STRONE PROWADZI
SIEĆ OBYWATELSKA
WATCHDOG POLSKA

biuro@siecobywatelska.pl
UL. URSYNOWSKA 22/2
02-605 WARSZAWA
DESIGN: RZECZYOBRAZKOWE.PL

Obywatelskie Forum Legislacji

Opis:

Obywatelskie Forum Legislacji działa przy Fundacji im. Stefana Batorego od 2008 roku. W jego skład wchodzą przedstawiciele organizacji pozarządowych, kancelarii prawniczych, środowiska akademickiego oraz profesjonalni lobbyści. Celem Forum są działania na rzecz poprawy jakości prawa, transparentności procesu jego stanowienia oraz poszerzenia partycypacji obywateli w tym procesie.

W 2011 roku Obywatelskie Forum Legislacji, wsparte przez ekspertów prawa konstytucyjnego, zainicjowało dyskusję na temat zasadności stworzenia nowych ram prawnych, które uporządkują proces tworzenia prawa, wzmacniając rolę konsultacji społecznych w tym procesie i wprowadzając rozwiązania zwiększające jego przejrzystość.

Od połowy 2014 roku członkowie Forum prowadzą stały monitoring realizacji zapisów obowiązującego od 1 stycznia nowego Regulaminu pracy Rady Ministrów, który określa m.in. reguły prowadzenia uzgodnień, konsultacji publicznych i opiniowania projektów dokumentów rządowych. Wnioski z obserwacji sposobu prowadzenia przez rząd konsultacji wybranych projektów aktów prawnych upowszechniane są w raportach kwartalnych. Raporty wysyłane są do Kancelarii Prezesa Rady Ministrów, Rządowego Centrum Legislacji, ministerstw, w których przygotowywano monitorowane projekty aktów prawnych oraz do mediów.

Swoje opinie na temat procesu stanowienia prawa i propozycje jego naprawy członkowie Forum przedstawiają na seminariach i debatach organizowanych przez Kancelarię Prezydenta RP, podczas dyskusji komisji sejmowych, spotkań z przedstawicielami Kancelarii Premiera Rady Ministrów, Rządowego Centrum Legislacyjnego, ministerstw, a także na otwartych seminariach i konferencjach, w wystąpieniach publicznych, artykułach prasowych, pismach i petycjach.

www: http://www.batory.org.pl/programy_operacyjne/przeciw_korupcji/przejrzystosc_w_procesie_stanowienia_prawa_1

Link do raportu: http://www.batory.org.pl/programy_operacyjne/przeciw_korupcji/przejrzystosc_w_procesie_stanowienia_prawa_1/wydarzenia_2

Stan projektu: w trakcie

Osoba kontaktowa: Grażyna Kopińska

Email kontaktowy: gkopinska@batory.org.pl

Organizacja: Fundacja im. Stefana Batorego

Grantodawca: Fundacja im. Stefana Batorego

Strażnicze kursy online:
  • otwarty kurs internetowy “Na straży”
  • praktyczna edukacja prawna w szkole
  • System Analizy Orzeczeń Sądowych
Poznaj przedmioty inspirowane watchdogami!

Wesprzyj kampanię “Dbamy o lepszą codzienność”.

Monitoruj, kontroluj, działaj!

Sprawdź naszą ofertę edukacyjną.

Strona używa ciasteczek. Polityka prywatności