STRONE PROWADZI
SIEĆ OBYWATELSKA
WATCHDOG POLSKA

biuro@siecobywatelska.pl
UL. URSYNOWSKA 22/2
02-605 WARSZAWA
DESIGN: RZECZYOBRAZKOWE.PL

RPO zaskarża ustawę antyterrorystyczną do TK

Rzecznik Praw Obywatelskich w 100-stronicowym dokumencie wykazuje niekonstytucyjność poszczególnych przepisów ustawy. 

Ustawa antyterrorystyczna w opinii ustawodawcy miała stanowić pierwszy

akt prawny kompleksowo regulujący problematykę (…)  zagrożeń o charakterze terrorystycznym oraz usuwania skutków ataku

w polskim systemie prawnym, pozwalając na mocniejsze przygotowania państwa na ewentualny atak dzięki precyzyjniejszym uregulowaniom dotyczącym koordynacji służb i organów oraz dostosowaniu przepisów karnych do zagrożeń o charakterze terrorystycznym; niestety pośpiech przy procesie legislacyjnym spowodował nieadekwatny rozrost uprawnień służb specjalnych przy jednoczesnym braku odpowiedniej kontroli i nadzoru.

Ustawodawca nie rozpatrzył merytorycznie zarzutów stawianych projektowi ustawy przez m.in. Fundację Panoptykon, Helsińskiej Fundacji Praw Człowieka, czy samego RPO. Również Prezydent RP nie skorzystał z prawa weta, o co apelował Rzecznik.

Tryb procedowania ustawy nie był adekwatny do powagi celu ustawy.  Zagwarantowanie fundamentalnej wartości, jaką jest bezpieczeństwo publiczne, powinno wiązać się bowiem z szeroką dyskusją na temat kierunków zmian, konkretnych zagrożeń i sposobu reagowania na nie – stwierdził Adam Bodnar, Rzecznik Prawa Obywatelskich.

Wniosek RPO sygnalizuje szereg budzących wątpliwości terminów, których mglistość i niejasność daje niebezpiecznie szerokie możliwości interpretacji. Samo podstawowe pojęcie “zdarzenia o charakterze terrorystycznym” jest sformułowane tak ogólnikowo, że obywatel nie może wiedzieć, jakie jego działania spowodują zbieranie jego danych przez służby i kto będzie miał do nich dostęp. Jest to tym bardziej rażące, że wprowadzane przez ustawę stopnie alarmowe (określane przecież względem owego “zagrożenia”) mogą skutkować ograniczeniem prawa do zgromadzeń.  Podobnie nieprecyzyjne są przepisy o tymczasowym aresztowaniu oraz o blokowaniu stron internetowych.

Ustawa znacznie poszerza uprawnienia szefa Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego i samej agencji. Nakłada ona na szefa ABW obowiązek prowadzenia wykazu osób, wobec których zachodzi uzasadnione podejrzenia możliwości prowadzenia działalności terrorystycznej, lecz nie wskazuje żadnego organu odpowiedzialnego za weryfikację prawidłowości wykazu. Co więcej, zgodnie z ustawą to szef ABW decyduje w zarządzeniu o zakresie informacji i zasad, na jakich są one przekazywane innym służbom. Ustawa dopuszcza również prowadzenie “czynności operacyjno-rozpoznawczych” wobec cudzoziemców na terenie Polski, niewymagające zgody żadnego nadrzędnego organu.  Szef ABW będzie miał też wgląd do danych gromadzonych w rejestrach publicznych i ewidencjach podmiotów publicznych na szczeblu centralnym i jednostek im podległych, a także prawo do wgląd do rejestratorów obrazu w obiektach użyteczności publicznej, przy drogach publicznych i innych miejscach publicznych. ABW może również zablokować dostęp do wszelkich danych informatycznych, które mają związek ze zdarzeniem terrorystycznym (przy braku jakiejkolwiek precyzacji pojęć, jak ów związek miałby wyglądać).

Ustawa daje możliwość tymczasowego aresztowania każdego, wobec kogo zachodzi

 uprawdopodobnienie popełnienia, usiłowania lub przygotowania do popełnienia przestępstwa o charakterze terrorystycznym

co jest w oczywisty sposób sprzeczne z fundamentalnymi zasadami demokratycznego państwa prawnego.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.

Strażnicze kursy online:
  • otwarty kurs internetowy “Na straży”
  • praktyczna edukacja prawna w szkole
  • System Analizy Orzeczeń Sądowych
Poznaj przedmioty inspirowane watchdogami!

Wesprzyj kampanię “Dbamy o lepszą codzienność”.

Monitoruj, kontroluj, działaj!

Sprawdź naszą ofertę edukacyjną.

Strona używa ciasteczek. Polityka prywatności