STRONE PROWADZI
SIEĆ OBYWATELSKA
WATCHDOG POLSKA

biuro@siecobywatelska.pl
UL. URSYNOWSKA 22/2
02-605 WARSZAWA
DESIGN: RZECZYOBRAZKOWE.PL

Raport Strażniczy za rok 2015 – Gmina Lesznowola

Stowarzyszenia Pełnoprawni Obywatele KWIRYTA opublikowało raport z oceny stanu finansów Gminy Lesznowola, która w 2012 r. stanęła na skraju bankructwa.

Raport został opracowany na podstawie dokumentów z następujących źródeł: BIP gminy Lesznowola, Krajowy Rejestr Sądowy, Internetowy Monitor Sądowy i Gospodarczy, Regionalna Izba Obrachunkowa, Ministerstwo Cyfryzacji i Administracji oraz z innych źródeł. Niestety sama gmina odmawiała udzielenia informacji na temat swojej sytuacji finansowej łamiąc tym samym prawa obywatelskie wynikające Konstytucji RP (art. 61) oraz Ustawy o dostępie do informacji publicznej z dnia 6 września 2001. Fakt ten potwierdzają cztery przegrane przez Panią Wójt postępowania, w tym trzy przed Samorządowym Kolegium Odwoławczym oraz jedno przez Wojewódzkim Sądem Administracyjnym. Pomimo wydanych wyroków w tej sprawie do dnia dzisiejszego informacje o które zwróciliśmy się do gminy nie zostały nam udostępnione. Raport natomiast nie obejmuje działań strażniczych, które były prowadzone w innych obszarach działalności gminy (jakość zarządzania, zasadność podwyżek opłat i podatków dla mieszkańców Lesznowoli itd.).
Skrót raportu
Najpoważniejszym aktualnie problemem Gminy Lesznowola jest jej ogromne zadłużenie, którego znaczna część jest nieujawniana.

Można przyjąć z dość dużą dokładnością, że zadłużenie to wynosiło na koniec 2015 roku ok. 195 milionów złotych (a minimum 181 milionów) przy realnych dochodach rzędu 142 miliona złotych!

Na tą kwotę składają się zobowiązania z tytułu wyemitowanych obligacji, kredytów i pożyczek w łącznej wysokości 81 287 669 złotych (ujawnione w sprawozdaniach gminy) oraz ok. 114 mln złotych (minimum ok. 100 mln) z tytułu otrzymanych przez gminę zaliczek w wyniku podpisanych przez Panią Wójt przedwstępnych umów na dzierżawę terenów po KPGO Mysiadło (to zadłużenie jest nieujawnione). Zgodnie z zaplanowanym budżetem gminy na rok 2016 zadłużenie „odsetkowe” (obligacje, kredyty i pożyczki) ma jeszcze wzrosnąć w tym roku do kwoty 88 987 670 zł (całe zadłużenie ma więc wzrosnąć dodatkowo przynajmniej o 7,7 miliona złotych).

Problem ogromnego zadłużenia wiąże się głównie z faktem, iż Minister Administracji i Cyfryzacji swoją decyzją z dnia 28 maja 2015 r. stwierdził nieważność decyzji komunalizacyjnej Wojewody Mazowieckiego Nr 66501 z dnia 22 kwietnia 2011 r., w której przekazał on Gminie Lesznowola nieodpłatnie własność gruntów po KPGO Mysiadło oznaczonych jako działki ewidencyjne nr 7/6, nr 1/229, nr 1/247, nr 1/205 oraz nr 1/227. Co to oznacza? Decyzja ta jest konsekwencją wcześniej już wydanych decyzji administracyjnych podważających prawo własności gminy Lesznowola do gruntów po KPGO Mysiadło (pierwsza z nich była wydana 8 października 2012 roku przez Ministra Rolnictwa i Rozwoju). Aktualnie toczy się postępowanie odwoławcze w tych kwestiach – gdyby jednak podjęte decyzje uprawomocniły się, gmina Lesznowola musiałaby zwrócić zaliczki (a co gorsza zadatki w podwójnej wysokości) o których mowa wyżej wraz z odsetkami i innymi kosztami.

Jak to wynika z dostępnych dokumentów, do zwrotu tylko czterem firmom, byłoby co najmniej 157 milionów złotych a faktycznie pewnie znacznie więcej (trudno to dokładnie ocenić, gdyż Pani Wójt odmawiała udzielenia informacji publicznej na ten temat).

Zwrot zaliczek i zadatków (wpłacona kwota w podwójnej wysokości) oznaczałby niewypłacalność gminy (jej „bankructwo”). Dla mieszkańców oznaczałoby to zapewne wstrzymanie na wiele lat wszelkich (większości?) inwestycji (drogi, kanalizacja, wodociągi, oświetlenie, różne obiekty użyteczności publicznej itd.) oraz znaczne podwyżki kosztów życia w Lesznowoli (stawek podatku od nieruchomości, cen dostawy wody i odbioru ścieków) a także ograniczenie usług publicznych w zakresie oświaty, kultury, sportu, ograniczenie pomocy społecznej itd. Nie ulega raczej wątpliwości, że w takiej sytuacji pojawiłby się w Lesznowoli zarząd komisaryczny a Pani Wójt oraz duża część pracowników gminy i radni straciliby swoje posady. Być może gmina Lesznowola włączona byłaby także administracyjnie do Warszawy lub do Piaseczna (pierwsza opcja jest chyba bardziej prawdopodobna).

Ważną i ciekawą kwestią jest to od kogo Pani Wójt otrzymała zaliczki czy zadatki, tj. z kim podpisała przedwstępne umowy na dzierżawę gruntów po KPGO Mysiadło w sytuacji, gdy nie była pewna czy będą one własnością gminy. Pierwsze umowy zostały podpisane ze znanymi firmami: Selgros sp. z o.o. oraz Black Red White SA. Kolejne umowy zostały natomiast podpisane z firmami SETE sp. z o.o. oraz SENA sp. z o.o. (i jeszcze kilkunastoma firmami których nazwy nie zostały ujawnione). Jak to wynika z dokumentów w Krajowym Rejestrze Sądowym firmy SETE i SENA są kontrolowane przez obywateli tureckich. Z tych dokumentów wynika także że nie mają one żadnego majątku i nie prowadzą praktycznie żadnej działalności. Wartość księgowa firmy SETE na koniec roku 2014 była ujemna i wynosiła minus 5 635 540 zł. Pieniądze na zadatki przekazane Lesznowoli pożyczone zostały przez nią od jakichś anonimowych pożyczkodawców (innych niż banki). W 2015 roku właściciele firmy SENA sp. z o.o. sprzedali 90% swoich udziałów do firmy BAIKOR SA zarejestrowanej w Luksemburgu (prawdopodobnie chodzi o tzw. „planowanie podatkowe”).

Sporo wskazuje także na to, że umowy zawarte z firmami SETE i SENA nie są faktycznie umowami o charakterze inwestycyjnym, a de facto umowami pożyczki i to zawartymi na niekorzystnych dla gminy warunkach („lombardowe” odsetki, ryzyko konieczności zwrotu otrzymanej kwoty zadatku w podwójnej wysokości, praktycznie utracona kontrola nad tym co powstanie na terenach, których dotyczą umowy z tymi firmami).

Z analizy dostępnych dokumentów gminy (raporty na stronie BIP) oraz danych z KRS czy Monitora Sądowo Gospodarczego wiemy, że Pani Wójt już wcześniej robiła „interesy” z grupą obywateli tureckich stojących za firmami SETE i SENA – w latach 2012-2014 umorzyła bowiem czterem firmom z którymi oni współpracowali zobowiązania wobec gminy w wysokości niemal pół miliona złotych. Bez przedstawienia merytorycznego uzasadnienia!

Ponadto Pani Wójt bez przedstawienia uzasadnienia wybrała jako przyszłego dzierżawcę atrakcyjnych terenów przy ul. Puławskiej firmę SENA, mimo iż ta oferowała znacznie niższą cenę za 1m2 gruntu niż inna firma, znany na polskim rynku deweloper budujący centra handlowe : POR PROPERTY INVESTMENT SA (770 zł versus 850 zł). Przy założeniu, iż podobną cenę jak SENA dostała także firma SETE można szacować, że wybór tej niekorzystnej cenowo oferty kosztował gminę ok. 20 milionów złotych (utracone korzyści).

Kłopoty finansowe gminy Lesznowola trwają od roku 2012, a ich głównym powodem było rozpoczęcie kosztownej inwestycji Centrum Edukacji i Sportu w Mysiadle bez zagwarantowanych źródeł jej finansowania.

Kłopoty te jednak pociągnęły za sobą niestety kolejne bardzo ryzykowne i niekorzystne dla mieszkańców gminy decyzje. Nie spowodowały natomiast podjęcia przez Panią Wójt niezbędnych działań pro-efektywnościowych w zakresie np. kosztów administracyjnych Urzędu Gminy, a wręcz odwrotnie: tylko koszty wynagrodzeń zatrudnionych przez gminę osób wzrosły od roku 2011 do 2016 o 87% (z kwoty 32 260 512 zł do kwoty 60 425 936 zł – ta ostatnia pochodzi z planu na rok 2016). Taki ogromny wzrost nie jest niewątpliwie uzasadniony adekwatnym rozszerzeniem zakresu usług dla mieszkańców ani wzrostem ich jakości.

Co dalej? O tym rozstrzygną przede wszystkim ostateczne wyroki sądów czy utrzymana zostanie dotychczasowa decyzja pozbawiająca Gminę Lesznowola własności gruntów po KPGO Mysiadło. Jeśli tak – gmina utraci płynność („zbankrutuje”). Jeśli nie to „tylko” poniesie ogromne straty (które można szacować na dziesiątki milionów złotych). Z pełną wersją raportu możecie się Państwo zapoznać na stronie internetowej Stowarzyszenia Pełnoprawni Obywatele KWIRYTA  www.kwiryta.org. Znajdziecie tam pełny raport, a także listę najważniejszych dokumentów na podstawie których został on opracowany.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

Strażnicze kursy online:
  • otwarty kurs internetowy “Na straży”
  • praktyczna edukacja prawna w szkole
  • System Analizy Orzeczeń Sądowych
Poznaj przedmioty inspirowane watchdogami!

Wesprzyj kampanię “Dbamy o lepszą codzienność”.

Monitoruj, kontroluj, działaj!

Sprawdź naszą ofertę edukacyjną.

Strona używa ciasteczek. Polityka prywatności