STRONE PROWADZI
SIEĆ OBYWATELSKA
WATCHDOG POLSKA

biuro@siecobywatelska.pl
UL. URSYNOWSKA 22/2
02-605 WARSZAWA
DESIGN: RZECZYOBRAZKOWE.PL

Stop przemocy wobec kobiet

Amnesty International wzywa Polskę do pełnej realizacji Konwencji antyprzemocowej.

Polska ratyfikowała Konwencję Rady Europy o zapobieganiu i zwalczaniu przemocy wobec kobiet i przemocy domowej i ma obowiązek jej wdrożenia. Konwencja ustanawia standardy działania władz w celu ochrony osób doświadczających przemocy i narażonych na nią.

Organizacja wzywa polskie władze do ochrony, przestrzegania i promowania praw kobiet zgodnie z międzynarodowymi zobowiązaniami Polski, w tym do pełnego wdrożenia Konwencji antyprzemocowej.

Aby Polska chroniła osoby doświadczające przemocy zgodnie ze standardem międzynarodowym potrzebne są zmiany:

  • Definicja gwałtu powinna być oparta na braku świadomej zgody, nie sprzeciwie kobiety.
  • Przemoc ekonomiczna powinna być zdefiniowana w polskim prawie.
  • Skuteczne mechanizmy izolacji sprawców przemocy domowej powinny chronić osoby doświadczające przemocy.
  • Edukacja antydyskryminacyjna i antyprzemocowa w szkołach powinny być filarem systemu przeciwdziałania przemocy.

Przemoc wobec kobiet i przemoc domowa to poważne naruszenia praw człowieka, godzące w prawo do życia, zdrowia, zakaz tortur, nieludzkiego i poniżającego traktowania oraz dyskryminacji. Amnesty działa na rzecz zmian prawa i praktyki, by zapobiec przemocy wobec kobiet i domaga się sprawiedliwości dla osób, które jej doświadczyły.

Więcej informacji: https://amnesty.org.pl/kampanie/stop-przemocy-wobec-kobiet/

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Strażnicze kursy online:
  • otwarty kurs internetowy “Na straży”
  • praktyczna edukacja prawna w szkole
  • System Analizy Orzeczeń Sądowych
Poznaj przedmioty inspirowane watchdogami!

Wesprzyj kampanię “Dbamy o lepszą codzienność”.

Monitoruj, kontroluj, działaj!

Sprawdź naszą ofertę edukacyjną.

Strona używa ciasteczek. Polityka prywatności