STRONE PROWADZI
SIEĆ OBYWATELSKA
WATCHDOG POLSKA

biuro@siecobywatelska.pl
UL. URSYNOWSKA 22/2
02-605 WARSZAWA
DESIGN: RZECZYOBRAZKOWE.PL

Organizacje skrajne w demokratycznym państwie i społeczeństwie

Opis:

Od kwietnia 2012 r. do kwietnia 2013 r. „Otwarta Rzeczpospolita” realizowała projekt poświęcony problematyce organizacji i ruchów skrajnych obecnych w demokratycznych państwach i społeczeństwach. Projekt realizowany jest w kilku uzupełniających się etapach, których wyniki złożą się na kompleksową analizę problemu sformułowanego w temacie projektu: 1. Debata ekspercka otwierająca Projekt 2. Ekspertyzy (policy papers) – przygotowane przez uznanych ekspertów, zawierające wieloaspektową analizę i opis zjawiska oraz przede wszystkim szczegółowe rekomendacje w zakresie skutecznego przeciwdziałania poszczególnym problemom, takim jak: nawoływanie do przemocy i szerzenie nienawiści przez organizacje skrajne; organizacje skrajne a ruch kibiców sportowych; organizacje skrajne a wolność zgromadzeń; obecność i działalność organizacji skrajnych w Internecie; organizacje skrajnie a rozumienie patriotyzmu; przekształcanie się ruchów skrajnych w partie polityczne i ich wyborcze sukcesy oraz porażki w państwach Rady Europy; postawa społeczeństwa obywatelskiego wobec aktywności organizacji i ruchów o charakterze skrajnym; organizacje i środowiska skrajne a mniejszości etniczne, narodowe, religijne i seksualne oraz uchodźcy. 3. Seminaria robocze prezentujące poszczególne ekspertyzy. W trakcie realizacji projektu zorganizowane zostaną trzy seminaria robocze, podczas których autorzy ekspertyz prezentować będą rezultaty swoich badań. Adresatami a zarazem uczestnikami seminariów będą przede wszystkim osoby reprezentujące właściwe organy władzy państwowej, sądownictwa, Policji i Prokuratury, jak również przedstawiciele wszystkich środowisk, instytucji, które zaangażowane są w działania na rzecz budowania państwa i społeczeństwa wolnego od tendencji ekstremistycznych. Przewidywane są trzy seminaria eksperckie, poświęcone poszczególnym obszarom tematycznym: charakterystyce organizacji i ruchów skrajnych: skali, postaci i metod działania ruchów i organizacji skrajnych w Polsce oraz w wybranych państwach europejskich; ruchom i organizacjom skrajnym w kontekście ich oddziaływania i wpływu na poszczególne grupy (młodzież, uchodźcy, mniejszości rasowe i etniczne, lecz również partie polityczne) oraz aspektom prawnym przeciwdziałania takim ruchom i organizacjom. Rezultatem każdego z seminariów będzie opublikowanie prezentowanych podczas niego materiałów oraz przekazanie ich właściwym podmiotom. 4. Działania edukacyjne – w Projekcie przewidziano przygotowanie materiałów informacyjnych dla młodzieży szkolnej oraz studentów właściwych kierunków studiów dotyczące zagrożeń wynikających z działalności organizacji i ruchów skrajnych, metod przeciwdziałania im, ze szczególnym uwzględnieniem form działania i inicjatyw, w które młodzi ludzie mogą się włączać, chcąc budować otwarte i wolne od ekstremizmu społeczeństwo 5. Działania w mediach – kampania informacyjna na temat Projektu i jego rezultatów. Elementami kampanii będą artykuły publikowane w prasie na temat samego Projektu oraz problematyki, której Projekt dotyczy, a także wystąpienia w mediach przedstawicieli „Otwartej Rzeczpospolitej”. Media zapraszane będą ponadto do uczestnictwa w debatach i seminariach realizowanych w ramach Projektu. 6. Wykład Otwarty dedykowany Markowi Edelmanowi, upamiętniając Patrona zarazem da wyraz przesłaniu, jakie towarzyszy całemu Projektowi, niezgodzie na nienawiść i nietolerancję w życiu publicznym. To właśnie charakteryzowało bliską nam życiową postawę Marka Edelmana i w ten sposób kontynuujemy Jego dzieło. 7. Publikacja w formie książki drukowanej i elektronicznej, w polskiej i angielskiej wersji językowej, zawierająca całość materiałów zgromadzonych podczas trwania Projektu. Publikacja dostępna będzie również w wersji elektronicznej. 8. Debata zamykająca i podsumowująca Projekt. Podczas debaty końcowej zaprezentowane zostaną rezultaty prowadzonych przez rok badań i działań przewidzianych w Projekcie. Zamiarem „Otwartej Rzeczpospolitej” jest, aby projekt przyczynił się do rzeczywistego, jak najbardziej efektywnego przeciwdziałania negatywnym skutkom aktywności ruchów i organizacji skrajnych w Polsce. Wierzymy, że dzięki podjętym w ramach Projektu inicjatywom, będzie to możliwe. 4 kwietnia 2012 r. „Otwarta Rzeczpospolita”, przy współpracy Poznańskiego Centrum Praw Człowieka INP PAN oraz Zakładu Praw Człowieka UW, pod patronatem Rady Programowej „Otwartej Rzeczpospolitej”, zorganizowała debatę ekspercką podejmującą problematykę obecności organizacji skrajnych w demokratycznych państwach i społeczeństwach. Z referatami wystąpili m.in. Ada Paprocka i dr Michał Bilewicz, w panelach eksperckich wypowiadali się natomiast m.in. prof. Mirosław Wyrzykowski, prof. Jerzy Jedlicki, prof. Klaus Bachmann, prof. Monika Płatek, dr Agnieszka Graff, Ewa Siedlecka, Konstanty Gebert i dr Adam Bodnar.

www: http://www.otwarta.org/index.php/jak-dzialamy/nasze-projekty/nowy-projekt-otwartej-rzeczpospolitej-organizacje-skrajne-w-demokratycznym-panstwie-i-spoleczenstwie/

Data początku: 2012

Data końca: 2013

Stan projektu: w trakcie

Organizacja: Stowarzyszenie Przeciw Antysemityzmowi i Ksenofobii Otwarta Rzeczpospolita

Grantodawca: Trust for Civil Society in Central and Eastern Europe CEE TRUST

Strażnicze kursy online:
  • otwarty kurs internetowy “Na straży”
  • praktyczna edukacja prawna w szkole
  • System Analizy Orzeczeń Sądowych
Poznaj przedmioty inspirowane watchdogami!

Wesprzyj kampanię “Dbamy o lepszą codzienność”.

Monitoruj, kontroluj, działaj!

Sprawdź naszą ofertę edukacyjną.

Strona używa ciasteczek. Polityka prywatności