STRONE PROWADZI
SIEĆ OBYWATELSKA
WATCHDOG POLSKA

biuro@siecobywatelska.pl
UL. URSYNOWSKA 22/2
02-605 WARSZAWA
DESIGN: RZECZYOBRAZKOWE.PL

Omówienie rządowego projektu dla III sektora

Portal ngo.pl udostępnił projekt ustawy o Narodowym Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego.

Pomysł centralizacji wsparcia dla III sektora prezentowany przez poprzedniego Pełnomocnika Rządu do spraw Społeczeństwa Obywatelskiego wzbudzał wiele kontrowersji. Przyjrzyjmy się projektowi ustawy.

Rzeczywiście podporządkowanie nowej instytucji rządowi będzie znaczące. Zgodnie z ustawą premier sprawuje nadzór nad NCRSO, w czym pomaga mu Pełnomocnik Rządu ds. Społeczeństwa Obywatelskiego. Prezes Narodowego Centrum przedstawia Pełnomocnikowi sprawozdanie finansowe, informacje o wynikach ewaluacji, roczny plan działalności oraz sprawozdanie z realizacji zadań za zeszły rok.

Zadaniem Narodowego Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego ma być wspieranie szeroko rozumianego III sektora. Realizować ma to za pomocą ogłaszania finansowanych przez siebie projektów, które będą wykonywane przez organizacje pozarządowe wyłonione w drodze konkursu. Przy ocenie wniosków maja pracować eksperci NCRSO, których nadzoruje Prezes Narodowego Centrum. Maja to być przedstawiciele świata nauki i praktyki z zakresu społeczeństwa obywatelskiego. W ustawie dopilnowano kwestie konfliktu interesów ekspertów przy opiniowaniu przez nich projektów.

Organami Narodowego Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego ma być Prezes Narodowego Centrum oraz Rada Narodowego Centrum. Prezes powoływanybędziet przez Prezesa Rady Ministrów spośród osób, które spełniają ustawowe wymogi do pełnienia powyższej funkcji. Chodzi tutaj o posiadanie obywatelstwa polskiego oraz pełni praw publicznych, wykształcenia wyższego magisterskiego lub równorzędnego tytułu, cieszyć się nieposzlakowaną opinią, znać język angielski oraz posiadać 5-letnie doświadczenie w sektorze obywatelskim. Swoja funkcję pełni przez 5 lat, chyba że nastąpi jego śmierć, zrezygnuje ze stanowiska, przestanie spełniać ustawowe wymogi, z powodu długotrwałej choroby trwającej dłużej niż 6 miesięcy, działania niezgodnego z prawem, czy niezatwierdzenie przez Pełnomocnika rocznego sprawozdania.

Rada Narodowego Centrum ma opiniować plany i sprawozdania Prezesa Narodowego Centrum, nim ten przedstawi je Pełnomocnikowi. Kadencja tego ciała kolegialnego również wynosi 5 lat. W jej skład będzie się składał z: osoby powołanej przez Prezydenta, 3 przez premiera, jedną przez ministra finansów oraz 2 przez Radę Działalności Pożytku Publicznego. Członkowie Rady Narodowego Centrum muszą spełnić ustawowe wymogi posiadania pełni praw publicznych, cieszenia się nieposzlakowaną opinią oraz posiadania wiedzy i doświadczenia z zakresu społeczeństwa obywatelskiego. W przypadku odwołania któregoś ze członków, kolejnego wyznacza organ który nominował poprzedniego.

Koordynacja nad Radą Narodowego Centrum będzie sprawował jej Przewodniczy wybieranych przez to ciało kolegialne. Decyzje podejmuje w dodrze uchwał zwykłą większością w obecności przynajmniej 4 członków. Posiedzenia będą odbywać się z inicjatywy Przewodniczącego, na wniosek Prezesa Narodowego Centrum, Pełnomocnika Rządu ds. Społeczeństwa Obywatelskiego lub 2 członków Rady. Posiedzenie musi się odbyć do 2 tygodni od wystawienia wniosku. Członkowie Rady nie będą otrzymywali wynagrodzenia. Przysługiwać im będą jedynie zwrot kosztów zakwaterowania i dojazdu.

Jak widać obawy znaczącej centralizacji działań państwa wobec III sektora są uzasadnione. To instytucja podległa rządowi będzie rozdysponowywała środki publiczne na realizacje zadań z zakresu  społeczeństwa obywatelskiego. Niestety Narodowe Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego będzie całkowicie podporządkowana władzy wykonawczej. Świadczy o tym fakt, że Prezes NCRSO będzie mógł być dosyć swobodnie powoływany i odwoływany przez rząd.  Ponadto, Rada narodowego Centrum praktycznie nie będzie się składała z ludzi wybieranych oddolnie przez organizacje pozarządowe!

Zachęcamy do zapoznania się z treścią projektu ustawy oraz oceny skutków regulacji udostępnionych przez Portal Organizacji Pozarządowych ngo.pl

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

Strażnicze kursy online:
  • otwarty kurs internetowy “Na straży”
  • praktyczna edukacja prawna w szkole
  • System Analizy Orzeczeń Sądowych
Poznaj przedmioty inspirowane watchdogami!

Wesprzyj kampanię “Dbamy o lepszą codzienność”.

Monitoruj, kontroluj, działaj!

Sprawdź naszą ofertę edukacyjną.

Baza Inicjatyw Strażniczych

Poznaj polskie projekty, osoby i organizacje watchdogowe.

Strona używa ciasteczek. Polityka prywatności