STRONE PROWADZI
SIEĆ OBYWATELSKA
WATCHDOG POLSKA

biuro@siecobywatelska.pl
UL. URSYNOWSKA 22/2
02-605 WARSZAWA
DESIGN: RZECZYOBRAZKOWE.PL

Środki Przejściowe (Transition Facility)

Środki Przejściowe (Transition Facility)

WWW: http://cofund.org.pl/pl/projekty/srodki-przejsciowe-transition-facility

Opis:

Środki Przejściowe (Transition Facility) ustanowiono w celu kontynuowania działań na rzecz rozwoju zdolności administracyjnych nowych państw członkowskich Unii Europejskiej w zakresie wprowadzania w życie acquis communautaire. Stanowią kontynuację pomocy udzielanej państwom kandydującym, w tym Polsce, w ramach komponentu wsparcia rozwoju instytucjonalnego programu Phare. Pomoc jest skierowana na wzmacnianie możliwości instytucjonalnych w niektórych dziedzinach poprzez działania, które nie mogą być finansowane w ramach funduszy strukturalnych, w szczególności w obszarach:
• Sprawiedliwość i sprawy wewnętrzne (wzmocnienia systemu sądownictwa, wzmocnienie systemu kontroli granicy zewnętrznej UE, realizacja strategii antykorupcyjnej, wzmocnienie zdolności egzekwowania prawa);
• Kontrola finansowa;
• Ochrona interesów finansowych Wspólnoty oraz zwalczanie nadużyć finansowych;
• Rynek wewnętrzny i unia celna;
• Środowisko;
• Wzmocnienie administracji bezpieczeństwa żywności oraz służb weterynaryjnych;
• Wzmocnienie administracji oraz służb kontroli w sektorze rolnictwa i rozwoju obszarów wiejskich włączając Zintegrowany System Zarządzania i Kontroli (IACS);
• Bezpieczeństwo jądrowe (wzmocnienie administracji odpowiedzialnej za zagadnienia związane z bezpieczeństwem jądrowym, organizacji technicznych oraz agencji zarządzających odpadami promieniotwórczymi);
• Statystyka;
• Wzmocnienie administracji publicznej zgodnie z potrzebami wskazanymi w dokumencie Komisji - Raporcie Monitorującym, poza działaniami, które mogą być wspierane z Funduszy Strukturalnych.

W ramach Środków Przejściowych na lata 2004 - 2006 dla wszystkich dziesięciu nowych państw członkowskich przewidziano kwotę około 380 mln euro. W przypadku programu krajowego na 2004 rok Komisja Europejska ostatecznie zatwierdziła dla Polski kwotę w wysokości 49,915 mln euro. W ramach Środków Przejściowych 2005 Polska uzyskała finansowanie na program krajowy w wysokości 42,932 mln euro. Natomiast na rok 2006 Komisja zdecydowała o przyznaniu Polsce 21,1 mln euro. Operatorem środków przejściowych jest Fundusz Współpracy.

Telefon: 22 450 98 10

E-mail: cofund@cofund.org.pl

Sfinalizowane projekty

Strażnicze kursy online:
  • otwarty kurs internetowy “Na straży”
  • praktyczna edukacja prawna w szkole
  • System Analizy Orzeczeń Sądowych
Poznaj przedmioty inspirowane watchdogami!

Wesprzyj kampanię “Dbamy o lepszą codzienność”.

Monitoruj, kontroluj, działaj!

Sprawdź naszą ofertę edukacyjną.

Strona używa ciasteczek. Polityka prywatności