwiązań prawnych, dokonywać oceny pracy podmiotów polityki zdrowotnej działających w imieniu władzy publicznej na rzecz urzeczywistnienia prawa do ochrony zdrowia, publikować raporty z zakresu stanu poszanowania i przestrzegania prawa pacjenta i praw osób wykonujących zawody medyczne.

Fundacja podejmuje inicjatywy na rzecz edukacji w zakresie prawa medycznego, prawa ochrony zdrowia. W tym celu Fundacja może m.in. prowadzić działalność informacyjną, organizować konferencje i szkolenia, współuczestniczyć z innymi partnerami w podobnych inicjatywach.

Fundacja jest uprawniona do reprezentowania podmiotów przed krajowymi, europejskimi i międzynarodowymi instytucjami sądowymi, administracyjnymi i społecznymi w charakterze przedstawiciela społecznego. Fundacja prowadzi mediacje w sytuacjach społecznego konfliktu w przypadku naruszania praw pacjenta ipraw osób wykonujących zawody medyczne.

Źródło: http://www.twojeprawapacjenta.pl/index.php?p=new&idg=mg,9&id=62

Czytaj wiecej

Fundacja KSK

Nazwa „Fundacja KSK” pochodzi od pierwszych liter nazwisk założycieli: Krawczyk, Silny, Kowalski. Trójka przyjaciół od lat związanych z różnymi organizacjami pozarządowymi postawiła sobie cel: wspieranie małych organizacji oraz ciekawych przedsięwzięć pozarządowych. W 2008 założyła Fundację i od początku jej istnienia z powodzeniem realizują ten i inne cele. Dużym atutem jest fakt, że Fundację wspierają przyjaciele, znajomi, wolontariusze i współpracownicy również doświadczeni w pracy w III sektorze. Dzięki sumie naszych doświadczeń, dzięki naszej różnorodności w wiedzy, umiejętnościach i pasjach, możemy przyczynić się do rozwoju III sektora i wesprzeć działania niejednej organizacji.

Misją Fundacji jest wzmacnianie społeczeństwa obywatelskiego przez podejmowanie przedsięwzięć na rzecz jego rozwoju.

Nasze działania można podzielić na trzy obszary:

1. Działania edukacyjne skierowane do dzieci i młodzieży, w tym:
• Projekty związane z wychowaniem ekonomicznym, społecznym i obywatelskim.
• Projekty i szkolenia dotyczące języka migowego.
• Obozy, szkolenia, warsztaty, gry miejskie.
• Opracowanie publikacji.
• Itp.

2. Działania na rzecz wyrównywanie szans osób niepełnosprawnych
• Szkolenia z zakresu obsługi klienta głuchego m.in. dla bibliotekarzy, pracowników administracji publicznej, banków, nauczycieli, studentów i młodzieży.
• Szkolenia dla osób z niepełnosprawnością m.in. głuchych i niedowidzących.
• Itp.

3. Pracownia Wspierania Organizacji Pozarządowych, czyli cykl projektów i pojedynczych działań skierowanych do małych organizacji pozarządowych, w tym:

• Szkolenia z zakresu zarządzania organizacją, zarządzania ludźmi, współpracy z wolontariuszami, pozyskiwania środków, zarządzania projektami, itp.
• Tworzenie kampanii 1%
• Pakiet startowy NGO, czyli wsparcie w zakresie zakładania organizacji, tworzenia planów rozwoju itp.
• Wsparcie w prowadzeniu księgowości.
• Wsparcie doradcze w zakresie zarządzania organizacją, pozyskiwania środków itp.
• Pozyskiwanie środków, współtworzenie projektów, pisanie wniosków.
• Zaangażowanie w pracę Komisji Dialogu Społecznego, praca w komisjach konkursowych itp.

Czytaj wiecej

Fundacja Kupuj Odpowiedzialnie

Fundacja Kupuj Odpowiedzialnie jest ogólnopolską organizacją prowadzącą działalność na rzecz zrównoważonego rozwoju i ochrony środowiska, odpowiedzialnej konsumpcji i produkcji oraz przestrzegania praw człowieka i zasad ochrony środowiska w biznesie.

Źródło: http://www.ekonsument.pl/s56_o_nas.html

Czytaj wiecej

Fundacja Naukowa Instytut Badań Strukturalnych

Instytut Badań Strukturalnych jest think tankiem, którego działalność koncentruje się na analizie ekonomicznej następujących obszarów: rynek pracy, demografia, edukacja, polityka rodzinna i społeczna, finanse publiczne, system ochrony zdrowia, energia i klimat,

W pracy badawczej interesują nas przede wszystkim mechanizmy i procesy społeczno-gospodarcze oraz skutki polityki publicznej w danym obszarze. W analizie wykorzystujemy nowoczesne narzędzia modelowe, statystyczne, ekonometryczne i informatyczne. Z efektów naszej pracy korzystają władze centralne i samorządowe, urzędy europejskie, instytuty naukowe i szkoły wyższe, a także inni naukowcy. Uzyskaną wiedzą dzielimy się, publikując analizy i raporty oraz organizując konferencje naukowe.

Źródło: http://ibs.org.pl/o-nas/

Czytaj wiecej

Fundacja Urszuli Jaworskiej

Fundacja Urszuli Jaworskiej była przez wiele lat największym pod względem liczby zarejestrowanych osób – Bankiem Dawców Szpiku Kostnego w Polsce. To dzięki osobistemu zaangażowaniu Pani Urszuli Jaworskiej i całego zespołu Fundacji idea dawstwa szpiku stała się w Polsce tak popularna. W chwili obecnej jesteśmy jednym z wielu Ośrodków Dawców Szpiku a Rejestr zrzesza około 11 tys. dawców.

Źródło: http://fundacjauj.pl/fundacja/o-fundacji/

Czytaj wiecej

Fundacja Warsztat Innowacji Społecznych

Warsztat Innowacji Społecznych tworzą ludzie, którzy są przekonani, że mocne więzi społeczne, oraz innowacyjne wykorzystywanie istniejących zasobów, w oparciu o zasadę otwartości gwarantują skuteczne rozwiązywanie wszelkich problemów, wpływając pozytywnie na jakość życia.

Rozwijanie kapitału społecznego i kreatywnego, podnoszenie jakości przedsiębiorczości, a także projektowanie i wdrażanie innowacji, stanowią główny obszar działalności Warsztatu. Cele te realizowane są przez: prowadzenie badań naukowych, wdrażanie i ewaluację projektów mających na celu poprawę jakości życia społecznego, prowadzonych zarówno przez Fundację jak i przez inne podmioty, opracowywanie i prowadzenie programów szkoleniowych, integrowanie różnych środowisk (naukowych, administracji publicznej, biznesu, trzeciego sektora) wokół problematyki innowacji społecznej, promowanie, organizowanie i realizowanie programów dotyczących działań wolontaryjnych.

Źródło: https://pl-pl.facebook.com/WarsztatInnowacjiSpolecznych/info/?tab=page_info

Czytaj wiecej

Instytut Praw Pacjenta i Edukacji Zdrowotnej

Fundacja ustanowiona jest w celu upowszechniania tematów związanych z ochroną zdrowia, a w szczególności:
1. Upowszechniania wśród społeczeństwa praw pacjentów i sposobów ich egzekucji.
2. Wspierania działań mających na celu poprawę przestrzegania praw pacjentów.
3. Propagowania działań mających na celu poprawę stanu zdrowia społeczeństwa i postaw prozdrowotnych.
4. Wypracowywania i wspierania rozwiązań systemowych mających na celu dobro pacjenta, w tym racjonalne wykorzystywanie funduszy i składek przeznaczonych na ochronę zdrowia.

Czytaj wiecej

Koalicja na Rzecz Rodzinnej Opieki Zastępczej

“KOALICJA NA RZECZ RODZINNEJ OPIEKI ZASTĘPCZEJ” jest to grupa praktyków z całej Polski. Naszą misją jest realizowanie prawa dziecka do wychowania w rodzinie. Dzieci, które nie mogą wychowywać się w rodzinie biologicznej, dzięki opiece rodzin zastępczych, rodzinnych domów dziecka i placówek opiekuńczo-wychowawczych typu rodzinnego, będą miały większą szansę na lepszy rozwój, prawidłowy wzorzec rodziny i perspektywy godnego i szczęśliwego życia.

Źródło: http://www.koalicja.org/kim-jestesmy/

Czytaj wiecej

Piaskowy Smok

Jesteśmy grupą ludzi działających w metropolii śląskiej. Żeby próbować zmienić mentalność ludzi, oraz środowisko – powołaliśmy do życia fundację. Fundacja Piaskowy Smok, została ustanowiona w kancelarii notarialnej w Katowicach przy ulicy Mariackiej 37/2, w dniu piątego października 2009.

Celem fundacji jest działanie na rzecz szeroko rozumianej działalności publicznie pożytecznej, ekologii i kultury.

Źródło: http://smok.org.pl/2009/10/kim-jestemy/

Czytaj wiecej

Polski Związek Głuchych Oddział Łódzki

Najstarsza organizacja prowadząca rehabilitację, opiekę, pomoc społeczną i animację życia kulturalnego dla osób niesłyszących zamieszkujących województwo łódzkie.

Czytaj wiecej

Stowarzyszenie kulturalne Dom dla Kultury

Stowarzyszenie Dom Dla Kultury rozpoczęło swoją działalność w roku 2013. Naszym głównym założeniem jest działanie na rzecz rozwoju kultury i sztuki poprzez jej upowszechnianie oraz wspieranie inicjatyw kulturalnych. Chcemy promować tówrczość lokalnych twórców i artystów oraz aktywizować środowiska amatorskie, profesjonalne oraz młodzież i dzieci w zakresie popularyzacji kultury i sztuki. Bardzo ważnym aspektem naszej działalności jest edukacja kulturalna dzieci i młodzieży.

Źródło: http://www.domdlakultury.pl/o-nas/

Czytaj wiecej

Stowarzyszenie Psychoedukacyjno-Przyrodnicze M.O.S.T.

Obecnie działa w obrębie dwóch sekcji, psychoedukacyjnej i przyrodniczej.

Sekcja przyrodnicza

Współpracuje z różnymi instytucjami i organizacjami zajmującymi się ochroną przyrody, specjalistami przyrodnikami, a także rzeszą wolontariuszy/pasjonatów przyrody na terenie całego naszego kraju. Stałe przedsięwzięcia to m.in. Portal informacji ekologicznej www.ecopress.pl, będący zarejestrowanym tytułem prasowym, opracowanie i przyznawanie Regionalnej Nagrody Ekologicznej „Bartki Świętokrzyskie – www.bartkiswietokrzyskie.pl, prowadzenie interdyscyplinarnych badań przyrodniczych na terenie obszaru Natura 2000 „Ostoja Wierzejska”, Zimowe Liczenia Nietoperzy w Górach Świętokrzyskich.
Sekcja psychoedukacyjna

Zajmuje się realizacją zadań związanych z psychoedukacją, pomocą psychologiczną oraz psychoterapią indywidualną i rodzinną. W ubiegłych latach realizowała programy profilaktyczne i psychoeduakcyjne. Obecnie współpracuje z Kieleckim Domem pod Fontanną, Rodzinnym Ośrodkiem Pieczy Zastępczej i Zespołem Placówek im. Aleksandra Kamińskiego „Kamyk” w Kielcach.

W ramach Stowarzyszenia działa także Gabinet Psychoterapii MOST, w którym zespół psychoterapeutów oferuje pomoc indywidualną i rodzinną.

Źródło: http://www.mostedu.org/przyroda/index.php/o-nas/

Czytaj wiecej

Instytut Metropolitarny

Sprawna realizacja zadań publicznych przez organy władzy publicznej nie może się obejść bez – współcześnie deficytowego – doradztwa eksperckiego. Chodzi tu jednak o doradztwo eksperckie opierające się na rzetelnych pracach badawczych (naukowych), a nie jedynie na domysłach czy intuicji. Organy władzy publicznej potrzebują odpowiedniego materiału, by na jego podstawie podejmować decyzje. Dodajmy – decyzje zmieniające rzeczywistość.

Pojawia się więc potrzeba doradztwa eksperckiego, ale nowoczesnego, będącego w stanie sprostać wyzwaniom współczesności. Doradztwa eksperckiego, które, z jednej strony, jest zdolne do samodzielnego prowadzenia interdyscyplinarnych prac badawczych (tak analitycznych, jak i koncepcyjnych), z drugiej strony do kreowania dyskursu publicznego (poprzez udział w prasie i mediach, konferencjach i debatach), zaś z trzeciej strony, do ścisłej współpracy z organami władzy publicznej (w ramach konsultacji i wysłuchań, komisji doradczych i grup niesformalizowanych).

Taka jest misja Instytutu Metropolitalnego – organizacji eksperckiej (think tank) integrującej reprezentantów różnych dyscyplin naukowych (prawa, administracji, urbanistyki), jak i profesji (prawników, urzędników) i pasji (działaczy społecznych, wolontariuszy). Co należy podkreślić, jest to fundacja, organizacja pozarządowa i pozasamorządowa, której przyznano status organizacji pożytku publicznego.

Źródło: http://www.im.edu.pl/misja

Czytaj wiecej

Fundacja Niezależnego Życia Osób Niepełnosprawnych “Hussar”

Fundacja powstała w celu przełamania barier komunikacyjnych i architektonicznych w stosunku do osób niepełnosprawnych i budowy otwartego społeczeństwa obywatelskiego.

Źródło: http://hussar.szczecin.pl/cele-fundacji/

Czytaj wiecej

Fundacja Idea Rozwoju

Fundacja Idea Rozwoju jest niezależną organizacją pozarządową, której głównym celem jest wspieranie rozwoju społeczno-ekonomicznego. Wierzymy, że fundamentami rozwoju są aktywność i zaangażowanie obywateli oraz racjonalnie prowadzone polityki publiczne. Dlatego nasze działania ukierunkowane są na budowę społeczeństwa obywatelskiego i wzmacnianie potencjału sektora pozarządowego oraz na poprawę jakości działań podejmowanych przez władze publiczne.

Uważamy, że prorozwojowa aktywność obywateli oraz władz publicznych powinna być zorientowana na rezultaty (result oriented policy) i opierać się na racjonalnych przesłankach znajdujących uzasadnienie w dostępnej wiedzy naukowej i eksperckiej (evidence based policy). Jesteśmy przekonani, że polityki publiczne mogą być realizowane skutecznie i efektywnie jedynie wówczas gdy powstają w ramach dialogu obywatelskiego, którego głównym wątkiem są wspólne cele i spodziewane rezultaty oraz sposoby ich osiągnięcia.

Naszym zadaniem jest przekazywanie wiedzy i udostępnianie narzędzi użytecznych dla podnoszenia jakości życia społeczeństwa i zwiększania jego potencjału rozwojowego. Poszukujemy innowacyjnych metod rozwiązywania problemów społeczno- ekonomicznych. Nasza działalność ukierunkowana jest w szczególności na wypracowywanie i wdrażanie sposobów wykorzystywania wiedzy naukowej i eksperckiej w politykach publicznych oraz na promocję ewaluacji jako jednego z podstawowych instrumentów zarządzania publicznego.

Nasza działalność ma także wymiar lokalny. Siedzibą Fundacji jest gmina Serock położona nad Zalewem Zegrzyńskim – jeden z najpiękniejszych zakątków ziemi mazowieckiej. Wyrazem identyfikacji z miejscem z którego się wywodzimy jest działalność ukierunkowana na rozwój społeczny i ekonomiczny naszego najbliższego otoczenia. Służymy naszą pracą, wiedzą i doświadczeniem społeczności lokalnej której jesteśmy częścią.

Źródło: http://ideaorg.eu/misja-i-cele/

Czytaj wiecej

Fundacja Laboratorium Prawa i Gospodarki

Fundacja Laboratorium Prawa i Gospodarki powstała, by łączyć wiedzę naukowców oraz doświadczenie praktyków w zakresie prawa i procesów ekonomicznych. Działamy na rzecz rozwoju gospodarczego Polski oraz likwidacji barier prawnych dla przedsiębiorców. Chcemy, by prawo sprzyjało prowadzeniu działalności gospodarczej i innowacyjności.

Źródło: http://www.lpig.pl/

Czytaj wiecej

Instytut Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego

Czytaj wiecej

Fundacja na Rzecz Różnorodności Polistrefa

Cele Fundacji:

- Kształtowanie postaw tolerancji i przełamywanie uprzedzeń i stereotypów,
- Promowanie wiedzy na temat mniejszości religijnych, etnicznych, narodowych, seksualnych oraz osób niepełnosprawnych i pozostałych marginalizowanych grup,
- Upowszechnianie i ochrona praw kobiet oraz działania na rzecz równości kobiet i mężczyzn,
- Integracja zawodowa i społeczna grup dyskryminowanych,
- Działania wspomagające rozwój gospodarczy, w tym rozwój przedsiębiorczości,
- Działania na rzecz praw człowieka i propagowanie wiedzy na ich temat,
- Budowanie otwartego społeczeństwa obywatelskiego i wspieranie idei demokratycznych,
- Przeciwdziałanie przemocy, mowie i czynom popełnianym z nienawiści,
- Organizacja pomocy prawnej i psychologicznej.

Źródło: http://www.polistrefa.pl/informacje-o-fundacji.html

Czytaj wiecej

Stowarzyszenie na rzecz Leczenia Niepłodności i Wspierania Adopcji Nasz Bocian

Stowarzyszenie na Rzecz Leczenia Niepłodności i Wspierania Adopcji "Nasz Bocian". zostało oficjalnie zarejestrowane dnia 28 października 2002 r., jednak grupa osób, stanowiąca grupę założycielską Stowarzyszenia, już ponad rok wcześniej podjęła szereg działań skierowanych do szerokiego grona osób dotkniętych problemem niepłodności. Nasza dotychczasowa działalność obejmuje m.in.:

- stworzenie własnego serwisu internetowego (www.nasz-bocian.pl), prawdopodobnie jedynego takiego serwisu polskojęzycznego, na którym gromadzone są informacje dotyczące tematyki niepłodności i adopcji oraz aktualne dane o specjalistycznych klinikach leczenia niepłodności i ośrodkach adopcyjnych w Polsce, a także dynamicznie, rozwija się forum dyskusyjne wszystkich zainteresowanych tematyką tych stron
- zaproszenie do współpracy ekspertów - lekarzy z czołowych polskich klinik leczenia niepłodności, dyrektora ośrodka adopcyjno-opiekuńczego i licencjonowanego psychoterapeuty specjalizującego się w tematyce niepłodności, którzy systematycznie odpowiadają na pytania uczestników forum dyskusyjnego,
- inicjowanie spotkań, ogólnopolskich i lokalnych, dla wszystkich szukających pomocy i wsparcia,
- organizowanie warsztatów i zajęć terapeutycznych dla osób leczących się i przygotowujących się do adopcji, prowadzonych przez psychoterapeutę i psychologa,
- nawiązywanie kontaktów z mediami i współtworzenie, poprzez udzielanie wywiadów czy dostarczanie informacji, szeregu artykułów, audycji radiowych i telewizyjnych poświęconych tematyce niepłodności i adopcji w Polsce.

Źródło: http://www.nasz-bocian.pl/stowarzyszenie

Czytaj wiecej

Stowarzyszenie Teatralne Dom na Młynowej “Teatr TrzyRzecze”

Teatr TrzyRzecze powstał w Białymstoku
w 2010 r.

Jesteśmy profesjonalnym teatrem dramatycznym prowadzonym przez organizację pozarządową. Wystawiamy współczesne dramaty polskie i zagraniczne.

W latach 2010-2015 działaliśmy w przedwojennym żydowskim domu przy ul. Młynowej 19 w Białymstoku. Drewniane wnętrze przekształciliśmy w scenę teatralną.​ W ciągu 5 lat stworzyliśmy niezależną instytucję kultury prezentującą najnowszą dramaturgię, organizującą koncerty, warsztaty artystyczne i akcje społeczne.

Od kwietnia 2015 funkcjonujemy w budynku Kina Tęcza na warszawskim Żoliborzu.

Źródło: http://www.trzyrzecze.pl/#!o-teatrze/c1x89

Czytaj wiecej

Stowarzyszenie Aktywności Obywatelskiej ACTIO

Czytaj wiecej

Fundacja dla Zwierząt “Argos”

Czytaj wiecej

Fundacja CentrumCSR.PL

Fundacja CentrumCSR.PL jest istniejącą od 2006 roku niezależną organizacją pozarządową działającą non-profit. Fundacja jest think-tankiem, zajmuje się upowszechnianiem wiedzy, prowokowaniem debaty publicznej oraz lobbingiem w zakresie CSR. Współpracuje z wieloma organizacjami reprezentującymi różne grupy interesariuszy w Polsce i za granicą. Oferuje swoją wiedzę i doświadczenia innym organizacjom społecznym, związkom zawodowym oraz administracji publicznej. Fundacja współpracuje z biznesem, ale nie świadczy usług konsultingowych.

Misją fundacji jest popularyzacja społecznej odpowiedzialności przedsiębiorstw (ang. corporate social responsibility – CSR), rozumianej jako zobowiązanie przedsiębiorstw do przyczyniania się do zrównoważonego rozwoju społecznoekonomicznego, w szczególności poprzez dobrowolne zobowiązania etyczne, społeczne i ekologiczne wykraczające poza minimum wyznaczone obowiązującymi normami prawa, realizowane także we współpracy z przedstawicielami społeczeństwa obywatelskiego.

Fundacja stawia sobie za cel:

- prowadzenie działalności badawczej i edukacyjnej w zakresie społecznej odpowiedzialności przedsiębiorców;
- propagowanie norm, standardów i rozwiązań instytucjonalnych mających na celu wdrażanie koncepcji społecznej odpowiedzialności przedsiębiorców;
- inicjowanie i wspieranie działań mających na celu dialog pomiędzy poszczególnymi grupami społecznymi w obszarze społecznej odpowiedzialności przedsiębiorców.

Źródło: http://www.centrumcsr.pl/kategoria/o-centrum/

Czytaj wiecej

Fundacja “Wygrajmy Zdrowie” im. prof. Grzegorza Madeja

Fundacja „Wygrajmy Zdrowie” jest organizacją pożytku publicznego (OPP) - wspólną inicjatywą pacjentów onkologicznych oraz lekarzy z Instytutu Centrum Onkologii im. Marii Skłodowskiej-Curie w Warszawie.

Fundacja ma na celu promowanie problematyki onkologicznej, działań legislacyjnych oraz systemowych w ochronie zdrowia. Prowadzi działania edukacyjne w zakresie onkologii zorientowanej na wszystkie środowiska, w tym: młodzieży, osób dorosłych a także starszych. Naszą misją jest podnoszenie wiedzy społeczeństwa na temat nowotworów oraz promocja badań profilaktycznych pozwalających na wczesne wykrycie raka, skuteczne leczenie oraz wsparcie pacjentów onkologicznych i ich bliskich.

Źródło: http://www.wygrajmyzdrowie.pl/o-nas,45

Czytaj wiecej

Centrum Ochrony Mokradeł

Jesteśmy stowarzyszeniem działającym w dziedzinie ochrony przyrody od 2001 roku. Oficjalnie Centrum Ochrony Mokradeł zarejestrowane zostało w roku 2002 pod nazwą Stowarzyszenie „Chrońmy Mokradła” (w skrócie CMok). Zmiana nazwy na obecną nastąpiła w roku 2006, stowarzyszenie nadal jednak posługuje się dawnym skrótem.

Podwaliny stowarzyszenia kładli ludzie emocjonalnie lub zawodowo związani z torfowiskiem Całowanie, znajdującym się w granicach Mazowieckiego Parku Krajobrazowego. To tu, podczas spotkania z okazji Dnia Mokradeł, narodził się pomysł powołania organizacji, stawiającej sobie za cel ochronę właśnie takich miejsc.

Współpraca przyrodników wywodzących się z Wydziału Biologii oraz Wydziału Geografii Uniwersytetu Warszawskiego, Instytutu Melioracji i Użytków Zielonych w Falentach, Polskiego Klubu Ekologicznego "Otwockie Sosny", Mazowieckiego Towarzystwa Ochrony Fauny, Porozumienia na Rzecz Ochrony Mokradeł oraz Mazowieckiego Parku Krajobrazowego zaowocowała opracowaniem programu czynnej ochrony torfowiska Całowanie. Była również początkiem szerzej zakrojonych działań stowarzyszenia w dziedzinie ochrony terenów podmokłych wraz z ich specyficzną fauną i florą oraz na polu edukacji przyrodniczej.

Obecnie Centrum Ochrony Mokradeł działa na terenie całej Polski, ze szczególnym uwzględnieniem Mazowsza, Lubelszczyzny, Podlasia oraz Suwalszczyzny. Stowarzyszenie liczy ok. 50 członków, skupiając zarówno zawodowych przyrodników, jak i przyrodników-amatorów. Pracami stowarzyszenia kieruje Zarząd.

Źródło: http://www.bagna.pl/index.php/cmok

Czytaj wiecej

Fundacja Centrum Inicjatyw na rzecz Społeczeństwa

Cele Fundacji:
- Inicjowanie i wspieranie nowatorskich rozwiązań w różnorodnych dziedzinach życia społecznego, a szczególnie w ochronie praw i wolności człowieka i obywatela, w ochronie życia rodzinnego i profilaktyce społecznej.
- Promowanie i wzmacnianie państwa prawa poprzez edukacje prawną i obywatelską.
- Upowszechnianie idei poradnictwa obywatelskiego.
- Propagowanie wykorzystania nowoczesnych technologii w ogólnie pojętym poradnictwie obywatelskim.
- Rozwijanie i umacnianie postaw nastawionych na aktywne współdziałanie w rozwoju społeczeństwa obywatelskiego.
- Propagowanie zrównoważonego rozwoju i społeczeństwa opartego na wiedzy,
- Wspieranie rozwoju regionalnego.
- Promocja i organizacja wolontariatu.
- Wzmacnianie porządku i bezpieczeństwa publicznego oraz przeciwdziałanie patologiom społecznym.
- Organizowanie i wspieranie działań na rzecz ochrony środowiska, zwierząt i zrównoważonego rozwoju
- Działalność na rzecz organizacji, których celami statutowymi jest: działalność naukowa, naukowo-techniczna, oświatowa, kulturalna, w zakresie kultury fizycznej i sportu, ochrony środowiska, dobroczynności, ochrony zdrowia i pomocy społecznej, rehabilitacji zawodowej i społecznej inwalidów.

Źródło: http://www.fundacjafcis.pl/index.php/cele-fundacji/

Czytaj wiecej

Centrum Zrównoważonego Rozwoju

Czytaj wiecej

Studenckie Koło Naukowe Badań Marketingowych „Chi Kwadrat”

Chi Kwadrat powstało w grudniu 2004 roku. Założycielami Koła byli studenci III i IV roku Instytutu Socjologii UW. Opiekunem naukowym Chi Kwadrat był od momentu powstania dr hab. Jan Poleszczuk. Od początku swojej działalności koło prowadziło wykłady o tematyce marketingowej oraz realizowało projekty badawcze. W październiku 2008 roku funkcję opiekuna koła objęła dr hab. Anna Giza – Poleszczuk i sprawuje ją do dziś. Od 2011 roku koło angażuje się bardziej w projekty społeczne, a nie tylko marketingowe i stara się realizować więcej własnych pomysłów badawczych. Do naszego koła mogą należeć studenci wszystkich wydziałów Uniwersytetu Warszawskiego. Cele, które realizujemy to przede wszystkim działalność naukowa, edukacyjna oraz integracja studentów zainteresowanych badaniami społecznymi i marketingowymi.

Nasze cele realizujemy poprzez:

-Prowadzenie projektów badawczych i wspieranie badań realizowanych przez członków,
- Nawiązywanie kontaktów z firmami, instytucjami i agencjami badawczymi,
- Organizowanie wykładów, szkoleń i konferencji poświęconych tematyce badań społecznych i marketingowych,
- Organizowanie spotkań z profesjonalistami z dziedziny badań społecznych i marketingowych.

Czytaj wiecej

Polski Klub Ekologiczny Zarząd Główny

PKE powstał w 1980 r., w Krakowie w czasie pierwszego zrywu Solidarności jako niezależna organizacja ekologiczna. Był pierwszą w bloku państw socjalistycznych organizacją pozarządową otwarcie sprzeciwiającą się traktowaniu środowiska jako dobra niczyjego, stanowiącego wartość drugorzędną w stosunku do gospodarki kraju.
Jako pierwszy rozwinął ideę ekorozwoju przedstawiając ją w czasie obrad podzespołu do spraw ekologii Okrągłego Stołu. Dziś jest ona podstawą polityki ekologicznej państwa.

Źródło: http://www.pke-zg.home.pl/index.html

Czytaj wiecej

Stowarzyszenie Klimatologów Polskich

Cele statutowe Stowarzyszenia Klimatologów Polskich:

- Popieranie rozwoju klimatologii i związanych z nią gałęzi nauki oraz podnoszenie poziomu wiedzy i kwalifikacji klimatologów.
- Upowszechnianie klimatologii i jej osiągnięć, podnoszenie ogólnego poziomu wiedzy z zakresu klimatologii w społeczeństwie.
- Reprezentowanie środowiska klimatologów w kraju i za granicą.
- Integrowanie środowiska klimatologów, sprzyjanie wymianie informacji, wiedzy i doświadczeń.
- Reprezentowanie interesów i ochrona praw członków zrzeszonych w Stowarzyszeniu.
- Promowanie i wspieranie wolontariatu.

Czytaj wiecej

Toruńska Inicjatywa Obywatelska

Naszą misją jest zachęcanie młodych torunian do aktywnego udziału w życiu publicznym.
Realizujemy ją poprzez wspieranie i realizowanie inicjatyw obywatelskich rozumianych jako podstawowych form demokracji bezpośredniej. Jako grupa lokalnych działaczy promujemy budżet partycypacyjny i szerzymy idee konsultacji społecznych. Ponadto prowadzimy monitoring działalności radnych miasta Torunia. Dążymy do tego, aby Toruń był miastem, w którym młodzi obywatele mają realny wpływ na politykę samorządową władz i pomagają radnym w kształtowaniu jej wedle potrzeb mieszkańców.

Założycielami fundacji są społecznicy posiadający doświadczenie w działalności trzeciego sektora, uczestnicy Szkoły Liderów Społeczeństwa Obywatelskiego, słuchacze wielu szkoleń i seminariów z zakresu budowania społeczeństwa obywatelskiego. Ponad wiedzę teoretyczną wznosi się bagaż doświadczeń wyniesiony ze zrealizowanych projektów w tej jak i w innych organizacjach pozarządowych.

Nie jesteśmy związani z żadną partią polityczną ani lobbingową grupą interesu. Nie określamy się jako lewicowcy czy prawicowcy – pozostawiamy to do osobistego uznania.

Źródło: http://tio.org.pl/o-fundacji/

Czytaj wiecej

Stowarzyszenie Federacji Zielonych w Tychach

CELEM STOWARZYSZENIA JEST PROWADZENIE DZIAŁALNOŚCI NA RZECZ: EKOLOGII I OCHRONY PRZYRODY, POKOJU, TOLERANCJI, DEMOKRACJI LOKALNEJ I SAMORZĄDNOŚCI, POSZANOWANIA PRAW MNIEJSZOŚCI, OBRONY PRAW CZŁOWIEKA, OCHRONY PRAW ZWIERZĄT ORAZ PROMOCJI WEGETARIANIZMU.

Czytaj wiecej

Stowarzyszenie Wspierania Inicjatyw Społecznych Asocjacje

CELEM STOWARZYSZENIA JEST:
1/ PROMOCJA TRZECIEGO SEKTORA, A W TYM W SZCZEGÓLNOŚCI IDEI RUCHU STOWARZYSZENIOWEGO I SPOŁECZNEJ AKTYWNOŚCI OBYWATELI
2/ PROMOWANIE I WSPOMAGANIE WARTOŚCIOWYCH PROGRAMÓW NAUKOWYCH I INICJATYW SPOŁECZNYCH, KTÓRYCH CELEM JEST: - DZIAŁALNOŚĆ CHARYTATYWNA, KULTURALNA I EDUKACYJNA - DZIAŁALNOŚĆ NA RZECZ EKOROZWOJU - DZIAŁALNOŚCI PRZECIWDZIAŁAJĄCEJ BEZRADNOŚCI SPOŁECZNEJ W TYM NA RZECZ NIEPEŁNOSPRAWNYCH, BEZROBOTNYCH, POKRZYWDZONYCH I INNYCH OSÓB ZAGROŻONYCH MARGINALIZACJĄ SPOŁECZNĄ
3/ WSPIERANIE ROZWOJU SYSTEMÓW INFORMACJI DOTYCZĄCYCH INICJATYW POZARZĄDOWYCH ZRÓWNO WEWNĄTRZ RUCHU STOWARZYSZENIOWEGO, JAK I WOBEC SZEROKIEJ OPINII PUBLICZNEJ

Czytaj wiecej

Stowarzyszenie Razem

Stowarzyszenie RAZEM jest dynamicznie rozwijającą się organizacją pozarządową, którą tworzy zespół ludzi realizujących się w pomaganiu lokalnym społecznościom.
Szczególnie istotne jest dla nas konstruowanie i wdrażanie systemowych rozwiązań ważnych problemów społecznych oraz wspieranie rozwoju społeczeństwa obywatelskiego.
Celem Stowarzyszenia RAZEM jest wszechstronna działalność na rzecz poprawy warunków życia mieszkańców regionu pomorskiego, w szczególności grup marginalizowanych, dzieci, kobiet, osób niepełnosprawnych, ubogich i bezdomnych oraz osób znajdujących się w kryzysie.

Źródło: http://www.razem.org/about/

Czytaj wiecej

Samodzielne Koło Terenowe nr 144 Społecznego Towarzystwa Oświatowego

Społeczne Towarzystwo Oświatowe, jako organizacja pozarządowa, działa poprzez koła stowarzyszenia; jest ich około 80 (grupują ponad 4 tys. członków). STO, założone przez rodziców i nauczycieli zbuntowanych przeciwko jednolitej, komunistycznej oświacie, powstało z mocnego pragnienia wolności, w której powinny wzrastać nowe pokolenia. Dzięki temu pragnieniu stworzono system edukacji, jakiego przedtem nie było.

Źródło: http://www.sto.org.pl/stowarzyszenie

Czytaj wiecej

Stowarzyszenie Federacja Zielonych – Grupa Krakowska

Czytaj wiecej

Fundacja Aktywności Zawodowej

Fundacja Aktywności Zawodowej została utworzona w 2008 r. w przekonaniu, iż konstytucyjne prawo do pracy każdego człowieka nie może być ograniczane przez jakiekolwiek bariery. Misją Fundacji Aktywności Zawodowej jest więc przełamywanie wszelkich barier prawnych, fizycznych oraz mentalnych, które to prawo ograniczają.

Celem Fundacji jest:

- prowadzenie działań na rzecz aktywności zawodowej oraz działań służących rehabilitacji zawodowej, społecznej i leczniczej osób defaworyzowanych,
- wspieranie społecznej aktywności obywateli, w tym między innymi takich grup społecznych jak: osoby niepełnosprawne, seniorzy, bezdomni, dzieci, kobiety oraz inne grupy społeczne wymagające wsparcia
- wspieranie dobroczynności i działań humanitarnych.

Czytaj wiecej

Fundacja Arche

Czytaj wiecej

Polska Fundacja im. Roberta Schumana

Polska Fundacja imienia Roberta Schumana powstała w 1991 roku. Została założona przez osobistości związane ze zmianami ustrojowymi lat 1989-90, miedzy innymi przez Tadeusza Mazowieckiego i Piotra Nowina-Konopkę. Imię Roberta Schumana zostało wybrane przez Fundatorów jako nawiązanie do polityki francusko-niemieckiej lat pięćdziesiątych, modelu pojednania zwróconego w przyszłość i nastawionego na budowanie wspólnej Europy.

Przywrócenie Europy Polsce i Polski Europie będzie długim i skomplikowanym procesem. Aby go doprowadzić do końca, potrzeba wiele społecznego i indywidualnego wysiłku. Wzorując się na symbolicznej postaci Roberta Schumana - człowieka wielkiej wizji i wielkich czynów, myśliciela i męża stanu, działacza gospodarczego i jednego z Ojców Założycieli nowej Europy - chcemy w tym dziele uczestniczyć. Robert Schuman wierzył głęboko, że świat, Europa i wartości ludzkie nie mogą być podzielone i muszą wrócić do wspólnoty. Podzielamy tę wiarę i mamy nadzieję, że Fundacja nazwana jego imieniem przyczyni się do budowania tej wspólnoty - pisał Tadeusz Mazowiecki 26 marca 1991 roku.

Źródło: http://schuman.pl/pl/fundacja

Czytaj wiecej

Fundacja Klamra

Spektrum działań Fundacji KLAMRA jest bardzo szerokie, podjęliśmy tę decyzję z pełną świadomością. Zarówno zainteresowania grupy założycielskiej jak i kręgu współpracowników są bardzo rozległe. Do zrobienia jest naprawdę wiele i to na wielu płaszczyznach, dlatego nie chcemy nakładać na siebie autocenzury. W świecie wąskich specjalizacji, w którym ludzie się alienują uznaliśmy że przynajmniej w warstwie społecznego aktywizmu potrzebne jest holistyczne podejście. Łączenie ludzi we wspólnym działaniu i rozwiązywaniu problemów.

Źródło: http://klamra.org/o-fundacji

Czytaj wiecej

Fundacja Kobieca eFKa

Czytaj wiecej

Stowarzyszenie Tkalnia (d. Stowarzyszenie Wielokulturowy Zgierz)

Stowarzyszenie Tkalnia zostało formalnie zarejestrowane w roku 2008 - wtedy pod nazwą "Stowarzyszenia Wielokulturowy Zgierz". Powstało wokół inicjatywy Festiwalu Wielokulturowy Zgierz - wydarzenia mającego na celu promocję i ochronę wielokulturowego, wielowyznaniowego dziedzictwa miasta Zgierza. Pierwsza edycja Festiwalu odbyła się w 2006 roku, ostatnia dotychczas w 2008.

Do zmiany nazwy doszło wraz z przybyciem do Stowarzyszenia nowych osób, zmiany składu Zarządu oraz rozwoju ilości i rodzaju podejmowanych działań. "Tkalnia" to nazwa, która jest z nami od 2013 roku. Nawiązuje ona zarówno do tkackiej i wczesnoprzemysłowej historii Zgierza i regionu, jak i do metafory "tkania" - twórczego procesu w którym łączy się różnokolorowe wątki w celu uzyskania pięknej tkaniny.

Czytaj wiecej

Forum Organizacji Pozarządowych Subregionu Zachodniego

Forum Organizacji Pozarządowych Subregionu Zachodniego Województwa Śląskiego jako nieformalna sieć organizacji istnieje od 2004 r. Od tego czasu zrealizowaliśmy kilka projektów, które miały na celu zbudowania pierwszej federacji terytorialnej na terenie Śląska, m. in takie projekty jak: „Koalicja Organizacji Pozarządowych” finansowany przez Urząd Komitetu Integracji Europejskiej; „Potrzeba następnego KOP-a. Kontynuacja i wzmocnienie współpracy między organizacjami pozarządowymi Subregionu Zachodniego Woj. Śląskiego” finansowany przez Fundusz Inicjatyw Obywatelskich. Wnioskodawcą w imieniu koalicji było stowarzyszenie CRIS Rybnik.
Od 14 grudnia 2007 r. federacja jest zarejestrowanym w sądzie związkiem stowarzyszeń. Formalnie wniosek o rejestrację złożyły 3 organizacje: Centrum Rozwoju Inicjatyw Społecznych CRIS W Rybniku, Raciborskie Stowarzyszenie Kulturalne AKS z Raciborza oraz Rybnicki Młodzieżowy Klub Sportowy.

Źródło: http://www.federacja.slask.pl/o-nas.html

Czytaj wiecej

Fundacja Przestrzeń Kobiet

Przestrzeń Kobiet powstała w marcu 2006 roku jako grupa nieformalna, została przekształcona w fundację we wrześniu 2007 roku. Siedziba Fundacji znajduje się w Szczawnicy, natomiast biuro – w Krakowie.

Główne cele statutowe Fundacji to: działanie na rzecz równości kobiet i mężczyzn w sferze publicznej i prywatnej, przeciwdziałanie dyskryminacji kobiet, w szczególności ze względu na płeć i orientację seksualną oraz upowszechnianie wiedzy na temat historii kobiet. Cele te są realizowane głównie metodami edukacyjnymi i badawczymi, m.in. poprzez organizację i prowadzenie warsztatów, wydawanie publikacji, tworzenie raportów, organizację spotkań edukacyjnych.

Źródło: http://przestrzenkobiet.pl/pl/fundacja/

Czytaj wiecej

Stowarzyszenie Akcja Konin

Czytaj wiecej

NOMADA Stowarzyszenie na Rzecz Integracji Społeczeństwa Wielokulturowego

Stowarzyszenie NOMADA to wrocławska organizacja pozarządowa działająca na rzecz praw człowieka, ich popularyzacji i obrony, szczególnie wśród grup wykluczonych, imigrantów, obcokrajowców, mniejszości etnicznych czy religijnych.
Działamy na rzecz wszechstronnego rozwoju społeczeństwa otwartego i obywatelskiego.
Dążymy do kształtowania postaw solidarności międzyludzkiej i porozumienia ludzi i różnym pochodzeniu i statusie społecznym.
Chcemy przełamywać stereotypy i uprzedzenia.
Poprzez nasze działania, projekty i współczestnictow w życiu grup z którymi pracujemy pragniemy stworzyć relację oparte na wzajemnym zrozumieniu i dobrej komunikacji.

Źródło: http://nomada.info.pl/o-nas

Czytaj wiecej

Fundacja Pozytywnych Zmian

Fundacja Pozytywnych Zmian to organizacja antyprzemocowa i strażnicza, która powstała w 2012 roku w Bielsku-Białej z inicjatywy Anny Chęć i Aliny Kuli.
Celem Fundacji jest budowa społeczeństwa obywatelskiego wolnego od przemocy, opartego na równości kobiet i mężczyzn. Najważniejszymi wartościami Fundacji są równość, różnorodność i szacunek.

Główne obszary działalności Fundacji to:
– prawa oraz szanse kobiet i dziewczyn,
– przeciwdziałanie przemocy wobec kobiet i dziewczyn,
– wzmacnianie pozycji kobiet i dziewczyn w społeczeństwie.

Źródło: http://pozytywnezmiany.org/?page_id=2

Czytaj wiecej

Fundacja Dzieci Niczyje

Fundacja Dzieci Niczyje istnieje po to, aby zapewnić każdemu dziecku bezpieczne dzieciństwo. Chronimy dzieci przed krzywdzeniem i pomagamy tym, które doświadczyły przemocy.

Źródło: http://fdn.pl/o-fundacji

Czytaj wiecej

Stowarzyszenie Normalne Państwo

Stowarzyszenie Normalne Państwo jest organizacją pożytku publicznego i nie prowadzi działalności gospodarczej.

Celem Stowarzyszenia jest:

- działanie na rzecz budowy Rzeczpospolitej Polskiej jako państwa przemyślanego, skutecznego i niedrogiego;
- troska o uczciwość i przejrzystość w życiu publicznym;
- szerzenie zasad etyki w sprawowaniu funkcji publicznych;
- ochrona praw obywatelskich;
zwiększenie roli obywatela w życiu publicznym;
zwiększenie aktywności obywatelskiej w życiu publicznym.

Czytaj wiecej

Fundacja Centrum Praw Kobiet

Fundacja Centrum Praw Kobiet to organizacja, której misją jest działanie na rzecz równego statusu kobiet i mężczyzn w życiu publicznym oraz w rodzinie.

W naszym działaniu kierujemy się przekonaniem, że prawa kobiet są niezbywalną, integralną i niepodzielną częścią fundamentalnych praw człowieka, a przemoc wobec kobiet, niezależnie od tego, czy sprawcą jest osoba prywatna, grupa społeczna czy państwo, stanowi naruszanie praw człowieka.

Źródło: http://www.cpk.org.pl/14,misja-i-statut.html

Czytaj wiecej

Stowarzyszenie Dziennikarzy Polskich

Zgodnie z zapisem w statucie, Stowarzyszenie jest dobrowolnym, twórczo - zawodowym zrzeszeniem dziennikarzy, o celach niezarobkowych. Obecnie liczy ponad 2700 członków. Posiada 16 oddziałów terenowych w największych miastach Polski. W niektórych redakcjach istnieja koła SDP.

Podstawowe cele statutowe SDP to dbałość o rzetelne informowanie społeczeństwa za pośrednictwem mediów, wspieranie twórczości dziennikarskiej, dbałość o etykę zawodową dziennikarzy i ochrona ich praw. Stowarzyszenie prowadzi swoją działalność w różnych formach, m.in. organizuje konferencje i seminaria, dyskusje, konkursy dziennikarskie, utrzymuje kontakty z zagranicą (SDP jest członkiem Międzynarodowej Federacji Dziennikarzy IFJ w Brukseli).

Źródło: http://sdp.pl/s/informacje-o-sdp

Czytaj wiecej

Stowarzyszenie Kraków Miastem Rowerów

KMR jest odpowiedzią społeczności krakowskich rowerzystów na problemy komunikacyjne miasta, brak zdecydowanych działań na rzecz budowania odpowiedniej infrastruktury oraz promocji roweru. Nasza wizja Krakowa to zrównoważony i bezpieczny transport oraz przestrzeń publiczna przyjazna dla mieszkańców, turystów i lokalnego biznesu.

Źródło: http://kmr.org.pl/o-kmr/

Czytaj wiecej

Stowarzyszenie Miasta dla rowerów

Projekt to kompleksowy pakiet działań dla podniesienia efektywności udziału społecznego w polityce rowerowej na szczeblu krajowym i lokalnym. Polega na wsparciu aktywności obywatelskiej w celu uzyskania przełomowej i trwałej zmiany w jakości współpracy międzysektorowej dla poprawy zarządzania politykami rowerowymi.
Odpowiada na niedobór know-how w zakresie budowy infrastruktury, zarządzania polityką rowerową i ułomność dialogu społecznego, skutkujące dziś bardzo nieefektywnym wykorzystaniem środków publicznych.

Źródło: http://miastadlarowerow.pl/index.php?dzial=2

Czytaj wiecej

Wspólnota Robocza Związków Organizacji Socjalnych

Wspólnota Robocza Związków Organizacji Socjalnych jest związkiem stowarzyszeń i innych osób prawnych w rozumieniu Prawa o stowarzyszeniach. Przy zachowaniu zasad tolerancji, równouprawnienia i otwartości działa na rzecz profesjonalizacji działań pomocowych w Polsce. Obecnie WRZOS tworzy 12 Związków Regionalnych i 2 Organizacje Ogólnopolskie.

Źródło: http://www.wrzos.org.pl/?id=2&m=2

Czytaj wiecej

Alivia – Fundacja Onkologiczna Osób Młodych

Stworzyliśmy fundację Alivia, bo chcemy podzielić się zdobytym doświadczeniem i pomóc innym wygrywać z tą chorobą każdego dnia. Zamierzamy poprzez internet rozszerzyć dostęp do podstawowej, jak i bardzo specjalistycznej wiedzy na temat choroby nowotworowej. Chcemy wesprzeć chorych i ich bliskich w trudnych sytuacjach, jak również zaangażować ludzi zdrowych w działania na rzecz walki z rakiem.

Marzymy o stworzeniu społecznego ruchu wzajemnego wsparcia i aktywności profilaktycznych. Mamy ambicję stać się ważnym partnerem reprezentującym interesy osób chorych w kręgach polskiej onkologii, administracji publicznej oraz mediach.

Źródło: http://www.alivia.org.pl/o-fundacji/

Czytaj wiecej

Stowarzyszenie Integracji Stołecznej Komunikacji

SISKOM - Stowarzyszenie Integracji Stołecznej Komunikacji powstało 25 marca 2006 roku. W tym dniu doszło do pierwszego oficjalnego spotkania założycielskiego stowarzyszenia. Przedtem od 28 września 2004 działaliśmy nieformalnie pod nazwą SISKOM - Społeczny I Spontaniczny Komitet Obwodnicy Miejskiej.
SISKOM skupia entuzjastów budowy nowoczesnych tras komunikacyjnych w Warszawie i w całej Polsce. Pod pojęciem "trasy komunikacyjne" należy rozumieć autostrady, trasy ekspresowe, drogi szynowe, komunikację miejską, lotniska, ścieżki rowerowe.
W skład stowarzyszenia wchodzi 30 osób mieszkańców Warszawy i okolic, a wśród nich m.in. drogowcy, projektanci, inżynierowie budownictwa, specjaliści od transportu, prawnicy, informatycy, ekonomiści, handlowcy, pracownicy PKP.
Stowarzyszenie nie prowadzi działalności gospodarczej. Działa na zasadzie non-profit. Nie jesteśmy przez nikogo opłacani, ani związani z żadną instytucją, urzędem państwowym, miejskim ani biurem projektów. Od samego początku działamy społecznie, a działalność ta wynika jedynie z naszej pasji.

Źródło: http://www.siskom.waw.pl/siskom-o_nas.htm

Czytaj wiecej

Stowarzyszenie Nowe Horyzonty

Nowe Horyzonty Edukacji Filmowej to odbywające się przez cały rok szkolny projekcje kinowe dla uczniów, realizowane w ramach cykli tematycznych, dostosowanych do wszystkich etapów edukacyjnych. Każdy pokaz poprzedza prelekcja multimedialna wprowadzająca uczestników w tematy podejmowane w danym filmie. Cały program NHEF jest zgodny z podstawą programowa i rekomendowany przez MEN i Kuratoria Oświaty.

Źródło: http://www.nhef.pl/edukacja/artykul.do?id=657

Czytaj wiecej

Kujawsko-Pomorska Federacja Organizacji Pozarządowych

Kujawsko-Pomorska Federacja Organizacji Pozarządowych posiada osobowość prawną jako związek stowarzyszeń. Statut Federacji szczegółowo opisuje wszelkie kwestie proceduralne dotyczące funkcjonowania Federacji, w tym zasady przyjmowania organizacji w poczet członków Federacji. Przede wszystkim wskazuje cele działalności Federacji, które koncentrują się na rozwoju społeczeństwa obywatelskiego i wzmacnianiu aktywnego obywatelstwa, rozwijaniu współpracy i standardów oraz umacnianiu poczucia tożsamości środowiska organizacji pozarządowych, jak też rzecznictwie interesów organizacji w sprawach wspólnych dla organizacji członkowskich.

Źródło: http://federacja-ngo.pl/statut,13,l1.html

Czytaj wiecej

Stowarzyszenie „Jeden Świat”

Stowarzyszenie „Jeden Świat” działa w Poznaniu od 1994 r. i jest polskim oddziałem międzynarodowej organizacji Service Civil International (SCI).
Misją Stowarzyszenia jest promowanie idei pokoju oraz porozumienia między ludźmi poprzez międzynarodowy i krajowy wolontariat oraz programy edukacyjne.

Źródło: http://jedenswiat.org.pl/cms/13934/o_nas

Czytaj wiecej

Stowarzyszenie “Kaliska Inicjatywa Miejska”

Działamy w Kaliszu, skupiamy aktywistki i aktywistów, którzy chcą mieć wpływ na kierunki rozwoju miasta. Uważamy, że miasto to nie firma, ale wspólna sprawa wszystkich jego mieszkańców.

Kalisz to miasto, w którym ogromny potencjał, aktywność jednostek i grup bywa niewykorzystywana. Działamy w kierunku tworzenia możliwości wykorzystania tej energii.

Prowadzimy m.in. serwis o pracy radnych miejskich Kalisza (www.kalisz.mamprawowiedziec.pl) oraz realizujemy projekt Liczy się miasto. Społeczna analiza budżetu (druga edycja) – zwiększamy wiedzę mieszkańców na temat budżetu, przejrzystość danych publicznych i dostępu do informacji publicznej w kaliskim samorządzie, wzmacniamy merytoryczny dialog między przedstawicielami samorządu a mieszkańcami oraz rozwój ich kompetencji jako partnerów współdecydujących o swoim mieście.

Współpracujemy z samorządem w zakresie opracowania zasad realizacji budżetu obywatelskiego, konsultacji społecznych, wypracowania nowej formuły inicjatywy lokalnej oraz wytyczenia standardów ścieżek rowerowych dla Kalisza.

Co roku zapraszamy mieszkańców na „Kulturę na Trawie” – wspólny piknik w Parku Miejskim.

Źródło: http://kaliskainicjatywamiejska.pl/kim-jestesmy/

Czytaj wiecej

Stowarzyszenie Praw Pasażerów “Przyjazne Latanie”

Stowarzyszenie Przyjazne Latanie reprezentuje pasażerów, egzekwuje prawa pasażerów oraz edukuje wszystkich uczestników rynku pasażerskich przewozów lotniczych w temacie ważnych dla nich spraw związanych z biletem (umową przewozu), satysfakcją z usług i przebiegiem całej podróży.
Większość uczestników rynku lotniczego w Polsce należy do branżowych organizacji. Porty i przewoźnicy lotniczy, piloci, personel pokładowy, agenci usług lotniskowych, kontrolerzy ruchu lotniczego czy biura podróży są zawsze dobrze reprezentowani. Pewnym wyjątkiem są osoby, które kupują bilety - pasażerowie!
Organizacja Przyjazne Latanie zbiera opinie, dba o prawa konsumenta oraz reprezentuje interesy pasażerów. Dążymy do tego, by rozwój lotnictwa cywilnego przebiegał w sposób zrównoważony.

Czytaj wiecej

Stowarzyszenie Kieleckie Inwestycje

Czytaj wiecej

Fundacja EkoRozwoju

Czytaj wiecej

Trans-Fuzja – Fundacja na Rzecz Osób Transpłciowych

Misją Fundacji jest upowszechnianie wiedzy o płci.

Czytaj wiecej

Stowarzyszenie Miasta w Internecie

Stowarzyszenie "Miasta w Internecie" (SMWI) jest ekspercką organizacją pozarządową działającą od 1998 roku na rzecz rozwoju społeczeństwa informacyjnego, wspierającą działania samorządów regionalnych i lokalnych w wykorzystaniu narzędzi teleinformatycznych dla transformacji cywilizacyjnej oraz dla stymulowania modernizacji i rozwoju Polski, dzięki skutecznemu wykorzystaniu rozwiązań cyfrowych. Zajmuje się transferem wiedzy i europejskich doświadczeń w zakresie cyfrowego rozwoju, wypracowanych w wiodących regionach Unii Europejskiej.

Źródło: http://www.mwi.pl/o-nas.html

Czytaj wiecej

Fundacja Watch Health Care im. Prof. Jacka Ruszkowskiego

Inspiracją dla powstania Fundacji Watch Health Care jest narastająca dysproporcja pomiędzy zawartością koszyka świadczeń i wielkością środków finansowych ze składki na ubezpieczenie podstawowe, przeznaczanych na świadczenia zdrowotne w Polsce, czego skutkiem jest szczególnie bolesne pozbawienie lub ograniczenie chorym dostępu do podstawowych świadczeń zdrowotnych.

Źródło: http://www.korektorzdrowia.pl/

Czytaj wiecej

Fundacja Polskie Forum Migracyjne

Forum inicjuje i wspiera takie działania, które prowadzą do dialogu między ludźmi różnych kultur, głównie w Polsce. Pracuje też z Polakami, którzy stykają się z wielokulturowością w innych krajach. Wspiera też polskie rodziny w różny sposób dotknięte przez zjawisko migracji.

Źródło: http://www.forummigracyjne.org/pl/aktualnosci.php?news=201&wid=36

Czytaj wiecej

Antykorupcyjna Koalicja Organizacji Pozarządowych

Celem projektu jest sprawdzanie, jak podczas kadencji parlamentarnej partie wypełniają swoje obietnice wyborcze dotyczące przeciwdziałania korupcji, przejrzystości i pracy na rzecz podnoszenia standardów życia publicznego.
Projekt prowadzi Antykorupcyjna Koalicja Organizacji Pozarządowych, zainicjowana przez Fundację im. Stefana Batorego, w skład której wchodzą ponadto Helsińska Fundacja Praw Człowieka, Fundacja Komunikacji Społecznej, Centrum Edukacji Obywatelskiej, Stowarzyszenie Szkoła Liderów, Stowarzyszenie Liderów Lokalnych Grup Obywatelskich i Stowarzyszenie Normalne Państwo. Koalicję wspiera Stowarzyszenie 61.

Czytaj wiecej

Fundacja Wolności

Misją Fundacji Wolności jest społeczna kontrola przestrzegania prawa i dążenie do jakościowych zmian działalności organów władzy publicznej, w interesie obywateli.

Chcemy by mieszkańcy Lublina realnie decydowali o tym, co się dzieje w mieście. Sprawdzamy czy urzędnicy sensownie wydają nasze pieniądze. Dzięki nam mieszkańcy dzielnicy Rury skorzystali z budżetu obywatelskiego – teraz budżet obywatelski jest w całym mieście. Doprowadziliśmy do powstania rejestru miejskich wydatków, dzięki któremu Lublinianie mogą sprawdzić ile ich kosztowała budowa basenu olimpijskiego, koncert Budki Suflera czy remont osiedlowej drogi.

Źródło: http://fundacjawolnosci.org/o-nas/

Czytaj wiecej

Stowarzyszenie Na Rzecz Lesbijek, Gejów, Osób Biseksualnych, Osób Transpłciowych Oraz Osób Queer “Pracownia Różnorodności”

SPR powstało z przekształcenia KPH Toruń, oddziału stowarzyszenia "Kampania Przeciw Homofobii" – jako jego kontynuacja i rozwinięcie. Walka z dyskryminacją osób LGBTQ.

Czytaj wiecej

Strońskie Forum Obywatelskie

Czytaj wiecej

Stowarzyszenie Rowerowy Szczecin

Rowerowy Szczecin to stowarzyszenie działające na rzecz rowerzystów i popularyzacji transportu rowerowego w mieście.

Źródło: http://rowerowy.szczecin.pl/index.php/stowarzyszenie/kim-jestesmy

Czytaj wiecej

Federacja na rzecz Kobiet i Planowania Rodziny

Federacja działa na rzecz podstawowych praw człowieka, w szczególności prawa kobiet do decydowania o tym, czy i kiedy mieć dzieci. Możliwość korzystania z tego prawa jest dla kobiet warunkiem samostanowienia, a także warunkiem zrównania szans życiowych kobiet i mężczyzn.

Źródło: http://www.federa.org.pl/o-nas/misja

Czytaj wiecej

Stowarzyszenie Niezależna Inicjatywa Oświatowa

WYRÓWNYWANIE SZANS EDUKACYJNYCH DZIECI I MŁODZIEŻY ZE ŚRODOWISK ZANIEDBANYCH EDUKACYJNIE; KSZTAŁCENIE W ZAKRESIE NAUK HUMANISTYCZNYCH I SPOŁECZNYCH; PRZYGOTOWANIE DO ŻYCIA W SPOŁECZEŃSTWIE DEMOKRATYCZNYM; KSZTAŁTOWANIE POSTAWY AKTYWNEGO SPRZECIWU WOBEC NIETOLERANCJI, KSENOFOBII I DYSKRYMINACJI; KSZTAŁTOWANIE OTWARTEJ POSTAWY WOBEC ŚWIATA ORAZ GOTOWOŚCI DO DIALOGU I DYSKUSJI; ROZWIJANIE ZDOLNOŚCI SAMODZIELNEGO MYŚLENIA I BUDOWANIA WŁASNEGO OBRAZU ŚWIATA; ROZWIJANIE WRAŻLIWOŚCI SPOŁECZNEJ; ROZWIJANIE WRAŻLIWOŚCI ESTETYCZNEJ.

Czytaj wiecej

Fundacja rower.com

Czytaj wiecej

Warszawskie Stowarzyszenie Lokatorów

Warszawskie Stowarzyszenie Lokatorów (WSL) to niezależna organizacja pozarządowa powołana w celu obrony praw najemców lokali mieszkalnych.

Czytaj wiecej

Stowarzyszenie My-Poznaniacy

Działanie na rzecz zrównoważonego rozwoju miasta Poznania i aglomeracji poznańskiej, w szczególności w zakresie ładu przestrzennego, zrównoważonego transportu, ochrony środowiska przyrodniczego, na rzecz sprawiedliwego społeczeństwa i zrównoważonej, lokalnej gospodarki, dla wspierania kultury w przestrzeni miasta.

Czytaj wiecej

Fundacja Autonomia

Celami Fundacji są:
1) przeciwdziałanie przemocy, dyskryminacji i nietolerancji w szczególności ze względu na płeć, orientację seksualną, pochodzenie etniczne i narodowe, rasę, wiek, wyznanie, niepełnosprawność i promowanie odwagi cywilnej w występowaniu przeciwko tym aktom;
2) eliminowanie stereotypów związanych z płcią, orientacją seksualną i innych, wspieranie emancypacji osób należących do grup marginalizowanych lub opresjonowanych;
3) działalność na rzecz równych praw i szans kobiet i mężczyzn;
4) upowszechnianie i ochrona wolności i praw człowieka , w tym praw kobiet;
5) upowszechnianie WenDo-Samoobrony i Asertywności dla Kobiet i Dziewcząt jako metody przeciwdziałania przemocy
6) wspomaganie rozwoju demokracji oraz świadomości i aktywności obywatelskiej oraz współpracy między jednostkami i grupami;
7) wspieranie bezpieczeństwa publicznego, przeciwdziałanie patologiom w życiu publicznym i społecznym, promowanie pokojowego rozwiązywania konfliktów;
8) wspieranie niezależności ekonomicznej i przeciwdziałanie wykluczeniu z rynku pracy;
9) ochrona i promocja zdrowia oraz upowszechnianie kultury fizycznej i sportu;
10)promowanie ekologii i zrównoważonego rozwoju, wiedzy na temat globalnych współzależności;
11)promowanie wykorzystania nowych technologii informacyjnych

Źródło: http://www.autonomia.org.pl/index.php?id=teksty2&ajdi=66

Czytaj wiecej

INPRIS – Instytut Prawa i Społeczeństwa

Celem działania organizacji jest poprawa jakości prawa i standardów rządzenia. Obserwacja procesu legislacyjnego, a także rozwój instytucjonalny administracji publicznej i sektora pozarządowego.

Źródło: http://www.inpris.pl/o-nas/

Czytaj wiecej

Polskie Towarzystwo Prawa Antydyskryminacyjnego

Celem Towarzystwa jest popieranie rozwoju nauki prawa antydyskryminacyjnego, upowszechnianie wiedzy w tym zakresie oraz aktywne działanie na rzecz zwalczania dyskryminacji.

Źródło: http://ptpa.org.pl/o-nas

Czytaj wiecej

Polska Sekcja Międzynarodowej Komisji Prawników

Czytaj wiecej

Stowarzyszenie Szkoła Liderów

Jednym z najważniejszych wyzwań rozwojowych stojących dziś przed Polską jest zbudowanie kapitału społecznego, który jest nie tylko wartością samą w sobie, ale stanowi swojego rodzaju paliwo dla wszystkich pozostałych wyzwań rozwojowych. Kluczowym czynnikiem dla wzrostu kapitału społecznego jest liderstwo, które stanowi istotne narzędzie budowania kooperacji, więzi wzmacniających zaufanie, aktywności obywatelskiej, działań na rzecz dobra wspólnego.

Nie mniej ważnym czynnikiem rozwoju jest przygotowanie kadr publicznych do przeprowadzenia koniecznych zmian, wyposażenie ich w kompetencje tworzenia wizji, podejmowania ryzyka, działania w oparciu o długofalowe strategie, angażowania innych, tworzenia warunków do kooperacji wokół wspólnych celów i kreatywności. Konieczne jest wzmacnianie i rozwój liderskich kompetencji i postaw ludzi, którzy rozwój Polski, swoich instytucji, organizacji i wspólnot lokalnych mają kształtować. Potrzebna jest świadoma polityka wspierania silnych, wyposażonych we wpływ, którzy pociągną za sobą innych.

Źródło: http://www.szkola-liderow.pl/O_nas.php

Czytaj wiecej

Fundacja Inicjatyw Społecznych i Kulturowych Grejpfrut

Czytaj wiecej

Stowarzyszenie Przedsiębiorców Leśnych im. Mieczysława Wierzbickiego

Czytaj wiecej

Transparency International Polska

Czytaj wiecej

Fundacja Azylu pod Psim Aniołem

Fundacja Azylu pod Psim Aniołem to organizacja utrzymywana z datków tysięcy osób z całego kraju. Leczy i oddaje do adopcji porzucone i skrzywdzone psy i koty z Warszawy i okolic.

Źródło: http://www.psianiol.org.pl/fundacja

Czytaj wiecej

Fundacja ePaństwo

Organizacja działająca na rzecz otwartej i przejrzystej władzy oraz zaangażowania obywatelskiego.

Czytaj wiecej

Niezależne Zrzeszenie Studentów Uniwersytetu Warszawskiego

Czytaj wiecej

Obywatelskie Stowarzyszenie Monitoringu Biznesu i Administracji Lokalnej Przyjazna Gmina

Czytaj wiecej

Stowarzyszenie Edukatorów

Czytaj wiecej

Stowarzyszenie Future

1) ochrona praw i interesów młodych ludzi w regionie oraz upowszechnianie obecności młodzieży w życiu publicznym;
2) pomoc w rozwiązywaniu problemów młodzieży;
3) działalność wspomagająca technicznie, szkoleniowo, informacyjnie lub finansowo młodzieżowe organizacje pozarządowe;
4) wspieranie rozwoju osobowości młodych ludzi poprzez promowanie ich zaangażowania społecznego, kulturalnego i politycznego na poziomie lokalnym i regionalnym;
5) budowanie wśród młodych ludzi postaw świadomego obywatelstwa, w szczególności poprzez upowszechnianie idei wolontariatu;
6) tworzenie i promowanie strategii na rzecz młodych ludzi, w szczególności działań wobec podmiotów publicznych i poszerzanie wiedzy w tej dziedzinie;
7) upowszechnianie wiedzy metodycznej i teoretycznej o sytuacji młodzieży w regionie;
8) wspieranie udziału organizacji pozarządowych w budowie społeczeństwa obywatelskiego;
9) integrowanie organizacji pozarządowych wokół wspólnych celów, w szczególności wokół problematyki edukacyjno-społecznej;

Czytaj wiecej

Stowarzyszenie Pro Aequo

Przeciwdziałanie szeroko rozumianej dyskryminacji i ograniczeniu praw osób dyskryminowanych.

Czytaj wiecej

Dolnośląska Fundacja EkoRozwoju

Wspieranie rozwoju w zgodzie z naturą. Inicjowanie programów na rzecz ochrony środowiska, wspieranie i realizowanie pilotażowych inwestycji proekologicznych.

Czytaj wiecej

Związek Stowarzyszeń Polska Zielona Sieć

Związek Stowarzyszeń Polska Zielona Sieć jest ogólnopolską organizacją pożytku publicznego zrzeszającą organizacje ekologiczne działające w największych miastach Polski.

Czytaj wiecej

Towarzystwo Inicjatyw Twórczych ę

Czytaj wiecej

Towarzystwo na rzecz Ziemi

Towarzystwo na rzecz Ziemi (TnZ) jest ogólnopolską organizacją działającą na rzecz zachowania, ochraniania i odtwarzania dziedzictwa przyrodniczego oraz ochrony zdrowia i życia ludzi przed szkodliwym oddziaływaniem zanieczyszczeń.

Źródło: http://www.tnz.most.org.pl/o-nas

Czytaj wiecej

Towarzystwo Przyjaciół Dzieci Zarząd Główny

PODSTAWOWE KIERUNKI PRACY TPD:
- organizacja zastępczych środowisk rodzinnych dla dzieci osieroconych (adopcja, organizacja rodzin zastępczych i rodzinnych domów dziecka) prowadzona przez Krajowy i 15 wojewódzkich ośrodków adopcyjno-opiekuńczych;
- opieka i pomoc udzielana dzieciom rodzin biednych, w tym dotkniętych bezrobociem, patologicznych, wielodzietnych, rozbitych itp. (pomoc materialna, dożywianie, poradnictwo itp.);
- opieka i pomoc rodzinom wychowującym dzieci przewlekle chore i niepełnosprawne, w tym szczególnie dzieciom niepełnosprawnym ruchowo, dzieciom na dietach eliminacyjnych (nietolerancja glutenu, mleka, fenyloketonuria) dzieciom chorym na cukrzycę insulinozależną, dzieciom z wrodzoną łamliwością kości oraz rozszczepem wargi i podniebienia;
- działalność opiekuńczo-wychowawcza w miejscu zamieszkania, prowadzona przez terenowe koła przyjaciół dzieci; oparta m. in. o terenowe placówki (świetlice) TPD, zaś ostatnio o intensywnie rozwijaną sieć środowiskowych ognisk wychowawczych (ok. 300 placówek w kraju, z których codziennie korzysta ok. 15 tys. dzieci), organizują one dożywianie, pomoc w nauce, zajęcia reedukacyjno-resocjalizujące oraz, w porozumieniu z rodzinami i szkołami, dążą do eliminacji zagrożeń wychowawczych i opiekuńczych, mogących doprowadzić do powstawania i utrwalania się patologicznych zachowań naszych podopiecznych;
- organizacja wakacji dla dzieci z rodzin ubogich i niewydolnych wychowawczo (w tym profilaktyczno-terapeutyczne turnusy rodzinne tzw. wczasy z pedagogiem, psychologiem) oraz dla dzieci niepełnosprawnych i przewlekle chorych.

Źródło: http://warszawa.tpd.org.pl/pl/o-nas-tpd/obecnie.html

Czytaj wiecej

Towarzystwo Przyjaciół Rzek Iny i Gowienicy

Dbałość o zachowanie rzek, Iny i pobliskiej Gowienicy w stanie jak najbardziej zbliżonym do naturalnego.

Czytaj wiecej

Wielkopolska Rada Koordynacyjna Związek Organizacji Charytatywnych

Działanie na rzecz:
– wzmocnienia trzeciego sektora,
– inicjowania i pomocy w uruchomieniu nowych społecznych inicjatyw,
– animowania wolontariatu,
– rozwoju współpracy między i wewnątrz-sektorowej,
– wzmocnienia postaw obywatelskich,
– współpracy międzynarodowej i wymiany doświadczeń związanych z funkcjonowaniem trzeciego sektora.

Źródło: http://wrk.org.pl/o-nas/

Czytaj wiecej

WWF Polska Światowy Fundusz na rzecz Przyrody

WWF jest jedną z największych na świecie organizacji działających na rzecz ochrony środowiska naturalnego.

Źródło: http://www.wwf.pl/o_nas/

Czytaj wiecej

Zrzeszenie Kaszubsko – Pomorskie, Zarząd Główny

Do celów statutowych ZKP należy: rozbudzanie inicjatywy dla wszechstronnego rozwoju kulturowego, społecznego i gospodarczego Kaszub, Kociewia, Borów i całego Pomorza, kształtowanie demokratycznych stosunków w życiu regionu, rozwijanie kaszubsko-pomorskiej myśli społecznej i politycznej, kultywowanie i rozwijanie specyfiki kulturowej Pomorza, szerzenie w społeczeństwie (szczególnie wśród młodzieży) znajomości tradycji kaszubsko-pomorskich.

Źródło: http://www.kaszubi.pl/menu/artykul?id=249

Czytaj wiecej

Śląskie Forum Organizacji Socjalnych KAFOS

Czytaj wiecej

Towarzystwo dla Natury i Człowieka

Wykorzystując metody prawne, lobbingowe i edukacyjne organizacja walczy o ratowanie miejsc cennych przyrodniczo.

Źródło: http://www.ekolublin.pl/tdnicz/kategoria,o_nas

Czytaj wiecej

Towarzystwo Edukacji Antydyskryminacyjnej

Misją Towarzystwa jest rozwijanie i upowszechnianie edukacji antydyskryminacyjnej tak, aby każda osoba współtworzyła świat wolny od dyskryminacji i przemocy.

Źródło: http://tea.org.pl/pl/SiteContent?item=kim_jestesmy

Czytaj wiecej

Stowarzyszenie Wrocławska Inicjatywa Rowerowa

Stowarzyszenie Wrocławska Inicjatywa Rowerowa to organizacja działająca w interesie rowerzystów, promująca ruch rowerowy jako istotny element zrównoważonego transportu miejskiego, a także wspaniały sposób na rekreację i turystykę.

Źródło: http://wir.eko.org.pl/

Czytaj wiecej

Stowarzyszenie Aktywności Obywatelskiej BONA FIDES

Celem działalności stowarzyszenia jest rozwój społeczeństwa obywatelskiego i podnoszenie jakości życia publicznego w Polsce.
Szczegółowymi celami są:
- edukacja w zakresie praw człowieka, a w szczególności praw obywatelskich,
- ochrona wolności i praw człowieka oraz swobód obywatelskich,
- zwiększenie dostępu do informacji publicznej,
- przejrzystość życia publicznego,
- kontrola wydatków publicznych,
- przeciwdziałanie korupcji w instytucjach publicznych,
- rozwój społeczności lokalnych.

Źródło: http://bonafides.pl/o-nas/misja/

Czytaj wiecej

Stowarzyszenie Zdrowa Praca

Stowarzyszenie Zdrowa Praca jest pierwszą w Polsce organizacją pozarządową zajmującą się kompleksowo problematyką wypadków przy pracy i chorób zawodowych. Misją stowarzyszenia jest ograniczanie zjawiska utraty zdrowia, w tym także zdrowia psychicznego, w związku z wykonywaniem pracy zawodowej.

Źródło: http://zdrowapraca.org/

Czytaj wiecej

Straż dla Zwierząt w Polsce

Straż dla Zwierząt w ciągu roku podejmuje setki interwencji mających na celu ratowanie zwierząt domowych, gospodarczych i dzikich w całej Polsce. Niejednokrotnie jest proszona przez Sądy do odbierania maltretowanych zwierząt właścicielom, zgodnie z prawomocnym wyrokiem.

Źródło: http://www.sdz.org.pl/index.php?id=47

Czytaj wiecej

Śląska Liga Walki z Rakiem

Śląska Liga Walki z Rakiem jest niezależną, pozarządową organizacją non-profit, prowadzącą szeroką działalność mającą na celu zapobieganie powstawaniu nowotworów, ratowanie ludzkiego życia i ograniczenie cierpienia osób chorych na raka.

Czytaj wiecej

Centrum Pomocy Prawnej im. Haliny Nieć

CPPHN działa na rzecz ochrony praw człowieka, przede wszystkim świadcząc bezpłatną pomoc prawną osobom z grup zagrożonych wykluczeniem społecznym i dyskryminacją, w tym osobom ubogim, ofiarom przemocy domowej, cudzoziemcom i uchodźcom, prowadzi monitoringi przestrzegania standardów praw człowieka, podejmuje interwencje prawne i działalność rzeczniczą oraz realizuje projekty badawcze i edukacyjne.

Źródło: http://www.pomocprawna.org/#!about/c20r9

Czytaj wiecej

Stowarzyszenie Promocji Wielokulturowości Interkulturalni PL

Misją organizacji jest działanie na rzecz rozwoju społeczeństwa otwartego i wielokulturowego.

Czytaj wiecej

Stowarzyszenie Przeciw Antysemityzmowi i Ksenofobii Otwarta Rzeczpospolita

Czytaj wiecej

Stowarzyszenie Przyjaciół Puszczykowa

Czytaj wiecej

Stowarzyszenie Razem Dla Innych

Główny m celem Stowarzyszenia jest rozwój społeczeństwa obywatelskiego, edukacja obywatelska, przeciwdziałanie wszelkim formom wykluczenia, w szczególności wynikłego z ograniczonego dostępu do rzetelnej i zrozumiałej informacji.

Źródło: http://www.razemdlainnych.org.pl/index.php?option=com_content&view=category&layout=blog&id=5&Itemid=6

Czytaj wiecej

Stowarzyszenie Romów w Polsce

Czytaj wiecej

Stowarzyszenie Studentów, Absolwentów i Przyjaciół KMISH Pro Collegio

Czytaj wiecej

Stowarzyszenie Pomocy Dzieciom z Ukrytymi Niepełnosprawnościami im. Hansa Aspergera Nie-Grzeczne Dzieci

Celem stowarzyszenia jest pomoc dzieciom z ukrytymi niepełnosprawnościami, które uniemożliwiają im prawidłowe funkcjonowanie społeczne, emocjonalne oraz zakłócają procesy uczenia się.

Źródło: http://niegrzecznedzieci.org.pl/o-nas/

Czytaj wiecej

Stowarzyszenie Pracownia na rzecz Wszystkich Istot

Celami Pracowni są zachowanie, ochranianie i odtwarzanie środowiska naturalnego; propagowanie i poszerzanie wiedzy o funkcjonowaniu środowiska naturalnego, w tym istniejących i potencjalnych zagrożeniach i mechanizmach jego degradacji; proekologiczna działalność edukacyjna; pobudzanie i rozwój świadomości oraz postaw proekologicznych społeczeństwa.

Więcej: http://pracownia.org.pl/o-pracowni

Czytaj wiecej

Stowarzyszenie Pracownia na rzecz Wszystkich Istot, Oddział Podlaski

Celami Pracowni są zachowanie, ochranianie i odtwarzanie środowiska naturalnego; propagowanie i poszerzanie wiedzy o funkcjonowaniu środowiska naturalnego, w tym istniejących i potencjalnych zagrożeniach i mechanizmach jego degradacji; proekologiczna działalność edukacyjna; pobudzanie i rozwój świadomości oraz postaw proekologicznych społeczeństwa.

Źródło: http://pracownia.org.pl/o-pracowni

Czytaj wiecej

Stowarzyszenie na rzecz Ekorozwoju AGRO-GROUP

Czytaj wiecej

Stowarzyszenie Na Rzecz Postępu Demokracji Erwin

Czytaj wiecej

Stowarzyszenie Nigdy Więcej

Stowarzyszenie „NIGDY WIĘCEJ” przeciwdziała rasizmowi, ksenofobii i nietolerancji.

Czytaj wiecej

Stowarzyszenie Polski Klub Ekologiczny

Celem działań jest realizacja idei ekorozwoju; systematyczna poprawa stanu środowiska przyrodniczego oraz kształtowania poprzez powszechną edukacje ekologiczną świadomości, że jakość życia zależy od zachowania równowagi między rozwojem cywilizacji technicznej, a wartościami humanistycznymi.

Źródło: http://www.pke-zg.home.pl/

Czytaj wiecej

Stowarzyszenie Interwencji Prawnej SIP

Misją Stowarzyszenia Interwencji Prawnej jest zapewnienie spójności społecznej poprzez działanie na rzecz równości wszystkich ludzi wobec prawa.

Źródło: http://interwencjaprawna.pl/o-sip/

Czytaj wiecej

Stowarzyszenie Kampania Przeciw Homofobii

KPH zajmuje się przeciwdziałaniem przemocy i dyskryminacji ze względu na orientację seksualną i tożsamość płciową. Pracuje na rzecz Polski różnorodnej i szanującej prawa wszystkich obywateli i obywatelek. Stowarzyszenie zostało założone w 2001 roku i posiada status organizacji pożytku publicznego.

Źródło: http://kph.org.pl/o-kph/misja-i-wizja-dokumenty/

Czytaj wiecej

Stowarzyszenie Klon/Jawor

Stowarzyszenie Klon/Jawor gromadzi i udostępnia wiedzę o organizacjach pozarządowych w Polsce oraz aktywności społecznej Polaków i Polek. Od 2000 roku dostarcza informacji o samoorganizującym się społeczeństwie: organizacjach pozarządowych, ruchach obywatelskich, filantropii, wolontariacie oraz społecznym zaangażowaniu Polaków i Polek.

Źródło: http://www.klon.org.pl/

Czytaj wiecej

Stowarzyszenie Kongres Kobiet

Celami Stowarzyszenia są:
1) działania na rzecz równego traktowania kobiet i mężczyzn,
2) działania na rzecz zwiększania aktywności kobiet i ich udziału w życiu politycznym
i publicznym,
3) pomoc w zdobywaniu wiedzy i kwalifikacji umożliwiających kobietom czynny udział
w życiu społecznym, politycznym i publicznym,
4) działania mające na celu poprawę sytuacji kobiet.

Źródło: https://www.kongreskobiet.pl/pl-PL/text/o_nas/nasze_cele

Czytaj wiecej

Kultura miejska

Czytaj wiecej

Stowarzyszenie Kulturalno-Ekologiczne Zielone Mazowsze

Czytaj wiecej

Stowarzyszenie Lambda

Misją organizacji jest tworzenie przestrzeni do budowania pozytywnej tożsamości społeczności LGBTQ oraz niesienie niezależnej, profesjonalnej i eksperckiej pomocy w sytuacjach trudnych i kryzysowych.

Czytaj wiecej

Sieć Obywatelska – Watchdog Polska

Organizacja stoi na straży prawa do informacji. Prowadzi działania edukacyjne w zakresie kontroli obywatelskiej i praw mieszkańców.

Czytaj wiecej

Stowarzyszenie Inicjatyw Społeczno-Ekologicznych Ruch na rzecz Ziemi (Stowarzyszenie Bioregion)

Czytaj wiecej

Stowarzyszenie Inicjatyw Społecznych i Oświatowych Cumulus

Główne obszary działania Stowarzyszenia: oświata, edukacja, prawa człowieka, pomoc społeczna, ochrona środowiska, ochrona zdrowia, kultura, rozwój regionalny i lokalny.

Czytaj wiecej

Stowarzyszenie Inicjatyw Społecznych, Kulturalnych i Edukacyjnych Kunszt

Czytaj wiecej

Stowarzyszenie Eko Idea

Czytaj wiecej

Stowarzyszenie Eko Inicjatywa

Stowarzyszenie Eko-Inicjatywa to organizacja pozarządowa działająca w obszarze edukacji ekologicznej, ochrony przyrody i animacji społecznej.

Czytaj wiecej

Stowarzyszenie Ekologiczno-Kulturalne Klub Gaja

Podejmowanie działań na rzecz środowiska naturalnego i poszanowania praw zwierząt.

Czytaj wiecej

Stowarzyszenie Homo Faber

Wizją Homo Faber jest Lublin, w którym każdy człowiek czuje się wolny i bezpieczny, w pełni korzysta ze swoich praw bez względu na płeć, stopień sprawności, pochodzenie narodowe i etniczne, „rasę”, kolor skóry, orientację psychoseksualną, przekonania religijne, światopogląd, opinie polityczne, majątek, wiek lub jakąkolwiek inną cechę.

Źródło: http://www.hf.org.pl/ao/index.php?id=23

Czytaj wiecej

Stowarzyszenie CASPolska

Celem działalności Stowarzyszenia jest wspieranie rozwoju społeczeństwa obywatelskiego, m.in. w zakresie:
- ochrony i promocji zdrowia;
- nauki, edukacji, oświaty w dziedzinie medycyny (w szczególności medycyny opartej na dowodach naukowych), oceny technologii medycznych, farmacji, ochrony zdrowia, a także zarządzania i organizacji służby zdrowia;
- upowszechniania i ochrony wolności oraz praw człowieka, swobód obywatelskich, a także działań wspomagających rozwój demokracji;
- upowszechniania i ochrony praw konsumentów oraz pacjentów;
- działań na rzecz integracji europejskiej oraz rozwijania kontaktów i współpracy między społeczeństwami w sprawach związanych z ochroną zdrowia.

Czytaj wiecej

Stowarzyszenie Centrum Praw Ojca i Dziecka

Misją organizacji jest walka z patologiami życia rodzinnego i traktowaniem dzieci przez sądownictwo rodzinne i urzędy państwowe jako własność wyłącznie jednego rodzica, a tym samym odseparowaniem ojców od dzieci już na etapie procesów rozwodowych.

Źródło: http://www.prawaojca.org.pl/index.php?option=com_content&view=section&layout=blog&id=5&Itemid=62

Czytaj wiecej

Stowarzyszenie Centrum Promocji i Rozwoju Inicjatyw Obywatelskich PISOP

Celem działania Stowarzyszenia jest wspieranie organizacji pozarządowych, jednostek administracji publicznej oraz inicjatyw podejmowanych na rzecz rozwoju lokalnego i regionalnego w Wielkopolsce.

Więcej: http://www.pisop.org.pl/o-nas

Czytaj wiecej

Stowarzyszenie Creo

Czytaj wiecej

http://dialogspoleczny.org.pl/

Stowarzyszenie Dialog Społeczny stawia sobie za cel wspieranie pluralizmu postaw i poglądów wyrażających się w działalności organizacji pozarządowych.

Źródło: http://dialogspoleczny.org.pl/

Czytaj wiecej

Stowarzyszenie Dialog-Współpraca-Rozwój

Działania na rzecz:
- rozwoju regionalnego, a w tym szczególnie: gospodarki, kultury i edukacji;
- pobudzania lokalnej przedsiębiorczości szczególnie w obszarze MŚP i lokalnych potencjałów gospodarczych;
- propagowania dialogu społecznego jako fundamentu rozwoju;
- rozwoju społeczeństwa obywatelskiego, wzmacniania jego podmiotowości, rozwoju instytucji i organizacji społecznych;
- wspierania idei "małych ojczyzn", umacniania ich tożsamości, autonomii i tradycji lokalnej;
- integracji europejskiej, współpracy transregionalnej, ochrony dziedzictwa kulturowego i przełamywania szkodliwych stereotypów;
- przeciwdziałania marginalizacji geograficznej i społecznej, a także przeciwdziałania patologiom społecznym utrudniającym rozwój lokalny.

Źródło: http://www.dwr.org.pl/index.php?option=com_content&task=view&id=42&Itemid=31

Czytaj wiecej

Społeczny Instytut Ekologiczny SIE

Wśród statutowych celów organizacji znajdują się m.in. działania na rzecz ekologii i budowania społecznego poparcia dla zrównoważonego rozwoju i ochrony różnorodności biologicznej, szczególnie obszarów wiejskich, ochrony zwierząt i dziedzictwa przyrodniczego; działania na rzecz budowy społeczeństwa obywatelskiego, prowadzenie i wspieranie różnych form edukacji ekologicznej; upowszechnianie oraz ochrona praw i interesów konsumentów; rozwijanie kontaktów i współpracy między społeczeństwami i narodami.

Źródło: http://www.sie.org.pl/o-sie/misja

Czytaj wiecej

Stowarzyszenie 61

Stowarzyszenie 61 jest niezależną, apartyjną organizacją pozarządową, która stawia sobie za cel dostarczanie obywatelom informacji o osobach pełniących wybieralne funkcje publiczne. Od 2006 roku w serwisie MamPrawoWiedziec.pl prezentujemy dane o doświadczeniu zawodowym i społecznym, poglądach, aktywności i stanie majątku posłów, senatorów, posłów do Parlamentu Europejskiego, prezydentów miasta oraz kandydatów na te funkcje.

Źródło: http://mamprawowiedziec.pl/strona/info-projekty/s61

Czytaj wiecej

Stowarzyszenie Absolwentów Wydziału Prawa Uniwersytetu w Białymstoku

Stowarzyszenie Absolwentów Wydziału Prawa wszechstronnie wspiera Wydział Prawa Uniwersytetu w Białymstoku, a w szczególności realizuje projekty wydawnicze, finansowane z funduszy europejskich i innych zewnętrznych źródeł finansowania. Promuje Wydział Prawa Uniwersytetu w Białymstoku i jego dorobek, wspiera rozwój kariery studentów i absolwentów Wydziału Prawa UwB.

Źródło: http://www.sawp.uwb.edu.pl/stowarzyszenie-sawp.html

Czytaj wiecej

Polskie Towarzystwo Ochrony Przyrody Salamandra

Celem działania Polskiego Towarzystwa Ochrony Przyrody "Salamandra" jest konserwatorska ochrona przyrody - flory, fauny, ekosystemów i krajobrazów oraz szeroko pojęta edukacja przyrodniczo-ekologiczna.

Źródło: http://www.salamandra.org.pl/osalamandrze.html

Czytaj wiecej

Pracownia Inicjatyw Lokalnych

Statutowym celem fundacji jest działalność na rzecz społecznego, kulturalnego i ekonomicznego rozwoju regionu małopolskiego, ze szczególnym uwzględnieniem powiatu olkuskiego. Misją Pracowni jest budowa regionu bogatego nie tylko w sensie dosłownym - finansowo, ale także kulturalnie i duchowo.

Źródło: https://www.facebook.com/Pracownia-Inicjatyw-Lokalnych-147551498594773/info/?tab=page_info

Czytaj wiecej

Rada Organizacji Pozarządowych Województwa Łódzkiego

Cel Rady: reprezentowanie interesów sektora pozarządowego wobec władz publicznych i innych partnerów społecznych oraz działanie na rzecz ich integracji i rozwoju.

Rada Organizacji Pozarządowych Województwa Łódzkiego stale współpracuje z administracją publiczną i innymi partnerami życia społecznego. Opiniuje i konsultuje projekty ustaw, uchwał i decyzji administracyjnych dotyczących sektora pozarządowego. Uczestniczy także w wypracowywaniu wspólnego stanowiska organizacji pozarządowych na poziomie lokalnym u krajowym. Wśród swoich działań ma także animowanie publicznej dyskusji nad zagadnieniami i problemami społeczeństwa obywatelskiego.

Źródło: http://rada-lodzkie.org.pl/?page_id=2

Czytaj wiecej

Regionalne Centrum Informacji i Wspomagania Organizacji Pozarządowych

Kompleksowe wsparcie organizacji pozarządowych oraz innych oddolnych inicjatyw obywatelskich służących budowaniu społeczeństwa obywatelskiego.

Czytaj wiecej

Stowarzyszenie Lubelski Ośrodek Samopomocy LOS

Lubelski Ośrodek Samopomocy (LOS) jest organizacją pozarządową, której celem jest niematerialne wspieranie organizacji pozarządowych działających na terenie województwa lubelskiego.

Czytaj wiecej

Obywatelskie Forum Demokratyczne

Czytaj wiecej

Ogólnopolska Federacja Organizacji Pozarządowych

Misją OFOP jest budowanie silnego i wiarygodnego sektora pozarządowego jako niezbędnego elementu istnienia społeczeństwa obywatelskiego. Celem Federacji jest dbanie o dobre otoczenie społeczno-prawne dla działalności III sektora. OFOP podejmuje inicjatywy w imieniu swoich Członków. Rozwój organizacji członkowskich wspierany jest poprzez działania na rzecz ich większej integracji oraz pomoc w budowaniu wizerunku.

Źródło: http://www.ofop.eu/o-nas

Czytaj wiecej

Ogólnopolska Sieć Osób Żyjących z HIV/AIDS Sieć Plus

Cele:
- Niesienie pomocy w sferze psychicznej, społecznej, duchowej i moralnej osobom żyjącym z HIV/AIDS i ich bliskim,
- Podejmowanie działań zmierzających do akceptacji i samoakceptacji osób żyjących z HIV i ich bliskich,
- Kształtowanie racjonalnych zachowań społecznych wobec zagrożenia rozprzestrzeniania HIV,
- Obrona praw osób żyjących z HIV/AIDS

Źródło: http://www.netplus.org.pl/nasze_cele.html

Czytaj wiecej

Polski Związek Niewidomych

Czytaj wiecej

Polskie Stowarzyszenie Edukacji Prawnej

Polskie Stowarzyszenie Edukacji Prawnej działa na rzecz poszerzania wiedzy prawnej wśród obywatelek i obywateli.

PSEP realizuje swój cel statutowy poprzez:
- realizację zajęć typu Street Law – „Prawo Na Co Dzień”
- publikowanie materiałów edukacyjnych
- uczestniczenie w procesie opiniowania tworzonego prawa
- prowadzenie warsztatów z metodologii zajęć „Prawo Na Co Dzień”
- prowadzenie szkoleń z zakresu prawa dla zróżnicowanych grup zawodowych (funkcjonariusze Policji, funkcjonariusze Służby Więziennej, nauczyciele szkół ponadpodstawowych)

Źródło: http://www.psep.pl/index.php?site=/dzialalnosc/

Czytaj wiecej

Polskie Stowarzyszenie na rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym

Czytaj wiecej

Komitet Ochrony Praw Dziecka

Działalność Komitetu jest apolityczna i ma charakter służby społecznej, chroniącej dziecko przed krzywdą i naruszaniem jego podstawowych praw i interesów.

Źródło: http://kopd.pl/o-kopd/misja/

Czytaj wiecej

Pracownia Pozarządowa

Pracownia Pozarządowa od 16 lat wspiera rozwój społeczeństwa obywatelskiego w województwie zachodniopomorskim. Jest stowarzyszeniem założonym z chęci wsparcia koszalińskich organizacji pozarządowych, które obecnie realizuje szereg działań na obszarze województwa i kraju.

Cele organizacji:
1) silne organizacje pozarządowe,
2) wysoki poziom współpracy organizacji pozarządowych i samorządu,
3) aktywni i świadomi obywatele.

Czytaj wiecej

La Strada Fundacja przeciwko Handlowi Ludźmi i Niewolnictwu

Celem Fundacji jest działanie na rzecz poszanowania praw człowieka, zwalczanie handlu ludźmi, niewolnictwa i pracy przymusowej oraz przeciwdziałanie eksploatacji prostytucji
a także przestępstw przeciwko wolności i zdrowiu jednostki.

Źródło: http://www.strada.org.pl/images/stories/statut_fundacji_la_strada_2013.pdf

Czytaj wiecej

Instytut Ekonomii Środowiska

Instytut Ekonomii Środowiska (IEŚ) jest organizacją pozarządową realizującą projekty związane z ochroną środowiska, polityką klimatyczną i efektywnością energetyczną.

Źródło: http://www.iee.org.pl/?a=text&b=11

Czytaj wiecej

Instytut Rozwoju Swobód Obywatelskich im. Ronalda Reagana

Czytaj wiecej

Instytut Sobieskiego

Czytaj wiecej

Klub Przyrodników

Klub Przyrodników jest ogólnopolską pozarządową organizacją ekologiczną, zajmującą się ochroną przyrody. Klub prowadzi także działalność poznawczą, gromadząc dane o przyrodzie Polski Zachodniej. Prowadzimy wydawnictwo i księgarnię przyrodniczą, wydajemy kwartalnik naukowy "Przegląd Przyrodniczy" i kwartalny biuletyn "Bociek".

Źródło: http://www.kp.org.pl/index.php?option=com_content&task=view&id=14&Itemid=100

Czytaj wiecej

Fundacja Rozwoju Dzieci im. Jana Amosa Komeńskiego

Fundacja dąży do zapewnienia optymalnych warunków rozwoju i wyrównania szans edukacyjnych wszystkim dzieciom od urodzenia do 10 roku życia.

Czytaj wiecej

Fundacja SIC!

Celem Fundacji jest tworzenie nowoczesnej, lokalnej infrastruktury społecznej - wspierającej trwałe metody zwalczania problemów socjalnych oraz demokratyczne formy aktywności obywatelskiej na poziomie lokalnym i stałą poprawę jakości życia.

Czytaj wiecej

Fundacja Wiedza Lokalna

Czytaj wiecej

Fundacja Wolnego i Otwartego Oprogramowania

Fundacja realizuje działania przeciwdziałając wykluczeniu cyfrowemu poprzez wyrównywanie szans w rozumieniu swobodnego dostępu do narzędzi informatycznych i możliwości nieskrępowanego wyboru dowolnych rozwiązań technologicznych m.in. w komunikacji administracja–administracja, administracja–biznes, administracja–obywatel.

Źródło: https://fwioo.pl/section/o-nas/

Czytaj wiecej

Fundacja Wspierania Inicjatyw Ekologicznych

Czytaj wiecej

Fundacja Zielone Płuca Polski

Celem Fundacji jest organizowanie i finansowanie zadań określonych w „Porozumieniu w sprawie współdziałania na rzecz zrównoważonego rozwoju oraz promocji obszaru Zielone Płuca Polski z zachowaniem jego różnorodności biologicznej i tożsamości kulturowej”.

Źródło: http://www.fzpp.ehost.pl/assets/files/STATUT%20Fundacji%20ZPP%202011.pdf

Czytaj wiecej

Helsińska Fundacja Praw Człowieka

Celem Fundacji jest:

1. Podejmowanie inicjatyw edukacyjnych i badawczych w zakresie problematyki praw człowieka.
2. Propagowanie praw człowieka jako podstawy funkcjonowania państwa i społeczeństwa.
3. Wzmacnianie w społeczeństwie poszanowania dla godności i praw człowieka.
4. Działanie na rzecz ochrony praw człowieka.

Źródło: http://www.hfhr.pl/fundacja/statut/

Czytaj wiecej

Fundacja Panoptykon

Działania strażnicze są podstawą wszystkiego, co robimy w Fundacji Panoptykon. To złożony proces, który spina jeden cel: zwiększenie kontroli społecznej nad praktykami nadzoru. Organizacja przygląda się obowiązującemu prawu, procesowi legislacyjnemu, działaniom władz publicznych i prywatnych firm. Śledzi doniesienia medialne i słucha tego, co mówią ludzie. Analizuje zebrane informacje, diagnozuje problemy i reaguje. Opiniuje propozycje nowych aktów prawnych, zgłasza zastrzeżenia do obowiązujących przepisów i własne propozycje zmian, piętnuje nadużycia i zaniedbania.

Źródło: https://panoptykon.org/corobimy

Czytaj wiecej

Fundacja Prawo i Partnerstwo

Czytaj wiecej

Fundacja Projekt: Polska

Czytaj wiecej

Fundacja Rodzić po Ludzku

Czytaj wiecej

Fundacja Rozwoju Demokracji Lokalnej

Fundacja prowadzi działania na rzecz budowy więzi lokalnych i rozwoju kapitału społecznego wspólnot lokalnych. Wspiera przez szkolenia i doradztwo rozwój instytucji publicznych – samorządowych i rządowych. Bada jakość usług publicznych i prowadzi projekty na rzecz podnoszenia poziomu oraz efektywności tych usług.

Czytaj wiecej

Fundacja na rzecz Transportowych Usług Specjalistycznych dla Niepełnosprawnych (Fundacja TUS)

Misją Fundacji TUS jest dostarczanie osobom z niepełnosprawnościami narzędzi do samodzielnego życia.

Czytaj wiecej

Fundacja na rzecz Warsztatów Analiz Socjologicznych

Czytaj wiecej

Fundacja Normalne Miasto Fenomen

Celem Fundacji Fenomen zgodnie z jej statutem jest przyczynianie się do społecznego, ekonomicznego, gospodarczego i kulturalnego rozwoju Łodzi i regionu łódzkiego.

Czytaj wiecej

Fundacja na rzecz Studiów Europejskich

Czytaj wiecej

Fundacja Instytut Rozwoju Regionalnego

Czytaj wiecej

Fundacja Instytut Spraw Obywatelskich

Czytaj wiecej

Fundacja Instytut Spraw Publicznych

Fundacja Instytut Spraw Publicznych (ISP) jest jednym z wiodących polskich think tanków, niezależnym ośrodkiem badawczo-analitycznym. ISP powstał w 1995 roku. Poprzez prowadzenie badań, ekspertyz i rekomendacji dotyczących podstawowych kwestii życia publicznego Instytut służy obywatelowi, społeczeństwu i państwu. ISP współpracuje z ekspertami i badaczami z polskich i zagranicznych ośrodków naukowych. Wyniki projektów badawczych prezentowane są na konferencjach i seminariach oraz publikowane w formie książek, raportów, komunikatów i rozpowszechniane wśród posłów i senatorów, członków rządu i administracji, w środowiskach akademickich, a także wśród dziennikarzy i działaczy organizacji pozarządowych.

Czytaj wiecej

Fundacja Instytut Studiów Strategicznych

Instytut (wcześniej Międzynarodowe Centrum Rozwoju Demokracji) został założony w 1993 roku przez Uniwersytet Jagielloński i Akademię Ekonomiczną w Krakowie. Instytut Studiów Strategicznych jest dziś liczącą się placówką ekspercką, współpracującą z wieloma ośrodkami zajmującymi się sprawami międzynarodowymi i zagadnieniami bezpieczeństwa w kraju i za granicą.

Czytaj wiecej

Fundacja Lepszy Świat

Stowarzyszenie "Lepszy Świat" działa w Poznaniu od 2005 roku. Zajmuje się pomocą społeczną, edukacją i promocją wolontariatu. Wspiera oddolne inicjatywy i angażuje społeczność lokalną do działania. Promuje międzynarodową i społeczną solidarność, prawa człowieka i zrównoważony rozwój.

Źródło: http://lepszyswiat.org.pl/#o-nas

Czytaj wiecej

Fundacja Międzynarodowa Inicjatywa Humanitarna

Czytaj wiecej

Fundacja na rzecz Dzieci Miasteczko Śląskie

Czytaj wiecej

Fundacja Inicjatyw Lokalnych i Oświatowych

Czytaj wiecej

Fundacja Inna Przestrzeń

Działanie na rzecz promowania otwartości, demokracji i wielokulturowości.

Czytaj wiecej

Fundacja Instytut Badań nad Demokracją i Przedsiębiorstwem Prywatnym

Fundacja "Instytut Badań nad Demokracją i Przedsiębiorstwem Prywatnym" rozpoczęła swoją działalność na początku 1993 r. Jest jednym z pierwszych w Polsce niezależnych instytutów badawczych i należy do czołowych polskich think tank. Instytut, poprzez realizowane projekty, obiektywne badania i analizy, edukację i opracowywane rekomendacje dla polityki gospodarczej, wspiera reformy rynkowe, rozwój instytucji demokratycznych i tworzenie przyjaznego klimatu dla działalności gospodarczej.

Źródło: http://www.iped.pl/o-instytucie.html

Czytaj wiecej

Fundacja Instytut Myśli Obywatelskiej im. Stańczyka

Działanie na rzecz jawności, otwartości i kontroli obywatelskiej w życiu publicznym oraz rozwoju potencjału organizacji społecznych.

Czytaj wiecej

Fundacja Instytut na rzecz Państwa Prawa

Główne działania Fundacji koncentrują się na bezpłatnym poradnictwie prawnym, szkoleniu prawników i edukacji prawnej społeczeństwa. Jednocześnie dzięki wielu kontaktom z organizacjami poza granicami kraju Fundacja uczestniczy w projektach prawno-porównawczych. Od 2004 roku Fundacja aktywnie uczestniczy w świadczeniu porad prawnych na rzecz cudzoziemców ubiegających się o status uchodźcy w Polsce.

Źródło: http://panstwoprawa.org/o-nas/

Czytaj wiecej

Fundacja Feminoteka

Organizacja działa na rzecz likwidacji dyskryminacji ze względu na płeć we wszystkich sferach życia społecznego, publicznego i kulturalnego.

Czytaj wiecej

Fundacja Forum Obywatelskiego Rozwoju

Celem Forum Obywatelskiego Rozwoju jest zmiana świadomości Polaków oraz obowiązującego i planowanego prawa w kierunku wolnościowym.

Źródło: http://www.for.org.pl/pl/misja-for

Czytaj wiecej

Fundacja Fundusz Pomocy Studentom

Czytaj wiecej

Fundacja im. Stefana Batorego

Czytaj wiecej

Fundacja Centrum Edukacji Obywatelskiej

Czytaj wiecej

Fundacja Civis Polonus

Czytaj wiecej

Fundacja Court Watch Polska

Fundacja Court Watch Polska to organizacja wspierająca pozytywne zmiany w polskim wymiarze sprawiedliwości poprzez prowadzenie obywatelskiego monitoringu sądów oraz budowanie Centrów Sprawiedliwości Naprawczej.

Czytaj wiecej

Federacja Konsumentów

Czytaj wiecej

Federacja Organizacji Służebnych Mazowia

Celem działania Federacji jest:
- wspieranie organizacji pozarządowych województwa mazowieckiego,
- dbanie o ich rozwój, skuteczność i działanie zgodne z etyką zawodową,
- wspieranie zasad i modeli działania, a także standardów ich realizacji,
- rzecznictwo interesów III sektora,
- tworzenie reprezentacji organizacji pozarządowych wobec sektora publicznego,
- animowanie i rozwijanie aktywności obywatelskiej.

Czytaj wiecej

Federacja Pacjentów Polskich FPP

Cele i zadania:

* Ochrona praw pacjentów oraz reprezentowanie ich interesów wobec organów władzy, administracji państwowej i samorządu terytorialnego oraz innych organów, instytucji i podmiotów,
* Wspieranie i aktywizacja środowisk działających na rzecz pacjenta, oraz działania integrujące różne grupy i organizacje pacjentów,
* Działania mające na celu zmianę pozycji pacjenta w systemie ochrony zdrowia tak by stał się jego podmiotem oraz partnerem lekarza w procesie terapii,
* Wspieranie działalności naukowej, naukowo-technicznej i edukacyjnej a także działalności w zakresie ochrony zdrowia i pomocy społecznej oraz dobroczynności,
* Dostarczanie informacji skierowanej do Parlamentu, Rządu i Samorządów na temat podstawowych problemów pacjentów oraz systemu ochrony zdrowia w Polsce,
* Prezentacja opinii dotyczących przepisów prawa i kierunków polityki Państwa dotyczącej miejsca pacjenta w systemie ochrony zdrowia,
* Współpraca z polskimi i zagranicznymi organizacjami pacjentów,
* Rozwijanie stałych­ kontaktów i wymiany informacji między członkami Federacji,
* Współpraca z organizacjami świadczącymi usługi na rzecz pacjentów.

Czytaj wiecej

Federacja Zielonych Gaja

Fundacja koncentruje swoje wysiłki, aby zapobiegać i przywracać to, co wydaje się być utracone: rzadkie gatunki, tradycyjne krajobrazy, szacunek dla Ziemi i człowieka.

Czytaj wiecej

Fundacja Afryka Inaczej

Czytaj wiecej

Fundacja Bliżej Siebie

Czytaj wiecej

Dolnośląska Federacja Organizacji Pozarządowych

Czytaj wiecej

Dolnośląskie Stowarzyszenie Pomocy Ofiarom Przestępstw Karta 99

Stowarzyszenie służy osobom pokrzywdzonym, doświadczającym wszelkiego rodzaju przemocy. Udziela porad prawnych i wsparcia psychologicznego, rodzinnego.

Czytaj wiecej

Centrum Inicjatyw Obywatelskich

Czytaj wiecej

Centrum Rozwoju Inicjatyw Społecznych

Celem działania STOWARZYSZENIA jest:
1) upowszechnianie i ochrona wolności i praw człowieka oraz swobód obywatelskich;
2) działania wspierające rozwój demokracji, wspólnot i społeczności lokalnych;
3) działalność wspomagająca technicznie, szkoleniowo, informacyjnie lub finansowo:
- organizacje pozarządowe,
- osoby prawne i jednostki organizacyjne działające na podstawie przepisów o stosunku Państwa do Kościoła Katolickiego w Rzeczpospolitej Polskiej, o stosunku Państwa do innych kościołów i związków wyznaniowych oraz o gwarancjach wolności sumienia
wyznania, jeżeli ich cele statutowe obejmują prowadzenie działalności pożytku publicznego,
- jednostki samorządu terytorialnego oraz stowarzyszenia jednostek samorządu terytorialnego,
- osoby fizyczne.

Źródło: http://www.cris.org.pl/o-cris/Statut

Czytaj wiecej

Centrum Rozwoju Społeczno Ekonomicznego

Działania szkoleniowo-doradcze.

Czytaj wiecej

Centrum Aktywności Społecznej Pryzmat

Przedsięwzięcia organizacyjne, szkoleniowe, poradnicze i badawcze w szeroko rozumianej przestrzeni publicznej. Organizacja działa na rzecz wspierania aktywności obywateli, przyczyniając się do rozwiązania wielu problemów społecznych.

Czytaj wiecej

Centrum im. Adama Smitha

Misją Centrum jest badanie gospodarki rynkowej i działanie na rzecz wolnego rynku budowanego na fundamencie:
- wolności i moralności;
- prywatnej własności;
- swobody umów w granicach prawa;
- ograniczonej ingerencji władz publicznych w gospodarkę;
- wolności słowa
oraz działanie na rzecz wolnego i odpowiedzialnego społeczeństwa.

Czytaj wiecej

Baza inicjatyw strażniczych

– jedyne takie miejsce gromadzące informacje na temat działań strażniczych realizowanych przez polskie organizacje pozarządowe, grupy nieformalne i lokalnych strażników.

Legenda

Organizacje strażnicze - Organizacje strażnicze Indywidualny strażnik - Indywidualny strażnik

Strona używa ciasteczek. Polityka prywatności