STRONE PROWADZI
SIEĆ OBYWATELSKA
WATCHDOG POLSKA

biuro@siecobywatelska.pl
UL. URSYNOWSKA 22/2
02-605 WARSZAWA
DESIGN: RZECZYOBRAZKOWE.PL

Towarzystwo Benderowskie

Towarzystwo Benderowskie

www: https://benderowskie.wordpress.com/

E-mail: towarzystwobenderowskie@gmail.com

Opis:

Celami Towarzystwa są:
1) rozwój świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej, w tym prawnej,
2) ochrona i promocja zdrowia,
3) wspieranie i wyrównywanie szans rodzin, osób niepełnosprawnych, osób w wieku emerytalnym, osób zagrożonych wykluczeniem społecznym, osób pozostających bez pracy i zagrożonych zwolnieniem z pracy i osób w trudnej sytuacji życiowej,
4) wspieranie rozwoju gospodarczego, w tym rozwoju przedsiębiorczości,
5) rozwój techniki, wynalazczości i innowacyjności oraz rozpowszechnianie i wdrażanie
nowych rozwiązań technicznych w praktyce gospodarczej, w szczególności na polu transportu,
6) rozwój wspólnot i społeczności lokalnych,
7) rozwój nauki, szkolnictwa wyższego, edukacji, oświaty i wychowania,
8) wspieranie wypoczynku dzieci i młodzieży,
9) rozwój kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego, w szczególności dorobku architektonicznego,
10) wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej,
11) wspieranie ekologii i ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego,
12) wspieranie turystyki i krajoznawstwa,
13) upowszechnianie i ochrona wolności i praw człowieka, swobód obywatelskich oraz praw konsumentów, wspomaganie rozwoju demokracji,
14) integracja europejska oraz rozwijanie kontaktów i współpracy między społeczeństwami,
15) promocja i organizacja wolontariatu,
16) przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społecznym,
17) działalność na rzecz innych organizacji pozarządowych objętych celami Towarzystwa.

Projekty zrealizowane:

Strażnicze kursy online:
  • otwarty kurs internetowy “Na straży”
  • praktyczna edukacja prawna w szkole
  • System Analizy Orzeczeń Sądowych
Poznaj przedmioty inspirowane watchdogami!

Wesprzyj kampanię “Dbamy o lepszą codzienność”.

Monitoruj, kontroluj, działaj!

Sprawdź naszą ofertę edukacyjną.

Baza Inicjatyw Strażniczych

Poznaj polskie projekty, osoby i organizacje watchdogowe.

Strona używa ciasteczek. Polityka prywatności