STRONE PROWADZI
SIEĆ OBYWATELSKA
WATCHDOG POLSKA

biuro@siecobywatelska.pl
UL. URSYNOWSKA 22/2
02-605 WARSZAWA
DESIGN: RZECZYOBRAZKOWE.PL

Rzecznictwo i monitoring wybranych aspektów opieki okołoporodowej i przestrzegania praw kobiet w Polsce

Opis: W okresie 01.01.-31.10.2008 - „Rzecznictwo i monitoring wybranych aspektów opieki okołoporodowej i przestrzegania praw kobiet w Polsce” (Dotacja z: Środki Przejściowe 2005, Podnoszenie świadomości społecznej i wzmocnienie rzecznictwa oraz działań monitorujących organizacji pozarządowych). W okresie 01.11.-31.12.2008 - „Rzecznictwo i monitoring wybranych aspektów opieki okołoporodowej i przestrzegania praw kobiet w Polsce” (Finansowany przez Islandię, Liechtenstein i Norwegię ze środków Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego oraz Norweskiego Mechanizmu Finansowego oraz budżetu Rzeczypospolitej Polskiej w ramach Funduszu dla Organizacji Pozarządowych oraz, w części dotyczącej „Monitoringu realizacji działań administracji samorządowej w zakresie opieki nad matką i dzieckiem” – finansowany przez Fundację im. Stefana Batorego). Zrealizowane działania: Monitoring procesu tworzenia i wdrażania prawa dot. opieki okołoporodowej a. Monitoring prac nad ustawą o prawach pacjenta. b. Udział w pracach zespołu ds. opracowania standardów opieki okołoporodowej powołanego przez Ministra Zdrowia. Rzecznictwo interesów kobiet w opiece okołoporodowej a. Przedstawicielki Fundacji wzięły udział w spotkaniu organizacji kobiecych „KOBIETA WSPÓŁCZESNA” na zaproszenie Rzecznika Praw Obywatelskich dr. Janusza Kochanowskiego (6.03.08). Głównymi tematami spotkania były prostytucja, handel kobietami oraz zdrowie Polek. W panelu o zdrowiu sytuację kobiet w opiece okołoporodowej przedstawiła Anna Otffinowska, Prezeska Fundacji. b. Przedstawicielki Fundacji wzięły udział w konferencji organizowanej przez Stowarzyszenie Liderów Lokalnych Grup Obywatelskich „Obywatele na straży interesu publicznego, czyli w jakich warunkach występują i rozwijają się działania strażnicze” (Warszawa, 13-14.03.08). Jej głównym celem była debata na temat sytuacji środowiska organizacji strażniczych w Polsce i w Europie Środkowo-Wschodniej oraz przedstawienie dobrych praktyk w tym zakresie. Prezeska Fundacji Anna Otffinowska przedstawiła podczas sesji plenarnej działalność Fundacji Rodzić po Ludzku, szczególnie wskazując akcję „Rodzić po ludzku” oraz monitoring sytuacji w opiece okołoporodowej jako przykład efektywnej działalności „strażniczej”. c. Anna Otffinowska wzięła udział w organizowanej przez Uniwersytet Opolski, Polskie Towarzystwo Położnych i Państwową Medyczną Szkołę Zawodową konferencji „Optymalizacja porodu – zagadnienie interdyscyplinarne” (Opole, 2.04.08), na której wygłosiła wykład na temat czynników wpływających na satysfakcję kobiet z porodu, w tym także przestrzegania praw pacjenta. d. Anna Otffinowska wzięła udział w konferencji roboczej europejskiego programu PERISTAT, zajmującego się określeniem wskaźników ewaluacji opieki nad matką i dzieckiem (Warszawa, 4.04.08), organizowanej przez dr n. med. Katarzynę Szamotulską z Instytutu Matki i Dziecka, która reprezentuje Polskę w tym międzynarodowym projekcie. Prezes Fundacji w swojej prezentacji przedstawiła działalność Fundacji jako wdrażanie metod jakościowej oceny opieki okołoporodowej oraz omówiła najpoważniejsze problemy opieki w Polsce. e. Fundacja Rodzić po Ludzku była partnerem Stowarzyszenia Niezależna Inicjatywa Rodziców i Położnych „Dobrze Urodzeni” w organizacji Zjazdu Rodziców i Dzieci Urodzonych w Domu (Warszawa, 31.05.08). W ramach partnerstwa Fundacja rozesłała do mediów komunikat o zjeździe i o porodach w domu w Polsce, a jej przedstawicielki wzięły udział w audycji radiowej. W przekazywanych komunikatach koncentrowano się na miejscu porodów poza szpitalem w opiece okołoporodowej, prawie kobiet do wyboru miejsca porodu, wynikach badań naukowych nt. bezpieczeństwa porodu domowego oraz rozwiązaniach stosowanych w krajach Unii Europejskiej, uwzględniających porody poza szpitalem w oficjalnym systemie opieki nad matką i dzieckiem. f. Prezeska Fundacji została zaproszona do udziału w Grupie ds. Dialogu (interdyscyplinarna nieformalna grupa ekspercka) powołanej przez Instytut Praw Pacjenta i Edukacji Zdrowotnej. Odbyły się 2 spotkania grupy (26.06.08 oraz 11.07.08) poświęcone analizie gwarancji praw pacjenta w prawodawstwie polskim, nowej ustawie o prawach pacjenta oraz sytuacji w systemie ochrony zdrowia. Fundacja Rodzić po Ludzku reprezentuje w tym gronie interesy osób korzystających z opieki okołoporodowej. g. Przedstawicielki Fundacji wystąpiły na spotkaniu ekspertów od rzecznictwa w Europie Środkowo-Wschodniej (Warszawa, 2-3.07.08), organizowanym przez Biuro Instytucji Demokratycznych i Praw Człowieka Organizacji Bezpieczeństwa i Współpracy w Europie (OBWE). W prezentacji przedstawiono podstawowe obszary działania organizacji, ze szczególnym uwzględnieniem monitoringu opieki okołoporodowej i metod reprezentowania interesów kobiet korzystających z tej opieki. h. Akcja - protest w sprawie planów likwidacji Izby Porodowej w Lędzinach - ostatniej tego typu placówki w Polsce. W ramach akcji skierowano listy do Minister Zdrowia Ewy Kopacz oraz Prezesa NFZ Jacka Paszkiewicza, rozpoczęto zbieranie podpisów pod petycją skierowaną do ww. decydentów. Do dn. 30.10.08 zebrano ponad 1600 podpisów, które przekazano adresatom petycji. Współpracowano także z dziennikarką śląskiego dodatku Gazety Wyborczej, która włączyła się w działania na rzecz Izby Porodowej.

Data początku: 2008

Stan projektu: zrealizowany

Organizacja:

Grantodawca:

Strażnicze kursy online:
  • otwarty kurs internetowy “Na straży”
  • praktyczna edukacja prawna w szkole
  • System Analizy Orzeczeń Sądowych
Poznaj przedmioty inspirowane watchdogami!

Wesprzyj kampanię “Dbamy o lepszą codzienność”.

Monitoruj, kontroluj, działaj!

Sprawdź naszą ofertę edukacyjną.

Strona używa ciasteczek. Polityka prywatności