STRONE PROWADZI
SIEĆ OBYWATELSKA
WATCHDOG POLSKA

biuro@siecobywatelska.pl
UL. URSYNOWSKA 22/2
02-605 WARSZAWA
DESIGN: RZECZYOBRAZKOWE.PL

Kwaterowanie cudzoziemców w kontenerach zgodnie z projektem rozporządzenia MSWiA. Oświadczenie HFPC

W nawiązaniu do wczorajszych wypowiedzi członków rządu, dementujących doniesienia o planach kwaterowania cudzoziemców w kontenerach, pragniemy z jednej strony wyrazić zadowolenie z takich deklaracji, z drugiej zaś wskazać, że wypowiedziom polityków przeczy treść projektu rozporządzenia opublikowanego na stronie Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji.

Zgodnie z projektem rozporządzenia zmieniającego rozporządzenie w sprawie strzeżonych ośrodków i aresztów dla cudzoziemców opublikowanym 30 marca 2017 r., a przesłanym do HFPC dzień później przez MSWiA, nie budzi wątpliwości, że planowane jest wprowadzenie przepisów umożliwiających kwaterowanie cudzoziemców w kontenerach otoczonych ogrodzeniem z drutu kolczastego oraz wyposażonych w kraty w oknach.

W obliczu powyższego dziwią wypowiedzi polityków partii rządzącej dementujące doniesienia medialne o planach budowy kontenerów i zarzucające „Gazecie Wyborczej” niepodanie źródła przedstawianych informacji. Źródłem tym jest bowiem projekt rozporządzenia przygotowany przez MSWiA i opublikowany na jego stronie internetowej. Jeżeli natomiast MSWiA wycofało się w międzyczasie z projektu, HFPC przyjmuje ten krok z ogromną aprobatą i oczekuje zamieszczenia stosownej informacji w biuletynie informacji publicznej.

Helsińska Fundacja Praw Człowieka, jako jedna z sześciu organizacji społecznych, została poproszona o przedstawienie opinii odnośnie do powyższego projektu. Uwagi zostały przesłane Ministerstwu 5 kwietnia 2017 r. i następnie umieszczone na stronie internetowej HFPC.

HFPC przypomina, że o opinię zostali także poproszeni szefowie Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Agencji Wywiadu, Służby Kontrwywiadu Wojskowego, Służby Wywiadu Wojskowego oraz Centralnego Biura Antykorupcyjnego, a także członkowie rządu, w tym Szefowa Kancelarii Prezesa Rady Ministrów pani Beata Kempa oraz Ministrowie poszczególnych resortów.

W związku z wypowiedzią Beaty Kempy, iż Polska przeznacza ogromne kwoty na pomoc uchodźcom na miejscu w Syrii, HFPC podkreśla, że według agend ONZ ogólny poziom pomocy dla osób dotkniętych konfliktem jest daleko niewystarczający. Według szacunków ONZ potrzeby na 2017 r. wynoszą ok. 9 miliardów USD. Zatem wkład Polski w rozwiązanie tych problemów jest stosunkowo niewielki, natomiast takie deklaracje, wraz z uszczelnianiem granic, stanowią jeden z wyrazów niechęci do przyjmowania uchodźców i zapewniania im bezpieczeństwa przez Polski rząd.

Niepokój HFPC budzi też kwestia dystrybucji środków finansowych przeznaczonych na potrzeby mniejszości narodowych i etnicznych oraz migrantów i uchodźców. Od 2015 r. rząd nie rozstrzygnął żadnego z czterech konkursów ogłoszonych w ramach Funduszu Azylu, Migracji i Integracji, a ta sytuacja powoduje powolny rozpad całej struktury pomocowej, jaką przez lata budowano, aby wspierać integracją przybywających do Polski cudzoziemców.

Źródło: http://www.hfhr.pl/kwaterowanie-cudzoziemcow-w-kontenerach-zgodnie-z-projektem-rozporzadzenia-mswia-oswiadczenie-hfpc/

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Strażnicze kursy online:
  • otwarty kurs internetowy “Na straży”
  • praktyczna edukacja prawna w szkole
  • System Analizy Orzeczeń Sądowych
Poznaj przedmioty inspirowane watchdogami!

Wesprzyj kampanię “Dbamy o lepszą codzienność”.

Monitoruj, kontroluj, działaj!

Sprawdź naszą ofertę edukacyjną.

Strona używa ciasteczek. Polityka prywatności