STRONE PROWADZI
SIEĆ OBYWATELSKA
WATCHDOG POLSKA

biuro@siecobywatelska.pl
UL. URSYNOWSKA 22/2
02-605 WARSZAWA
DESIGN: RZECZYOBRAZKOWE.PL

Społeczny monitoring stosowania zrównoważonych zamówień publicznych w najważniejszych lokalnych i centralnych instytucjach publicznych

Opis:

Projekt stanowi kontynuację działań prowadzonych w okresie marzec 2014 – marzec 2015 dzięki dotacji z Programu „Obywatele dla Demokracji”. Celem działań Fundacji jest wywarcie obywatelskiej presji na 50 kluczowych instytucji publicznych (urzędy miast, urzędy marszałkowskie, uniwersytety, ministerstwa) w 5 spośród największych polskich miast (Warszawa, Poznań, Kraków, Katowice i Wrocław).

Chodzi o to, aby uwzględniały istniejące w Prawie zamówień publicznych dobrowolne możliwości stosowania społecznie zrównoważonych zamówień publicznych (ZZP), tzn. klauzul społecznych i środowiskowych. Wzrost zostanie osiągnięty poprzez działania monitoringowe, interwencje oraz nawiązanie dialogu z zamawiającymi, włączenie w proces mieszkańców oraz kampanię informacyjną.
Uwzględnianie przez zamawiających poza wąsko pojętym kryterium najniższej ceny także aspektów społecznych i środowiskowych, ma kluczowe znaczenie dla poprawy jakości życia lokalnych społeczności. Ich potrzeby muszą być brane pod uwagę w procesie wydatkowania publicznych środków.

Stosowanie ZZP nie jest obowiązkowe, ale ich niewykorzystywanie i stosowanie wyłącznie kryterium najniższej ceny prowadzi do patologii przy realizacji zamówień publicznych, takich jak wynagrodzenia rzędu 4-6 złotych za godzinę. Brak jest także myślenia proekologicznego przy rozstrzyganiu przetargów.

Zespół lokalnych liderów przeprowadzi monitoring stosowania ZZP w 50 kluczowych instytucjach publicznych w 5 miastach. Przeanalizują łącznie ok. 2000 przetargów, w których istnieje największy potencjał do zastosowania ZZP. Będzie to podstawą do przeprowadzenia interwencji w sprawie zamówień o dużej wartości i znaczeniu dla wspólnot lokalnych.

Informacje o interwencjach będą upubliczniane w przystępnej formie. W proces ten zaangażowani zostaną przedstawicieli społeczności lokalnych. Kontynuowane będą otwarte lokalne fora dialogu o stosowaniu ZZP z udziałem monitorowanych instytucji, organizacji pozarządowych, związków zawodowych i organizacji pracodawców.

Zwiększenie zainteresowania kwestią stosowania zrównoważonych zamówień publicznych wśród przedstawicieli decydentów i kierownictwa instytucji publicznych (radni, przedstawiciele senatu, członkowie rad nadzorczych) zostanie osiągnięte poprzez spotkania interwencyjne.

Sprawdzona zostanie także efektywność wdrażanych polityk dotyczących stosowania klauzul społecznych (na przykładzie M. St. Warszawy i jednostek podległych administracji rządowej zgodnie z zaleceniem Premier oraz Ministra Pracy i Polityki Społecznej).

Kampania informacyjna doprowadzi do zwiększenia wiedzy na temat możliwości stosowania klauzul społecznych i zielonych zamówień publicznych wśród przedstawicieli instytucji i ich interesariuszy, a także lokalnych społeczności w Poznaniu, Krakowie, Wrocławiu, Katowicach i Warszawie

www: http://www.centrumcsr.pl/monitoring-zrownowazonych-zamowien-publicznych-przedluzony-o-kolejne-2-lata/

Data początku: 2016-03-01

Data końca: 2017-11-30

Stan projektu: w trakcie

Wysokość dotacji: 196620 zł

Organizacja: Fundacja CentrumCSR.PL

Grantodawca: Fundusz Inicjatyw Obywatelskich

Strażnicze kursy online:
  • otwarty kurs internetowy “Na straży”
  • praktyczna edukacja prawna w szkole
  • System Analizy Orzeczeń Sądowych
Poznaj przedmioty inspirowane watchdogami!

Wesprzyj kampanię “Dbamy o lepszą codzienność”.

Monitoruj, kontroluj, działaj!

Sprawdź naszą ofertę edukacyjną.

Strona używa ciasteczek. Polityka prywatności