STRONE PROWADZI
SIEĆ OBYWATELSKA
WATCHDOG POLSKA

biuro@siecobywatelska.pl
UL. URSYNOWSKA 22/2
02-605 WARSZAWA
DESIGN: RZECZYOBRAZKOWE.PL

Łotewskie organizacje strażnicze

Poniżej prezentujemy organizacje strażnicze działające na terenie Łotwy.

 • Centrum Polityki Publicznej PROVIDUS (Sabiedriskās politikas centrs PROVIDUS) jest pozarządowym think-tankiem, z długim doświadczeniem działalności strażniczej i rzeczniczej. Zostało założone w 2002 r., w celu wspierania rozwoju dobrego sprawowania rządów (good governance), prawa kryminalnego, polityki Unii Europejskiej oraz tolerancji na Łotwie. Organizacja zapewnia również pomoc ekspercką, głównie w krajach byłego Związku Radzieckiego. Od 2006 r. Providus prowadzi dość popularny portal na temat polityki publicznej www.politika.lv; od 2010 — stronę www.gudrasgalvas.lv, która umożliwia bezpośrednią komunikację między obywatelami a członkami parlamentu, w ten sposób wzmacniając rozliczalność/wiarygodność posłów.
 • Transparency International Łotwa (Sabiedrība par atklātību – Delna) jest łotewskim oddziałem globalnej organizacji antykorupcyjnej Transparency International. TI Łotwa została założona w 1998 r. Jej misją jest wzmacnianie otwartego, sprawiedliwego i demokratycznego społeczeństwa, które jest wolne od korupcji w polityce, biznesie i wzajemnych relacjach. W ostatnich latach TI Łotwa jest najaktywniejsza w roli publicznego eksperta, monitoringu i wsparciu krajowej agencji antykorupcyjnej, w zapewnianiu wsparci ofiarom korupcji, wdrażaniu “paktów o uczciwości” w przetargach sektora budowlanego, a także w pracy z młodzieżą. Od 2011 r. TI Łotwa prowadzi stronę internetową monitorującą działalność Parlamentu pod kątem korupcji i rozliczalności:
 • Stowarzyszenie osób LGBT i ich przyjaciół MOZAIKA (LGBT un viņu draugu apvienību MOZAĪKA) zostało założone w 2006 r., w celu ułatwiania rozwoju społeczeństwa, w którym każda osoba czuje się równa i może dokonywać samodzielnie wyborów osobistych i zawodowych, mając pewność, że państwo będzie chroniło prawa człowieka. Mozaīka jest członkiem Międzynarodowego Stowarzyszenia Lesbijek, Gejów, Osób Biseksualnych, Trans i Intersex ILGA, a także partnerem Amnesty International. Główne działania stowarzyszenia to m.in. rzecznictwo na poziomie parlamentarnym i innych, działania przeciw mowie i czynom nienawiści, organizacja corocznej Łotewskiej Gay Pride, wsparcie dla młodzieży LGBT.
 • Łotewskie stowarzyszenie planowania rodziny i zdrowia płciowego/seksualnego „Papardes zieds” (Latvijas Ģimenes plānošanas un seksuālās veselības asociācija “Papardes zieds”) zostało założone w 1994 r. To przodująca organizacja pozarządowa zajmująca się prawami reprodukcyjnymi na Łotwie; stowarzyszenie jest szczególnie nastawione na pracę z młodzieżą. Cele Papardes Zieds to: poprawa publicznego zrozumienia kwestii zdrowia seksualnego i reprodukcyjnego, dostęp do wysokiej jakości usług oraz dokonywanie świadomych wyborów indywidualnych i w rodzinie. Obecnie organizacja działa w następujących sferach: młodzież, HIV?AIDS i choroby przenoszone drogą płciową, dostęp do usług dotyczących zdrowia seksualnego i reprodukcyjnego, aborcja oraz rzecznictwo.
 • Centrum Informacyjne dla Kobiet “Marta” (Resursu centrs sievietēm “Marta”) zostało założone w 2000 r., w wyniku współpracy łotewskich organizacji kobiecych i szwedzkojęzycznego Stowarzyszenia Marty w Finlandii. Marta jest organizacją pozarządową zajmującą się prawami kobiet, która zapewnia m.in. socjalne i prawne wsparcie kobietom na Łotwie — nie mającym obywatelstwa i imigrantkom, kobietom o niskich przychodach oraz bezrobotnym; kobietom ofiarom handlu ludźmi oraz przemocy domowej. Działalność monitoringowa i rzecznicza centrum wyrosła na kanwie bieżącej działalności i odnosi się do strukturalnych przyczyn problemów adresatek Marty.
 • Łotewskie Centrum Praw Człowieka (Latvijas Cilvēktiesību centrs) zostało założone w 1993 r. Organizacja działa w takich obszarach, jak: problem integracji (prawa mniejszości i promocja tolerancji), eliminacja dyskryminacji oraz mowy i czynów nienawiści, problemy związane z azylem, migracjami, podstawowymi prawami człowieka (wolność słowa, prawo do zrzeszania się itd), oraz obserwacja przestrzegania praw człowieka w instytucjach zamkniętych (więzienia, policja, centra dla uchodźców). Od 2003 r. Centrum jest krajowym punktem European Fundamental Rights Agency, a od 2006 – członkiem International Network against Cyber Hate (INACH).
 • Łotewski Sojusz Obywatelski (Latvijas Pilsoniskā alianse) został założony w 2004 r., w celu wzmacniania łotewskiego społeczeństwa obywatelskiego, poprzez wspieranie wspólnych interesów łotewskich organizacji pozarządowych oraz rozwijanie sprzyjającego środowiska dla ich działań. Organizacja funkcjonuje jako platforma dla NGOs, zrzeszająca ponad 140 członków. Od 2006 r. Sojusz jest członkiem World Alliance for Citizen Participation CIVICUS, a od 2008 — członkiem the European Civic Forum.
 • Stowarzyszenie Niepełnosprawnych i Ich Przyjaciół “Apeirons” (Invalīdu un viņu draugu apvienība “Apeirons”) zostało założone jako organizacja pozarządowa w 1997 r., w celu integracji ludzi z niepełnosprawnościami w społeczeństwie. Stowarzyszenie zajmuje się szerokim wachlarzem spraw; pełni też aktywną i widoczną w życiu publicznym rolę strażniczą i rzeczniczą.
 • Łotewska Organizacja Parasolowa Organizacji Niepełnosprawnych SUSTENTO (Latvijas Cilvēku ar īpašām vajadzībām sadarbības organizācija “SUSTENTO”) została założona w 2002 r. jako organizacja parasolowa dla wielu organizacji pozarządowych zajmujących się niepełnosprawnymi. Celem organizacji jest zapewnienie, że polityki rządowe integrują niepełnosprawnych w społeczeństwie i że osoby z różnymi niepełnosprawnościami i chorobami przewlekłymi nie są dyskryminowane, a ich prawa są respektowane. Sustento jest członkiem the European Disability Forum.
 • Łotewska Platforma na rzecz Współpracy Rozwojowej LAPAS (Latvijas Platforma attīstības sadarbībai LAPAS) została założona w 2004 r., aby przyczynić się do rozwoju środowiska sprzyjającego łotewskim organizacjom pozarządowym oraz możliwości współpracy rozwojowej na szczeblu krajowym i międzynarodowym. Organizacja jest członkiem CONCORD (European NGO Confederation for Relief and Development), a także współpracuje z TRIALOG (Development NGOs in the enlarged EU), DEEEP (Development Education Exchange in Europe Project), Eurostep (European Solidarity Towards Equal Participation of People) i innymi organizacjami międzynarodowymi.
 • Ombud Pacjentów (Pacientu ombuds) został założony w 2008 r, aby poprawić jakość opieki zdrowotnej, ułatwić pozytywną współpracę i wymianę informacji między członkami służby zdrowia a pacjentami oraz przekazywać decydentom i pracownikom służby zdrowia informację zwrotną od pacjentów, jako propozycję zmian w polityce zdrowotnej. Między innymi, Ombud Pacjentów służy jako pośrednik pomiędzy pacjentami a instytucjami oraz pracownikami służby zdrowia.
 • Centrum “Dardedze” (centrs “Dardedze”) zostało założone w 2001 r., aby chronić dzieci przed złym traktowaniem. Choć bezpośrednia pomoc pozostaje ważnym celem organizacji, praca prewencyjna z opiekunami i pracownikami różnych sektorów zyskuje coraz większe znaczenie w działalności centrum. Organizacja prowadzi działania strażnicze i rzecznicze polityki i prawodawstwa w tej dziedzinie.
 • Łotweskie Stowarzyszenie Emerytów (Latvijas Pensionāru federācija) zostało założone w 1992 r., aby bronić praw ludzi starszych do godnego życia. Organizacja zrzesza 82 organizacje emeryckie, aby bronić interesów tej grupy społecznej. Organizacja jest często proszona o konsultację przez rząd i parlament, na temat kwestii strategicznych i prawnych związanych z emerytami — choć nie jest oficjalnym “partnerem społecznym” władz publicznych.
 • Konfederacja Wolnych Związków Zawodowych Łotwy (Latvijas Brīvo arodbiedrību savienība) została założona w 1990 r., aby chronić interesy członków związków zawodowych oraz pracowników. Jest to największa organizacja pozarządowa na Łotwie. Organizacja ma status oficjalnego “partnera społecznego” rządu i konsultuje wszystkie główne polityki i rozwiązania legislacyjne, jako członek Narodowej Rady Współpracy Trójstronnej.
 • Łotewscy Przyjaciele Ziemi (Latvijas Zemes draugi) jest organizacją parasolową wiodących łotewskich organizacji pozarządowych zajmujących się środowiskiem, która ma na celu zachowanie środowiska i walkę z przyczynami degradacji środowiskowej. Jest członkiem Friends of the Earth International and Europe. Organizacja prowadzi działalność strażniczą i rzeczniczą, a także podnosi świadomość społeczną problemów środowiska i pracuje nad zmianą zachowań.
 • Stowarzyszenie Ochrony parku Mežaparks (Mežaparka Aizsardzības biedrība) jest pierwszą na Łotwie organizacją pozarządową, którą założyli mieszkańcy danej dzielnicy miejskiej, aby bronić swoich praw i interesów. Stowarzyszenie zostało założone w 1997 r. i służy jako model dla innych lokalnych aktywistów. Celem organizacji jest ochrona walorów i unikalności dzielnicy, jako zabytku architektury — poprzez mobilizację lokalnej społeczności do rzecznictwa i wspólnych działań. Organizacja walczyła i wygrywała kilka ważnych batalii prawnych z władzami miasta oraz firmami, kiedy prawa lokalnej społeczności były naruszane.
 • Stowarzyszenie Ochrony Jurmali (Jūrmalas Aizsardzības biedrība) zostało założone w celu zaangażowania lokalnej społeczności w procesy decyzyjne w samorządzie miejskim. Stowarzyszenie działa, aby zapewnić przejrzystość i rozliczalność władz miejskich, wszelkimi formami dostępnymi dla organizacji pozarządowych. Działając w mieście uzdrowiskowym, organizacja jest w epicentrum batalii administracyjnych i prawnych, które ukształtowały precedensy, w których prawa człowieka krzyżują się z interesami biznesu i lokalnego sektora publicznego.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

Strażnicze kursy online:
 • otwarty kurs internetowy “Na straży”
 • praktyczna edukacja prawna w szkole
 • System Analizy Orzeczeń Sądowych
Poznaj przedmioty inspirowane watchdogami!

Wesprzyj kampanię “Dbamy o lepszą codzienność”.

Monitoruj, kontroluj, działaj!

Sprawdź naszą ofertę edukacyjną.

Baza Inicjatyw Strażniczych

Poznaj polskie projekty, osoby i organizacje watchdogowe.

Strona używa ciasteczek. Polityka prywatności