STRONE PROWADZI
SIEĆ OBYWATELSKA
WATCHDOG POLSKA

biuro@siecobywatelska.pl
UL. URSYNOWSKA 22/2
02-605 WARSZAWA
DESIGN: RZECZYOBRAZKOWE.PL

Akademia WenDo – ruszyły zapisy!

Akademia to roczny kurs trenerski dla maksymalnie 30 osób przygotowujący do profesjonalnej i samodzielnej pracy trenerskiej i społecznej w zakresie zapobiegania i przeciwdziałania przemocy i dyskryminacji ze względu na płeć z jaką spotykają się kobiety i dziewczynki (w tym należące do mniejszości). Uczestniczki zdobędą wiedzę i praktyczne umiejętności oraz będą rozwijać postawy służące prowadzeniu warsztatów metodą WenDo oraz realizowaniu działań społecznych. Zgłoś się już dziś! Zapisy trwają do 27 lutego.

Classroom, aut. Emory Maiden CC BY-NC 2.0

Classroom, aut. Emory Maiden CC BY-NC 2.0

Fundacja Autonomia wraz z organizacjami partnerskimi – Fundacją Pozytywnych Zmian, Stowarzyszeniem Strefa Kobiet z Milo oraz Towarzystwem Interwencji Kryzysowej  zaprasza do udziału w Akademii Treningu WenDo, która realizowana jest w ramach projektów „Perspektywa antydyskryminacyjna w programach przeciw przemocy” oraz „Zatrzymać przemoc – kompleksowy system wsparcia i oddziaływań terapeutycznych dla osób doświadczających przemocy ze względu na płeć“.

Celem Akademii jest przygotowanie do profesjonalnej i samodzielnej pracy trenerskiej i społecznej w zakresie zapobiegania i przeciwdziałania przemocy i dyskryminacji ze względu na płeć z jaką spotykają się kobiety i dziewczynki (w tym należące do mniejszości). Dzięki udziałowi w Akademii Uczestniczki zdobywają kompetencje, wiedzę, praktyczne umiejętności, pracują nad budowaniem świadomości i postaw wspierających prowadzenie warsztatów metodą WenDo oraz realizowanie działań społecznych.

„WenDo – budowanie pewności siebie, samoobrona i asertywność dla kobiet i dziewcząt” jest metodą przeciwdziałania przemocy ze względu na płeć i osiągania równości płci poprzez wzmacnianie kobiet i dziewcząt. WenDo to jedyna w Polsce metoda samoobrony uwzględniająca perspektywę kulturowej tożsamości płci (gender) i perspektywę feministyczną.

Zaproszenie do udziału skierowane jest do osób z doświadczeniem życia jako kobiety oraz socjalizacji do roli kobiety, w tym z grup narażonych na przemoc i dyskryminację krzyżową (ze względu na płeć i inne współwystępujące przesłanki takie jak: niepełnosprawność, orientacja psychoseksualna, tożsamość płciowa, pochodzenie etniczne i narodowe, wiek, status społeczno-ekonomiczny i in.),pracujących lub współpracujących z organizacjami pozarządowymi, placówkami edukacyjnymi, interwencyjnymi, socjoterapeutycznymi i pomocowymi itp., działającymi w obszarze przeciwdziałania przemocy i/lub dyskryminacji (w szczególności wobec kobiet/ze względu na płeć), w tym w szczególności pracującymi z kobietami i dziewczynkami doświadczającymi przemocy.

Dążymy do sytuacji, w której minimum 20% Uczestniczek będą stanowiły kobiety z mniejszości lub pracujące z takimi grupami kobiet – np. znające Polski Język Migowy.

Akademia to 11 szkoleniowych sesji wyjazdowych (4-6 dniowych, łącznie 370 godzin szkoleniowych) oraz sytuacje praktycznego wykorzystywania nabywanych kompetencji np. w ramach działań związanych z Kampanią 16 Dni Akcji Przeciwko Przemocy ze względu na Pleć – 2015 i in. Sesje odbywać się będą w trybie zjazdowym, w okresie od kwietnia 2015 do marca 2016

ILE KOSZTUJE UDZIAŁ W AKADEMII?

Dla wszystkich zakwalifikowanych uczestniczek Akademii udział w programie fundowany jest ze środków Programu Obywatele dla Demokracji finansowanego ze środków Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego oraz Funduszu Małych Grantów Programu Operacyjnego Przeciwdziałanie przemocy w rodzinie i przemocy ze względu na płeć współfinansowanego z funduszy norweskich, pod warunkiem pełnej i aktywnej obecności na zajęciach.

JAK SIĘ ZGŁOSIĆ?

Formularz Ankiety zgłoszeniowej, Listu motywacyjnego, Regulamin i Harmonogram są dostępne na www.autonomia.org.pl. Proces kwalifikacji do udziału w Akademii jest dwuetapowy: na podstawie dokumentów zgłoszeniowych (Ankieta zgłoszeniowa, List motywacyjny, dodatkowo – Rekomendacja z organizacji/instytucji, podpisany Harmonogram) i rozmowy kwalifikacyjnej prowadzonej z użyciem komunikatorów internetowych.

Prosimy o przesyłanie wypełnionego formularza Ankiety pod nazwą: Akademia_Treningu_WenDo_nazwisko wraz z kompletem dokumentów (listem motywacyjnym,  harmonogramem oraz opcjonalnie – rekomendacją z organizacji/instytucji) mailem na adres: zgloszenia@autonomia.org.pl. Dokumenty powinny zostać przesłane w dwóch wersjach:

  • plików otwartych do edycji,
  • zeskanowanych (sfotografowanych) wydruków dokumentów podpisanych.

W przypadku niemożności samodzielnego wypełnienia formularza wynikających ze względów zdrowotnych, istnieje możliwość wypełnienia go przez telefon. W takiej sytuacji prosimy o kontakt pod numer +48 515 47 66 59.

Odbiór każdego zgłoszenia potwierdzimy mailem. W przypadku braku potwierdzenia w ciągu 3 dni roboczych prosimy o kontakt.

Zgłoszenia przyjmujemy do 27.02.2015 r. Informacja o zaproszeniu na rozmowę kwalifikacyjną zostanie przesłana najpóźniej 03.03.2015 r. Rozmowy kwalifikacyjne będę prowadzone w dniach 6 i 7.03.2015 r. za pośrednictwem komunikatora Skype (rozmowy z osobami z niepełnosprawnością słuchu będą prowadzone za pośrednictwem czatu). Informację o zakwalifikowaniu do uczestnictwa w cyklu prześlemy do 15.03.2015 r.

WIĘCEJ INFORMACJI?

Koordynatorka organizacyjna Akademii: Zofia Noworól: zgloszenia@autonomia.org.pl, +48 515 47 66 59

Informacje o projektach w ramach których odbywa się Akademia

Akademia Treningu WenDo jest realizowana w ramach projektu o nr e3-0851, dofinansowanego z Programu Obywatele dla Demokracji, wdrażanego przez Fundację im. Stefana Batorego w partnerstwie z Polską Fundacją Dzieci i Młodzieży, finansowanego ze środków Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego oraz projektu o nr 171/NMF/XII/N dofinansowanego z Funduszu Małych Grantów w Programie PL14 “Przeciwdziałanie przemocy w rodzinie i przemocy ze względu na  płeć”, którego Operatorem jest Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej.

„Perspektywa antydyskryminacyjna w programach przeciw przemocy”

Projekt dot. przemocy ze względu na płeć i inne przesłanki (np. pochodzenie etniczne, narodowe, niepełnosprawność, orientację psychoseksualną i in.) rozumianej jako naruszenie praw człowieka oraz jedna z form dyskryminacji.
Odpowiedzią jaką daje projekt są działania których efektem z jednej strony jest tworzenie narzędzi umożliwiających upełnomocnienie kobiet narażonych na dyskryminację krzyżową, z drugiej wdrożenie zmian w strukturach i programach przeciw przemocy, tak by uwzględniały perspektywę płci i różnorodności.

Filary:

  1. Wzmocnienie organizacji przeciwdziałających przemocy i dyskryminacji (Akademia Treningu WenDo – Upełnomocnienie Przeciw Przemocy ze względu na Płeć, Stworzenie podręcznika dot. pracy antydyskryminacyjnej i antyprzemocowej opartej na koncepcji upełnomocnienia (empowerment), Mobilny Punkt Edukacyjno – Ekspercki dla ngo, instytucji).
  2. Rzecznictwo dot. włączenia perspektywy płci i różnorodności do działań antyprzemocowych- koalicja, narzędzia, rekomendacje.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

Strażnicze kursy online:
  • otwarty kurs internetowy “Na straży”
  • praktyczna edukacja prawna w szkole
  • System Analizy Orzeczeń Sądowych
Poznaj przedmioty inspirowane watchdogami!

Wesprzyj kampanię “Dbamy o lepszą codzienność”.

Monitoruj, kontroluj, działaj!

Sprawdź naszą ofertę edukacyjną.

Baza Inicjatyw Strażniczych

Poznaj polskie projekty, osoby i organizacje watchdogowe.

Strona używa ciasteczek. Polityka prywatności