STRONE PROWADZI
SIEĆ OBYWATELSKA
WATCHDOG POLSKA

biuro@siecobywatelska.pl
UL. URSYNOWSKA 22/2
02-605 WARSZAWA
DESIGN: RZECZYOBRAZKOWE.PL

Segregujmy na serio!

segregujmy na serioTowarzystwo na rzecz Ziemi we współpracy z Fundacją Rozwoju Gmin Polskich realizuje projekt „Segregujmy na serio – monitoring wdrażania przepisów z zakresu gospodarki odpadami” dofinansowany w ramach środków Programu Obywatele dla Demokracji Mechanizmu Finansowego EOG.

Do tej pory w ramach projektu przeprowadzony został monitoring wstępny w 300 wybranych gminach. Sprawdzone zostały m.in. wysokość opłat za odbiór odpadów, w tym odpadów zbieranych selektywnie oraz koszty funkcjonowania sytemu gospodarki w gminach. Obecnie prowadzona jest szczegółowa analiza 20 przypadków gmin, które w monitoringu wstępnym „wyróżniły” się zarówno pozytywnie, jak i negatywnie. Monitoring szczegółowy polega na analizie zgodności systemu gospodarki odpadami z obowiązującym prawem – przegląd uchwał przyjętych przez gminy, analiza ich zgodności z przepisami krajowymi, analiza warunków przetargów, złożonych ofert i umów zawartych z przedsiębiorcami odbierającymi odpady. Ponadto przeanalizowane zostaną roczne sprawozdania przedkładane przez gminę marszałkowi województwa i Wojewódzkiemu Inspektoratowi Ochrony Środowiska w zakresie terminowości przekazania sprawozdania, masy poszczególnych rodzajów odpadów odebranych i sposobu ich zagospodarowania, liczby właścicieli nieruchomości od których odebrane zostały odpady, osiągniętych poziomów recyklingu oraz przygotowania do ponownego użycia i odzysku. Przeanalizowany zostanie również sposób informowania mieszkańców o nowym systemie gospodarowania odpadami w gminach. Przypadki, w których w wyniku analizy stwierdzone zostaną naruszenia przekazane zostaną prawnikowi zatrudnionemu w ramach projektu.

Przez cały czas trwania projektu funkcjonuje Punkt Konsultacyjny, w ramach którego każdy może skorzystać z bezpłatnej porady prawnej. Zgłaszać można sytuacje problemowe i pytania związane z funkcjonowaniem gospodarki odpadami. W przypadku zgłoszonych nieprawidłowości podejmowane są interwencje – przygotowywane są pisma i/lub wnioski, a sprawy kierowane do odpowiednich organów. Do tej pory w ramach projektu wspartych zostało kilka społeczności lokalnych – m.in. w sprawie nielegalnego przetwarzania odpadów, lokalizacji kompostowni odpadów czy zbiorników eksploatacyjnych i planowania inwestycji potencjalnie zagrażających środowisku. Najczęściej zadawane były pytania jak postępować ze zużytym sprzętem elektronicznym, odpadami wielkogabarytowymi i poremontowymi. Zdarzały się też zgłoszenia dzikich wysypisk śmieci czy nieterminowo wywożonych odpadów.

Zapraszamy do odwiedzenia strony internetowej projektu http://tnz.most.org.pl/segregujmynaserio/ oraz do korzystania ze wsparcia Punku Konsultacyjnego drogą mailową drewniak.kancelaria@gmail.com oraz podczas dyżurów telefonicznych pod nr 519 789 665 –  w poniedziałki od godziny 8.00 do 16.00 oraz w czwartki od 8.00 do 16.00.


 

Informacja przesłana do redakacji Watchdogportal.pl

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Strażnicze kursy online:
  • otwarty kurs internetowy “Na straży”
  • praktyczna edukacja prawna w szkole
  • System Analizy Orzeczeń Sądowych
Poznaj przedmioty inspirowane watchdogami!

Wesprzyj kampanię “Dbamy o lepszą codzienność”.

Monitoruj, kontroluj, działaj!

Sprawdź naszą ofertę edukacyjną.

Strona używa ciasteczek. Polityka prywatności