STRONE PROWADZI
SIEĆ OBYWATELSKA
WATCHDOG POLSKA

biuro@siecobywatelska.pl
UL. URSYNOWSKA 22/2
02-605 WARSZAWA
DESIGN: RZECZYOBRAZKOWE.PL

Niewidzialni – badanie sytuacji bezpaństwowców w Polsce oraz wykorzystanie jego wyników przez koalicję organizacji pozarządowych działających na rzecz zmiany polskiego prawa i przystąpienia przez Polskę do dwóch międzynarodowych konwencji o bezpaństwowca

Opis: Bezpaństwowcy są jedną z najgorzej sytuowanych kategorii cudzoziemców, z racji braku prawnej więzi z jakimkolwiek uznanym państwem, a co za tym idzie, brakiem ochrony państwowej. W Polsce znaczny odsetek bezpaństwowców to zarazem osoby o nieudokumentowanym pobycie, narażone na detencję oraz różnego rodzaju zagrożenia związane z brakiem legalności pobytu. Paradoksalnie, nawet w przypadku legalizacji swego pobytu (np. poprzez uzyskanie zgody na pobyt tolerowany) nie mogą oni na podstawie obowiązujących przepisów uzyskać dokumentu podróży, co sprawia, że stają się w pewnym sensie więźniami w granicach kraju ich przyjmującego. Szczególny status bezpaństwowców jest ponadto źródłem wielu innych trudności formalnoprawnych i może w istocie poważnie ograniczać realizację podstawowych praw człowieka takich jak dostęp do edukacji, prawo do pracy, swobodę poruszania się i inne. Wszystkie te czynniki sprawiają, że bezpaństwowcy są w naszym społeczeństwie grupą tak mocno marginalizowaną, że można wręcz mówić o nich jako o „niewidzialnych”. Projekt Centrum Pomocy Prawnej im. Haliny Nieć ma na celu zbadanie i opisanie sytuacji, trudności i potrzeb tej grupy, w oparciu o doświadczenia z prowadzonego od lat poradnictwa prawnego dla cudzoziemców i uchodźców, oraz bazując na wiedzy innych organizacji pozarządowych, instytucji państwowych oraz ośrodków akademickich. Realizowane badanie ma z kolei stać się podstawą opracowania raportu na temat obecnego statusu prawnego oraz realnej sytuacji bezpaństwowców w Polsce oraz prowadzenia działań rzeczniczych w kierunku zmiany obowiązujących przepisów i przystąpienia przez Polskę do Konwencji z roku 1954 o statusie bezpaństwowców oraz Konwencji z roku 1961 o ograniczaniu bezpaństwowości. Prowadzone w ramach projektu badania oraz prace powołanej w jego ramach koalicji organizacji pozarządowych mają w założeniu doprowadzić również do sformułowania propozycji konkretnych zmian prawnych oraz wypracowanie najskuteczniejszej procedury identyfikacji bezpaństwowców i przyznawania im ochrony na gruncie Konwencji.

www: http://www.pomocprawna.org/index.php?option=com_content&view=article&id=172

Link do raportu: http://www.pomocprawna.org/images/stories/Pomoc_migrantom/raport_bezpanstwowcy-calosc.pdf

Data początku: 2013

Stan projektu: zrealizowany

Email kontaktowy: biuro@pomocprawna.org

Organizacja: Centrum Pomocy Prawnej im. Haliny Nieć

Grantodawca: Fundacja im. Stefana Batorego

Strażnicze kursy online:
  • otwarty kurs internetowy “Na straży”
  • praktyczna edukacja prawna w szkole
  • System Analizy Orzeczeń Sądowych
Poznaj przedmioty inspirowane watchdogami!

Wesprzyj kampanię “Dbamy o lepszą codzienność”.

Monitoruj, kontroluj, działaj!

Sprawdź naszą ofertę edukacyjną.

Baza Inicjatyw Strażniczych

Poznaj polskie projekty, osoby i organizacje watchdogowe.

Strona używa ciasteczek. Polityka prywatności