STRONE PROWADZI
SIEĆ OBYWATELSKA
WATCHDOG POLSKA

biuro@siecobywatelska.pl
UL. URSYNOWSKA 22/2
02-605 WARSZAWA
DESIGN: RZECZYOBRAZKOWE.PL

Europejski Instrument na rzecz Demokracji i Praw Człowieka (EIDHR)

Europejski Instrument na rzecz Demokracji i Praw Człowieka (EIDHR)

WWW: http://ec.europa.eu/europeaid/how/finance/eidhr_en.htm

Opis:

Jego celem jest przyczynienie się do rozwoju i ugruntowania demokracji i praworządności, poszanowania praw człowieka i podstawowych wolności w krajach trzecich (spoza UE):
- wzmocnienie poszanowania oraz przestrzegania praw człowieka i podstawowych wolności zgodnie z Powszechną deklaracją praw człowieka i innymi międzynarodowymi i regionalnymi instrumentami dotyczącymi praw człowieka;
- wspieranie i umacnianie demokracji i reform demokratycznych w krajach trzecich, przede wszystkim poprzez wspieranie organizacji społeczeństwa obywatelskiego;
- zapewnienie wsparcia obrońcom praw człowieka i ofiarom represji lub nadużyć oraz solidarności z nimi;
- umacnianie organizacji społeczeństwa obywatelskiego działających w dziedzinie praw człowieka i demokracji;
- wspieranie i umacnianie międzynarodowych i regionalnych ram określających ochronę, wsparcie i monitorowanie praw człowieka, wsparcie demokracji i praworządności oraz umacnianie aktywnej roli dla społeczeństwa obywatelskiego w obrębie tych ram;
- budowanie zaufania do procesu wyborczego oraz wzmacnianie jego wiarygodności, w szczególności poprzez misje monitorowania wyborów i wsparcie dla organizacji społeczeństwa obywatelskiego zaangażowanych we wspomniany proces.

Instrument funkcjonuje na całym świecie na poziomach: regionalnym, krajowym i międzynarodowym.

Finansowanie może przyjąć formę m.in.: dotacji na projekty, zamówienia publicznego, umowy o pracę itp. Beneficjenci to m.in. podmioty sektora niepaństwowego: organizacje społeczeństwa obywatelskiego, w tym pozarządowe organizacje non profit i niezależne fundacje polityczne, organizacje społeczności lokalnych, a także agencje, instytucje i organizacje non profit sektora prywatnego, ich sieci na poziomie lokalnym, krajowym, regionalnym i międzynarodowym.

Kwalifikują się: państwa członkowskie UE; państwa należące do EOG: Norwegia, Islandia i Liechtenstein; państwa ubiegające się o członkostwo w UE; inne państwa trzecie na podstawie stosownych porozumień z UE.

Podstawa prawna: Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady nr 1889/2006 (WE) z 20 grudnia 2006 r. w sprawie ustanowienia Instrumentu finansowego na rzecz wspierania demokracji i praw człowieka na świecie (Dz. U. L 386 z 29.12.2006)

Telefon: +32 2 299 11 11

Strażnicze kursy online:
  • otwarty kurs internetowy “Na straży”
  • praktyczna edukacja prawna w szkole
  • System Analizy Orzeczeń Sądowych
Poznaj przedmioty inspirowane watchdogami!

Wesprzyj kampanię “Dbamy o lepszą codzienność”.

Monitoruj, kontroluj, działaj!

Sprawdź naszą ofertę edukacyjną.

Baza Inicjatyw Strażniczych

Poznaj polskie projekty, osoby i organizacje watchdogowe.

Strona używa ciasteczek. Polityka prywatności